Blog

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

W poprzednim wpisie poruszałem problematykę zakładania i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki jawnej. Dzisiaj przybliżę tematykę przekształcenia takiej spółki w inną formę – spółkę kapitałową posiadającą osobowość prawną, czyli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. jest sposobem zmiany formy prawnej takiej jednostki organizacyjnej, co wiąże się z nadaniem jej przez prawo osobowości prawnej (zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych). Sprawę przekształcenia kompleksowo opisuje Kodeks spółek handlowych. Najczęściej, przedsiębiorcy decydują się na przekształcenia strukturalne swoich przedsiębiorstw ze względu na zmianę rozmiaru prowadzonej działalności gospodarczej, czy też na możliwość skutecznego ograniczenia odpowiedzialności wspólników. Należy jeszcze dodać, że zmiana formy działalności nie oznacza kresu istnienia spółki, ale przybranie nowej „szaty” prawnej. Spółka z o.o. staje się sukcesorem wszelkich praw i obowiązków przysługujących spółce jawnej.

Jak przekształcić spółkę jawną w spółkę z o.o. krok po kroku

Z odpowiedzią na to zagadnienie przychodzą z pomocą przepisy KSH. Zgodnie z ustawą, aby skutecznie dokonać przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o. wymaga się:

  1. sporządzenia planu przekształcenia, której szczególnym załącznikiem będzie opinia biegłego rewidenta;
  2. powzięcie uchwały o przekształceniu spółki (uchwałę podejmują wszyscy wspólnicy spółki jawnej);
  3. powołanie członków organów spółki przekształconej (organami obligatoryjnymi w spółce z o.o. są zarząd oraz zgromadzenie wspólników – pierwszy z nich należy obrać, drugi tworzą z mocy prawa wszyscy wspólnicy spółki);
  4. zawarcie umowy spółki z o.o.;
  5. złożenie stosownego wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego i dokonanie przez Sąd wpisu.

Treść planu powinna odpowiadać treści art. 558 KSH. Powinno się do niego dołączyć projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki (powinna ona odpowiadać wymaganiom dot. umowy spółki z o.o.), wycenę składników majątku spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe. Ponadto, wycena aktywów i pasywów powinna zostać poddana ocenie biegłemu rewidentowi.

Co ważne, przepisy KSH w przypadku przekształcenia spółki jawnej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki w spółkę z o.o. nie wymagają dochowania zadość przepisom art. 557 – 561 KSH. Oznacza to, że spółka jawna która będzie przekształcana nie jest obowiązana do przygotowania planu przekształcenia jak również jego kontroli, zawiadamiania wspólników o woli podjęcia uchwały o przekształceniu oraz udostępniania wspólnikom wglądu do dokumentów związanych z przekształceniem.

Następnie, biegły rewident bada rzetelność i poprawność wyceny aktywów i pasywów. Po tych czynnościach następuje powzięcie uchwały przez wszystkich wspólników spółki jawnej. Zgodnie z przepisami, uchwała powinna być zaprotokołowana przez notariusza. KSH wymienia także elementy, jakie powinny znaleźć się w uchwale o przekształceniu. Są to określenie typu spółki, w którą nastąpi przekształcenie (spółka z o.o.), wysokość kapitału zakładowego, wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej majątku spółki, zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w przekształceniu, jeśli takowe przewidziano, nazwiska i imiona członków zarządu spółki z o.o. oraz zgoda na brzmienie umowy spółki.

Kolejnym etapem jest złożenie oświadczeń wspólników o uczestnictwie w spółce przekształconej. Nie ma przeszkód, aby oświadczenia wspólników zostały umieszczone w jednym protokole notarialnym sporządzonym przez notariusza w przedmiocie powzięcia uchwały o przekształceniu. Jeżeli zaś wspólnik mimo wszystko nie złoży oświadczenia o przystąpieniu (ustawa przewiduje formę pisemną pod rygorem nieważności) lub upłynie miesięczny termin na złożenie tego oświadczenia, to spółka powinna wypłacić wspólnikowi równowartość jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia – ustawa przewiduje bowiem, że w przypadku niezłożenia oświadczenia o partycypacji w spółce przekształconej, wspólnik zostaje z niej wyłączony. Zasada ta ma również zastosowanie do zwrotu przedmiotu wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki.

W dalszej kolejności wspólnicy powinni zawrzeć umowę spółki z o.o. z uwzględnieniem elementów, o których mowa w powyższej uchwale. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga dla swojej ważności formy aktu notarialnego, a więc najlepiej zawrzeć ją podczas jednej sesji u notariusza przy podejmowaniu uchwały o przekształceniu. Później wspólnicy wnoszą wkłady na pokrycie kapitału zakładowego – najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście pokrycie kapitału zakładowego poprzez wniesienie przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę jawną.

Rejestracja przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o.

Wreszcie, ostatnią materią rozpatrywaną na gruncie przekształcenia jest zgłoszenie go do sądu rejestrowego. Wniosek o zgłoszenie zmian muszą złożyć wszyscy członkowie zarządu. Należy mieć na uwadze, że spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z momentem uzyskania wpisu w rejestrze. Jednocześnie sąd z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Co zaś tyczy się terminu wpisu do rejestru, to należy uznać, że spółce na zgłoszenie przekształcenia przysługuje termin 6-miesięczny od dnia zawarcia umowy spółki z o.o. Trzeba podkreślić, że jest to materialnoprawny termin zawity, po przekroczeniu którego, umowa spółki z o.o. ulega rozwiązaniu.

Właściwość sądu określa art. 6942 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim, sądem właściwym dla złożenia wniosku o przekształcenie jest sąd właściwy ze względu na siedzibę spółki przekształcanej. Jeżeli w ramach przekształcenia dochodzi również do zmiany siedziby spółki, to wniosek i tak składa się do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki przekształcanej, który po dokonaniu wpisu przekazuje akta rejestrowe sądowi właściwemu ze względu na siedzibę spółki przekształconej.

Prawnicy Kancelarii TMH świadczą profesjonalne usługi z zakresu prawa handlowego, w szczególności dotyczące przekształceń spółek handlowych. Adwokaci i radcowie prawni współpracujący z Kancelarią TMH specjalizują się również we wszelkich sprawach związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym i postępowaniem przed sądami rejestrowymi. 

Andrzej Polak – aplikant radcowski

Form
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

TMH Law Firm

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88

Google Rating
5.0
Based on 78 reviews
×