+48 17 307 07 66

Blog

Kiedy jest możliwy rozwód na pierwszej rozprawie?

14 października 2019

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie należy do prostych, a postępowania rozwodowe zwykle są długotrwałe. Mając jednak na względzie długość toczących się postępowań, warto się zastanowić czy pomimo nieporozumień pomiędzy stronami zasadne jest roztrząsanie wszystkich spornych kwestii na sali sądowej, a tym samym prowadzenie długotrwałego postępowania. Do rozwodu dochodzi...

Czytaj dalej

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego

9 października 2019

Utwór jest szczególnym przedmiotem zainteresowania prawa, gdyż jako element prawa własności intelektualnej chroni wytwory niematerialne stworzone przez człowieka. Ustawa o prawie autorskim wprowadza jednak pewne przesłanki warunkujące możliwość uznania konkretnego przejawu twórczości za utwór, a w konsekwencji przyznania mu ochrony prawnej. Przepisy ustawy o prawie autorskim statuują, że utwór musi...

Czytaj dalej

Czy można żądać zwrotu całości składek wpłaconych na polisolokatę?

4 października 2019

„Polisolokatami” nazywane są umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były przez banki oraz ubezpieczycieli jako atrakcyjna metoda ulokowania środków pieniężnych. Miały być one pomnażane poprzez inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Same umowy dodatkowo zawierały element ochronny w postaci polisy na życie. Produkty tego typu...

Czytaj dalej

Bezczynność organu administracyjnego i przewlekłe prowadzenie postępowania

1 października 2019

Podstawą wyznaczającą ramy czasowe dla trwania postępowania administracyjnego są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej również jako „k.p.a.”). Gdy jednak postępowanie to się nadmiernie przedłuża, bądź gdy organ nie podejmuje żadnych czynności, stronie przysługuje możliwość skorzystania z instytucji ponaglenia, a następnie złożenia...

Czytaj dalej