Blog

Czym jest mobbing i jakie roszczenia z niego wynikają?

Wiek XX wraz z modernizacją życia społecznego i kultury pracy przyniósł także nowe zjawiska i zagrożenia związane z pracą. Przejście od rzemieślniczego czy też „fabrycznego” trybu pracy indywidualnej na zespołowy, w którym kładzie się nacisk na grupę osób i „projekt”, który pracownicy współtworzą, spowodowało powstanie nowych zjawisk i zagrożeń. Wyodrębnianie się liderów grup, struktury grup, nacisk kładziony na kompetencje miękkie i zespołowe. Wszystko to powoduje przewartościowanie charakteru pracy na nowoczesny. Z tym wiążą się jednak również nowe zagrożenia – m.in. mobbing.

Czym jest mobbing?

Definicja mobbingu jest dość złożona. Mobbing oznacza mianowicie takie działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które:

  • polegają na długotrwałym i uporczywym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, które
  • wywołują u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, oraz
  • powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, wyizolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Do przeciwdziałania mobbingowi zobowiązany jest pracodawca. Mobbing może mieć charakter horyzontalny (pomiędzy pracownikami) lub wertykalny (pomiędzy pracownikiem a pracodawcą). Trzeba również zaznaczyć, że o długotrwałości działań możemy mówić wtedy, gdy trwają one co najmniej kilka miesięcy.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tego tytułu?

Roszczenia, które przysługują pracownikowi z tego tytułu można uszeregować na dwie grupy. Po pierwsze, pracownikowi przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia.

Po drugie pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę, może dochodzić od niego odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Wypada podkreślić, że zadośćuczynienie i odszkodowanie, zgodnie z zasadami prawa cywilnego różnią się od siebie tym, że zadośćuczynienie jest przyznawane za krzywdę (cierpienia moralne, rozstrój zdrowia) natomiast odszkodowanie pieniężne (rekompensata) to jedna z form odszkodowania za doznaną szkodę (majątkową, w sferze materialnej lub niematerialnej).

Prawnicy Kancelarii prawnej TMH prowadzą kompleksową obsługę prawną spraw z zakresu prawa pracy. W szczególności, adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH prowadzą spory związane z mobbingiem, reprezentując w nich zarówno pracodawców, jak i pracowników. Kancelaria prawna TMH udziela również porad prawnych w zakresie możliwości uznania konkretnych działań za mobbing w rozumieniu kodeksu pracy.

Andrzej Polak – prawnik Kancelarii TMH

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88

Ocena Google
5.0
Na podstawie 86 recenzji
×