Blog

Czy można modyfikować zgłoszenie znaku towarowego?

Jednym z podstawowych sposobów ochrony marki jest zastrzeżenie znaku towarowego przedstawiającego logo lub nazwę swojego przedsiębiorstwa. Chociaż z tymi dwoma przykładami najbardziej kojarzy się znak towarowy, to zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r., znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku. Dlatego też znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, ale także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znaki towarowe rejestrowane są w konkretnych klasach, pochodzących z międzynarodowej klasyfikacji nicejskiej, utworzonej przez Światową Organizację Własności Intelektualnej na potrzeby rejestracji znaków towarowych. Każda klasa zawiera określone towary i usługi, pogrupowane według podobieństwa i celu. Tak na przykład klasa 15 obejmuje wyłącznie instrumenty muzyczne, a klasa 39: transport, pakowanie i składowanie towarów oraz organizowanie podróży. Znak towarowy można zarejestrować na jedną lub więcej klas, co jednakże wiąże się z wyższymi kosztami rejestracji. Same towary i usługi w ramach jednej klasy nie stanowią katalogu zamkniętego, co oznacza, że można dopisać własne lub zmodyfikować te istniejące. 

Należy pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy może mieć różny zasięg terytorialny, uwzględniający dany kraj lub region. Dwie najczęściej wykorzystywane procedury w Polsce mają zasięg krajowy i regionalny – europejski. Chcąc uzyskać ochronę na terenie Polski (zasięg krajowy) wniosek należy złożyć do Urzędu Patentowego RP mieszczącego się w Warszawie. Procedura uzyskania europejskiego znaku towarowego wymaga złożenia wniosku do Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej, który swoją siedzibę ma w Alicante w Hiszpanii.  

Zarejestrowanie znaku towarowego daje ogromne możliwości budowania i zabezpieczania marki własnej, a także dostęp do możliwości wynikających z posiadania własności intelektualnej. Sama procedura złożenia wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy nie jest skomplikowana i jest bardzo podobna w obu opisywanych procedurach – krajowej i europejskiej, jednakże wymaga pewnego zaangażowania, umiejętności przewidywania oraz doświadczenia, które pozwoli zabezpieczyć prawa przedsiębiorcy w najwyższym możliwym stopniu. 

W związku z powyższym, może okazać się, już po złożeniu wniosku, że zgłoszony zakres ochronny nie spełnia w całości naszych oczekiwań. Istnieje również możliwość, iż już po opublikowaniu znaku towarowego, a przed jego rejestracją, w trakcie tzw. postępowania sprzeciwowego, bezpośrednio może zgłosić się posiadacz innego, już zarejestrowanego, znaku towarowego, który uzna, iż zgłoszony wniosek mógłby naruszać jego prawa, zamierzając zgłosić sprzeciw, ale podejmując jeszcze próbę polubownego rozwiązania sytuacji. 

W tym wpisie zostaną opisane możliwości modyfikowania zgłoszenia znaku towarowego w obu procedurach już po badaniu wstępnym i merytorycznym przez urząd, po ogłoszeniu zgłoszenia, ale przed rejestracją znaku.

Modyfikacja zgłoszenia znaku towarowego w procedurze krajowej

W pierwszej kolejnoścci należy wskazać, że modyfikacje co do zasady są dopuszczalne, jednak nie w każdym zakresie. Zmiana taka jest możliwa, jeśli nie powoduje zmiany istoty znaku towarowego, co oznacza, że niedopuszczalne są zmiany, które powodują, że zmieniony znak towarowy istotnie różni się od pierwotnego zgłoszenia.

W szczególności dopuszczalną i najczęściej stosowaną modyfikacją jest zawężenie wykazu towarów i usług w ramach zgłoszonej klasy klasyfikacji nicejskiej. Niedopuszczalne jednak zawsze będzie rozszerzenie wniosku poprzez dodanie nowych towarów lub usług, czy dodanie nowej klasy, w której znak towarowy miałby być zarejestrowany. 

W związku z powyższym, jeśli już po zgłoszeniu znaku towarowego na jedną klasę zmienimy zdanie i będzie nas interesować uzyskanie ochrony w dwóch klasach, jedynym rozwiązaniem jest wycofanie pierwotnego zgłoszenia i złożenie nowego wniosku, jednakże w takiej sytuacji nie uzyskamy zwrotu opłaty uiszczonej na jego poczet.  

Celem zmodyfikowania wniosku o uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy należy złożyć taki wniosek bezpośrednio do Urzędu Patentowego RP. Po opublikowania znaku towarowego wniosek o modyfikację podania nie podlega dodatkowej opłacie. 

Modyfikacja zgłoszenia znaku towarowego w procedurze europejskiej

Kwestia modyfikacji zgłoszenia znaku towarowego w procedurze e2uropejskiej jest zasadniczo taka sama (analogiczna) jak w procedurze krajowej. Tutaj również nie ma możliwości rozszerzenia wniosku, a jedynie dopuszczalne jest jego ograniczenie. 

Jednakże, samej modyfikacji można dokonać prze Internet, logując się do swojego konta na stronie Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej. Można tego również dokonać składając wniosek pocztowo lub faksem. Niezależnie od formy nie podlega on dodatkowej opłacie. 

Podsumowanie

Jak zostało to przedstawione, sama procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy nie jest bardzo skomplikowana, jednakże ze względu na swoją istotność i możliwość niezamierzonego ograniczenia rozwoju swojej marki na przyszłość, należy dokonać zgłoszenia w sposób jak najbardziej przemyślany. Można bez problemu ograniczyć zakres ochrony wniosku, jednakże w przypadku chęci jego rozszerzenia niezbędnym jest wycofanie zgłoszenia i złożenie nowego, co generuje znaczne koszty. Należy również pamiętać, że ostateczną decyzję, czy dana modyfikacja jest dopuszczalna, podejmuje ekspert urzędu, zajmujący się daną sprawą. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w zakresie zagadnień prawa bankowego, windykacji należności Klientów, prawa cywilnego oraz wsparciem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×