Blog

Czym jest mobbing i jakie roszczenia z niego wynikają?

Wiek XX wraz z modernizacją życia społecznego i kultury pracy przyniósł także nowe zjawiska i zagrożenia związane z pracą. Przejście od rzemieślniczego czy też „fabrycznego” trybu pracy indywidualnej na zespołowy, w którym kładzie się nacisk na grupę osób i „projekt”, który pracownicy współtworzą, spowodowało powstanie nowych zjawisk i zagrożeń. Wyodrębnianie się liderów grup, struktury grup, nacisk kładziony na kompetencje miękkie i zespołowe. Wszystko to powoduje przewartościowanie charakteru pracy na nowoczesny. Z tym wiążą się jednak również nowe zagrożenia – m.in. mobbing.

Spis treści

Czym jest mobbing?

Definicja mobbingu jest dość złożona. Mobbing oznacza mianowicie takie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które:

  • polegają na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które
  • wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, oraz
  • powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, wyizolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Do przeciwdziałania mobbingowi zobowiązany jest pracodawca. Mobbing może mieć charakter horyzontalny (pomiędzy pracownikami) lub wertykalny (pomiędzy pracownikiem a pracodawcą). Trzeba również zaznaczyć, że o długotrwałości działań możemy mówić wtedy, gdy trwają one co najmniej kilka miesięcy.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tego tytułu?

Roszczenia, które przysługują pracownikowi z tego tytułu można uszeregować na dwie grupy. Po pierwsze, pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia.

Po drugie pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę, może dochodzić od niego odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wypada podkreślić, że zadośćuczynienie i odszkodowanie, zgodnie z zasadami prawa cywilnego różnią się od siebie tym, że zadośćuczynienie jest przyznawane za krzywdę (cierpienia moralne, rozstrój zdrowia) natomiast odszkodowanie pieniężne (rekompensata) to jedna z form odszkodowania za doznaną szkodę (majątkową, w sferze materialnej lub niematerialnej).

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×