Blog

Czym różni się postępowanie restrukturyzacyjne od upadłościowego?

Postępowanie restrukturyzacyjne oraz upadłościowego – z pozoru bardzo do siebie podobne, ukierunkowane na realizację odmiennych celów. Przedsiębiorca, znajdujący się w sytuacji problemów finansowych i wypłacalności swojego przedsiębiorstwa, często staje przed dylematem, jakie działania powinien podjąć, by dalej móc funkcjonować na rynku. Zanim zdecyduje się na jakiś krok, dobrze aby poznał podstawowe różnice pomiędzy tymi dwoma uregulowaniami.

Spis treści

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne nastawione jest na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji. Restrukturyzacja następuje w drodze zawarcia układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego w rachubę wchodzą również działania w celu poprawienia sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz jego zdolności do wykonywania zobowiązań – przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Postępowanie restrukturyzacyjne rozpoczyna się w zasadzie od sporządzenia spisu wierzytelności, obejmującego wierzytelności dłużnika. Następnie zawiera się z wierzycielami układ, w którym wskazany jest sposób usprawnienia płynności finansowej dłużnika. Restrukturyzacja zobowiązań może objąć może przybrać następującą formę: odroczenie terminu wykonania zobowiązania, rozłożenie spłaty na raty, zmniejszenie wysokości, konwersję wierzytelności na udziały bądź akcje.

Czym jest postępowanie upadłościowe?

Cel postępowania upadłościowego jest zgoła inny. Chodzi tutaj o zabezpieczenie interesów wszystkich wierzycieli, w sytuacji, gdy dłużnik stał się niewypłacalny. Ma to miejsce wówczas, gdy utracił on zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Tak rozumiana niewypłacalność stanowi przesłankę ogłoszenia upadłości dłużnik.

Ustawa przewiduje także domniemanie niewypłacalności. Występuje ono wtedy, gdy w przypadku zobowiązań pieniężnych opóźnienie w ich wykonaniu wynosi ponad trzy miesiące. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną (np. spółka jawna) są one uważane za niewypłacalne, także wtedy gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku i stan ten utrzymuje się przez ponad 24 miesiące.

Podsumowanie

Jak wskazano wyżej, polski ustawodawca przewidział w pierwszej kolejności dla przedsiębiorcy możliwość podjęcia działań restrukturyzacyjnych i sanacyjnych, które pomóc mu mają w usprawnieniu płynności finansowej, dzięki układowi zawartemu z wierzycielami, który obejmuje restrukturyzację zobowiązań. Natomiast w sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny i nie ma możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej, można wszcząć postępowanie upadłościowe.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 116 recenzji
×