Blog

Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego

Po zgłoszeniu znaku towarowego i zakończeniu formalnej procedury weryfikacyjnej, czyli tzw. badania wstępnego, informacja o znaku jest oficjalnie publikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). BUP jest dostępny dla wszystkich, w związku z tym każdy zainteresowany ma możliwość dowiedzenia się o zgłoszeniu danego znaku towarowego. Od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego rozpoczyna się bieg trzymiesięczny termin na złożeniu sprzeciwu do rejestracji. Może go wnieść w szczególności osoba uprawniona do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniona z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego.

Co musi zawierać sprzeciw od znaku towarowego?

Sprzeciw od znaku towarowego wnosi się do Urzędu Patentowego RP (dalej także jako „Urząd”) na piśmie wraz z odpisem dla strony przeciwnej oraz uiszcza się opłatę od sprzeciwu w wysokości 600 zł. Sam sprzeciw musi zawierać kilka obligatoryjnych elementów, tj. między innymi:

  1. dokładne oznaczenie stron,
  2. podstawę faktyczną i prawną sprzeciwu wraz z uzasadnieniem,
  3. określenie zakresu sprzeciwu,
  4. podpis wnoszącego sprzeciw.

Etap ugodowy

Strony postępowania mogą również zawrzeć ugodę. Urząd Patentowy po zgłoszonym sprzeciwie niezwłocznie powiadamia zgłaszającego znak towarowy, a także informuje go oraz wnoszącego sprzeciw o możliwości ugodowego załatwienia sprawy w terminie dwóch miesięcy. Jest to tzw. etap ugodowy w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, który ma na celu rozwiązać wszelkie spory bez potrzeby przechodzenia pełnej procedury sprzeciwowej. Daje on stronom czas na rozstrzygnięcie sporu polubownie bez dalszego przedłużania postępowania. Po bezskutecznym upływie terminu na ugodowe rozstrzygnięcie sprawy, rozpoczyna się postępowanie sporne.

Postępowanie sporne

Po zakończeniu etapu ugodowego w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, Urząd wzywa zgłaszającego do złożenia odpowiedzi na sprzeciw. W terminie wyznaczonym przez Urząd, Zgłaszający, powinien przedstawić zarzuty oraz dowody na ich poparcie, które w jego ocenie przekonają Urząd do oddalenia sprzeciwu. Obie strony postępowania spornego – zgłaszający oraz sprzeciwiający się – będą zobowiązane do przedstawienia swoich argumentów oraz dowodów. Urząd rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw.

Rozstrzygnięcie sporu

Po przedstawieniu przez strony swoich stanowisk konieczne jest podjęcie decyzji przez Urząd Patentowy RP co do istoty sprawy. Postępowanie sporne kończy się jednym z następujących sposobów:

  1. sprzeciw zostanie uznany za zasadny w całości – znak towarowy nie zostanie zarejestrowany (nie zostanie udzielone prawo ochronne);
  2. sprzeciw zostanie uznany za zasadny w części – znak dostanie ochronę tylko na niektóre towary/usługi;
  3. sprzeciw oddalono, jeśli nie zostały spełnione przesłanki zastosowania normy prawnej, będącej podstawą sprzeciwu – znak zostanie zarejestrowany (dojdzie do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy);
  4. umorzenie postępowania w sprawie sprzeciwu (w całości lub w części) – jeżeli sprzeciw nie spełnia wymogów formalnych, z uwagi na jego bezprzedmiotowość, a także z powodu cofnięcia wniosku o udzielenie prawa ochronnego.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Od decyzji Urzędu Patentowego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania administracyjnego. Niezbędne jest dołączenie do wniosku uzasadnienia, które powinno zawierać argumentację określającą przyczyny, które w ocenie strony pozwalają na uznanie rozstrzygnięcia Urzędu Patentowego za wadliwe. Dodatkowo, od tego typu wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 1000 zł.

Podsumowanie

Kancelaria prawna TMH prowadzi kompleksową obsługę z zakresu rejestracji znaków towarowych. Kancelaria prowadzi w obsługę prawną szczególności na terenie Rzeszowa, Krakowa, Łodzi oraz Katowic. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH pomagają przedsiębiorcom uzyskać stosowne decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, a także reprezentują Klientów w trakcie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym. Prawnicy Kancelarii TMH pomagają prowadzą w szczególności obsługę w przedsiębiorców w zakresie postępowania przed Urzędem Patentowym RP wywołanego wniesieniem sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego.

Julia Bonusiak – prawnik Kancelarii TMH

Form
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

TMH Law Firm

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88

Google Rating
5.0
Based on 77 reviews
×