Blog

Dochodzenie roszczeń z niezapłaconej faktury

Każdego roku do grona przedsiębiorców dołącza około ćwierć miliona osób. Jednak już po dwóch latach od rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na rynku pozostaje połowa z nich. Niestety w wielu przypadkach spowodowane jest to niewypłacalnością przedsiębiorcy, co zwykle jest konsekwencją niepłacenia przez kontrahentów wystawionych przez przedsiębiorcę faktur. W takiej sytuacji należy zadać sobie pytanie jak, jako przedsiębiorca, radzić sobie z kontrahentami którzy spóźniają się z płatnościami lub w ogóle nie płacą? W niniejszy artykule zostanie przedstawione w jaki sposób radzić sobie z nieterminowymi płatnościami. 

Spis treści

Dowód zawarcia umowy

Na wstępie warto zauważyć, że niezwykle ważnym elementem w sytuacji zawierania umowy jest zapewnienie sobie dowodu jej zawarcia (może być to nawet stosowna wiadomość e-mail). Dlatego też ważnym jest, aby unikać zawierania umów ustnie. W przypadku nie zapłaconej faktury posiadanie pisemnej umowy udowadnia fakt jej zawarcia, a w konsekwencji określa również podstawę jej wystawienia. Dzięki temu jeżeli dojdzie do postępowania przed sądem, przedsiębiorca posiadający dowód zawarcia umowy ma możliwość zakończenia sporu już na etapie wydania przez sąd nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, w sytuacji, w której sąd prowadzący postępowanie uzna, że zachodzą przesłanki do jego wydania. Postępowanie przed sądem w sprawie zapłaty za zaległe faktury zostanie omówione szerzej poniżej, natomiast warto jednak już w tym miejscu wskazać, że zakończenie sprawy na etapie nakazu zapłaty jest zdecydowanie korzystniejsze dla przedsiębiorcy, ponieważ nie narażą go na dodatkowe koszty związane z długotrwałym postępowaniem sądowym. Od

Niezapłacona faktura a wezwanie do zapłaty 

Nic nie usprawiedliwia niedotrzymywania terminów płatności, jednak w dalszym ciągu spotykamy się z kulturą spóźniania się i nieterminowym regulowaniem zobowiązań. W sytuacji gdy kontrahent spóźnił się z płatnością, najlepiej na samym początku wystarczy skierować do niego wezwanie do zapłaty. Ważne jednak jest, żeby pismo to zawierało niezbędne elementy, takie jak: 

 1. określenie dokumentu (umowy) z jakiego wynika obowiązek zapłaty należności,
 2. wskazanie faktury, której z wynika obowiązek zapłaty,
 3. wskazanie kwoty wymaganej do zapłaty,
 4. określenie daty w której upłynął termin płatności faktury.

Warto też poinformować kontrahenta na jaki rachunek bankowy należy dokonać zapłaty oraz, że w przypadku braku płatności sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Oczywiście takie pismo można sporządzić samemu, jednak w celu uniknięcia błędów najlepiej swoje kroki skierować do kancelarii prawnej, gdzie napisze je doświadczona osoba i w razie pytań wyjaśni jakiekolwiek wątpliwości. Co jednak w sytuacji gdy kontrahent zignorował wezwanie i w dalszym ciągu na naszym koncie nie pojawiają się pieniądze?

Niezapłacona faktura a pozew

Następnym etapem który ma doprowadzić do odzyskania pieniędzy za niezapłaconą fakturę jest skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Choć wiążę się to z dodatkowymi kosztami, to jednak w większości przypadków prowadzi do odzyskania należności od niepłacącego kontrahenta. W celu uniknięcia błędów warto w tym zakresie skonsultować się z doświadczoną kancelarią prawną i adwokatem lub radcą prawnym. Niezbędne elementy, które powinien zawierać pozew, zostały uregulowane w art. 187 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, a mianowicie:

 1. oznaczenie sądu, do którego skierowany jest pozew,
 2. imiona i nazwiska, lub nazwy (firmy) stron postepowania, 
 3. dokładne określenie wysokości dochodzonego roszczenia, tj. określenie wartości przedmiotu sporu,
 4. określenie daty wymagalności roszczenia,
 5. informację, czy strony podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego rozwiązania sporu, a jeśli ich nie podjęto to w pozwie powinno zostać zawarte wyjaśnienie z jakiego powodu ,
 6. wskazanie faktów z jakich wywodzi się powództwo, 
 7. wskazanie dowodów na poparcie tych faktów,
 8. podpis strony ewentualnie jej pełnomocnika,
 9. wskazanie załączników. 

Ulga za złe długi a niezapłacona faktura

Największym problemem przedsiębiorców, w przypadku niezapłaconych faktur, oprócz oczywistego faktu nieotrzymania zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczony towar, jest kwestia konieczności zapłacenia podatku VAT oraz podatku dochodowego, mimo niezapłacenia faktury przez kontrahenta. Na szczęście ustawodawca znowelizował przepisy i przedsiębiorca, który nie otrzymał należności lub jej części w okresie 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, ma prawo odliczyć wartość podatku od należności lub jej części, albo zwiększyć poniesioną stratę. Dzięki takiemu rozwiązaniu wielu przedsiębiorców może utrzymać płynność finansową. Warto jednak pamiętać że prawo do ulgi może być zrealizowane jedynie jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki oprócz upływu 90 dni od terminu płatności, a mianowicie:

 1. dostawa towaru lub świadczenie usług były realizowane na rzecz podatnika, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego) lub w trakcie likwidacji
 2. na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel i dłużnik byli podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, a dłużnik nie był w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub w trakcie likwidacji
 3. od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym ją wystawiono

Krajowy Rejestr Długów

Istotny dla przedsiębiorcy jest oczywiście wybór kontrahenta. Dlatego też warto przed podpisaniem umowy sprawdzić czy nie posiada on jakichś niespłaconych zobowiązań. Dobrym sposobem, aby uniknąć współpracy z nierzetelnym kontrahentem jest sprawdzenie, czy nie jest on wpisany do krajowego rejestru długów (dalej również jako „KRD”). KRD działa na podstawie ustawy o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych i Wymianie Danych Gospodarczych. Współpraca z KRD wiąże się z dodatkowymi kosztami, natomiast z drugiej strony daje przedsiębiorcy większą pewność, że dany przedsiębiorca czy spółka nie posiadają zaległych wierzytelności. Dzięki takiemu rozwiązaniu wielu przedsiębiorców mogło uchronić się przed współpracą z nieuczciwymi kontrahentami, a konsekwentnie uniknąć problemu niezapłaconych w terminie faktur i utrzymać płynność finansową. 

Podsumowanie

Jak widać, niezapłacona faktura choć przez wielu uważana za spore zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest problemem z którym w sporej większości przypadków można sobie poradzić w sprawny i szybki sposób.  Jednak najlepszym rozwiązaniem, aby uchronić się przed wieloma problemami natury prawnej rodzącymi się podczas prowadzenia spraw swojego przedsiębiorstwa, jest zapewnić sobie kompleksową obsługę kancelarii prawnej. Doświadczeni prawnicy (adwokaci lub radcowie prawni), wykształceni w prowadzeniu tego typu spraw będą w stanie pomóc niezależnie od problemów rodzących się w trakcie postępowania rozpoznawczego, czy w etapie późniejszym tj. egzekucji należności. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×