Blog

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop

Sezon urlopowy w pełni. Biura podróży prześcigają się w tworzeniu ofert, które przyciągnęłyby jak najwięcej klientów. Niestety zdarzają się takie sytuacje, kiedy wymarzony i długo wyczekiwany urlop staje się koszmarem. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, że w takiej sytuacji niezadowolonemu klientowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze kwestie związane z przedmiotowym zagadnieniem.

Podstawa prawna

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych jest ustawa z dnia 24 listopada 2017 r., o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (zwana dalej: „ustawą”), która weszła w życie w dniu 1 lipca 2018 r. Zgodnie z art. 50 ust. 2 wskazanej ustawy podróżnemu przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie i krzywda

W tym miejscu warto wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego. Odszkodowanie przysługuje za szkodę, natomiast szkoda jest uszczerbkiem w majątku poszkodowanego. Zadośćuczynienie przysługuje każdemu za doznaną krzywdę, która wyraża się w przeżyciach niematerialnych. Obejmuje ona swoim zakresem przeżycia emocjonalne, rozczarowanie oraz szkody psychiczne.

Usługi, które rzeczywiście są świadczone na rzecz klienta niestety czasami bywają niższej jakości, aniżeli te, o których klienci są zapewniani podczas zawierania umowy z biurem turystycznym. Udowodnienie krzywdy jest w praktyce trudniejsze niż szkody, gdyż nie sposób łatwo i precyzyjnie ustalić uszczerbku „emocjonalnego” poszkodowanego. Nie jest to jednakże niemożliwe. W tym zakresie pomocnym narzędziem jest bowiem tzw. „tabela frankfurcka” czyli orzeczenie 24. Izby Cywilnej LG F, w ramach którego podjęto próby ujednolicenia orzecznictwa w zakresie wad podróży i przysługującego z tytułu ich zaistnienia świadczenia odszkodowawczego, które wyraża się w procentowym stosunku do poniesionych kosztów wycieczki. Wskazać należy, iż tabela ta nie ma charakteru wiążącego, niemniej jednak polskie sądy korzystają z niej w celu ustalenia przysługującego turyście zadośćuczynienia.

Za co przysługuje zadośćuczynienie?

Ważne jest, aby każdy klient był świadomy za co przysługuje mu roszczenie o zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Otóż zadośćuczynienie przysługuje m.in.:

 • za inną odległość od plaży, niż wynikająca z oferty,
 • za wady w wyposażeniu pokoju (np. brak balkonu, inna powierzchnia pokoju, zakwaterowanie z innymi turystami, brak klimatyzacji, brak łazienki, brak widoku na morze, uszkodzenia pokoju),
 • za pojawiające się w pokoju robactwo,
 • awarie np. klimatyzacji, ciepłej wody,
 • brak czynników uzdrowiskowych,
 • monotonne czy też zepsute jedzenie, brudne stoły,
 • brak basenu lub brudny basen, brudna plaża,
 • czy też brak pilota wycieczki.

W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych zdarzeń organizator wycieczki może jednak zwolnić się z tytułu odpowiedzialności za niezgodność. Skutek ten będzie miał miejsce w sytuacji, gdy udowodni, że:

 1. winę za niezgodność ponosi podróżny np. podróżny nie może domagać się zwrotu kosztów rejsu, w sytuacji gdy nie bierze w nim udziału ze względu na chorobę morską;
 2. winę za niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć tj. np. jeżeli okaże się, że rejs nie może się odbyć ponieważ statek uległ awarii;
 3. niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami np. ze względu na atak terrorystyczny czy wybuch epidemii.

Jeżeli po przyjeździe na miejsce okaże się, że warunki są inne aniżeli wynikało to z przedstawionej oferty, bardzo ważne jest, aby ten stan rzetelnie udokumentować np. poprzez zrobienie zdjęć lub nagranie filmów.

Dochodzenie roszczeń

Jednocześnie wraz z wejściem w życie ustawy znacznie wydłużył się okres przedawnienia roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy. Obecnie roszczenia te przedawniają się z upływem 3 lat. Dotychczas okres do wniesienia reklamacji wynosił 30 dni. Brak skierowania do organizatora stosownego pisma oznaczał akceptację warunków wykonania umowy. Oznaczało to w konsekwencji brak możliwości skorzystania z sądowego dochodzenia swoich roszczeń.

W związku z tym do wycieczek wykupionych przed 30 czerwca 2018 r., termin do wniesienia reklamacji wynosi 30 dni. Do wycieczek wykupionych po 30 czerwca 2018 r. termin ten wynosi natomiast 3 lata. Co więcej, obecnie został również poszerzony krąg podmiotów, do których można wystąpić z reklamacją. Swe uprawnienia można realizować zarówno wobec organizatora wyjazdu, jak i agenta sprzedającego wycieczkę.

Wybrane orzecznictwo w zakresie zadośćuczynienia za zmarnowany urlop

Zgodnie z utartą linią orzeczniczą, odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zmarnowany urlop łączy się z problematyką dóbr osobistych. Otóż niezapewnienie odpowiednich warunków odpoczynku i przyczynienie się do strat psychicznych, niezadowolenia, rozgoryczenia i rozczarowania usługą turystyczną stanowi naruszenie dobra osobistego – godności.

Powyższe potwierdza jednoznacznie wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2013 roku, VI ACa 1357/12. Otóż:

„(…) oczekiwanie szacunku ze strony innych ludzi, to również oczekiwanie na zapewnienie odpowiednich, godziwych warunków wypoczynku, a więc warunków zapewniających spokój i umożliwiających swobodne, pełne korzystanie z oferowanych przez przedsiębiorcę świadczeń turystycznych, a także na odpowiednie reagowanie na zgłoszone nieprawidłowości. Zapewnienie warunków pobytu w sposób znacząco odbiegających od obowiązujących standardów i pozorne uwzględnienie zgłaszanych zastrzeżeń przez zaoferowanie warunków jeszcze gorszych, narusza dobro osobiste konsumentów w postaci godności osobistej„.

Podsumowanie

W sytuacji, gdy wystąpią rozbieżności między ofertą przedstawioną przez organizatora urlopu, a stanem rzeczywistym, prawo chroni konsumenta. Przyznane zostało mu w szczególności roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za zmarnowany urlop.

Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię prawną TMH posiadają duże doświadczenie w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie, czego konsekwencją jest wybranie sposobu rozwiązania sprawy najkorzystniejszego do Klienta.

Działamy zarówno na terenie Rzeszowa jak i całej Polski. Kancelaria adwokacka (radcowska) TMH prowadzi dla klientów sprawy dotyczące zmarnowanego urlopu zarówno na etapie pozasądowym, jak i na etapie postępowania sądowego o zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

Jagienka Jaracz – Wilk – adwokat Kancelarii Prawnej TMH

Form
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

TMH Law Firm

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88

Google Rating
5.0
Based on 87 reviews
×