+48 17 307 07 66

Blog

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego

9 października 2019

Utwór jest szczególnym przedmiotem zainteresowania prawa, gdyż jako element prawa własności intelektualnej chroni wytwory niematerialne stworzone przez człowieka. Ustawa o prawie autorskim wprowadza jednak pewne przesłanki warunkujące możliwość uznania konkretnego przejawu twórczości za utwór, a w konsekwencji przyznania mu ochrony prawnej. Przepisy ustawy o prawie autorskim statuują, że utwór musi...

Czytaj dalej

Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji

26 września 2019

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej również jako „Ustawa”) „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Tym samym, aby uznać dane działania za...

Czytaj dalej

Co nam daje zastrzeżenie znaku towarowego?

10 lipca 2019

Podczas zakładania przedsiębiorstwa staje się przed wieloma różnymi wyborami, dotyczącymi jego przyszłości. Jednym z ważniejszych wyborów jest nazwa oraz logo, pod jakim przedsiębiorstwo będzie działać. Jednak wybór ten wiąże się z kolejnym, równie istotnym – czy postanowimy zastrzec stworzony przez nas znak towarowy. Czy trzeba zastrzec logo przedsiębiorstwa?...

Czytaj dalej

Przyczyny unieważnienia znaku towarowego

6 czerwca 2019

Rejestracja znaku towarowego to jeden z podstawowych sposobów ochrony marki. Wiele osób uważa, że najważniejsze w tym procesie jest samo zgłoszenie znaku towarowego. Należy jednak pamiętać, że nie na każdy zgłoszony znak towarowy zostanie udzielone prawo ochronne. Znak towarowy jest chroniony jeśli nie zaszły bezwzględne lub względne przeszkody...

Czytaj dalej

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

26 lutego 2019

Po zgłoszeniu znaku towarowego i zakończeniu formalnej procedury weryfikacyjnej, czyli tzw. badania wstępnego, informacja o znaku jest oficjalnie publikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). BUP jest dostępny dla wszystkich, w związku z tym każdy zainteresowany ma możliwość dowiedzenia się o zgłoszeniu danego znaku towarowego. Od dnia ogłoszenia o...

Czytaj dalej