Blog

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?

Znacząca zmiana w zakresie wysokości opłat dotyczących zarejestrowania znaku towarowego miała miejsce w 2016 roku. Mianowicie, od 14 października 2016 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (dalej jako „Rozporządzenie”). W dalszej części artykułu zostanie również opisany koszt rejestracji Znaku Towarowego w Unii Europejskiej.

Spis treści

Koszt uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w procedurze krajowej

W procedurze krajowej uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym RP mamy do czynienia z dwoma rodzajami opłat. Są to opłaty jednorazowe oraz opłaty okresowe.

Opłaty jednorazowe

Jak już sama nazwa wskazuje, opłaty jednorazowe zastrzeżenia / rejestracji znaku towarowego, dokonujemy tylko jednokrotnie, podczas zgłoszenia znaku oraz w przypadku składania wniosków odwoławczych. Przede wszystkim jest to opłata od zgłoszenia znaku towarowego. Wysokość tej opłaty zależy od tego, w jakiej formie dokonamy zgłoszenia, a także od ilości wybranych klas. W Rozporządzeniu wskazano aktualną wysokość opłat, które należy uiścić.

Można tam znaleźć informacje, że w przypadku zgłoszenia znaku towarowego w formie tradycyjnej, tj. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Patentowego osobiście, wysłanego listownie lub faksem, opłata od wniosku przy wskazaniu wyłącznie jednej klasy towarów wynosi 450 zł. Jeżeli wybrano więcej niż jedną klasę to za rejestrację w każdej z nich należy dodatkowo uiścić opłatę w wysokości 120 zł. Oznacza to, że wybranie dwóch klas to koszt 570 zł, trzech klas to 690 zł itd.

Rejestracji / zgłoszenia znaku towarowego można dokonać również w formie elektronicznej przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) i opatrzenie go elektronicznym podpisem. W tym przypadku opłata od wniosku w przypadku wybrania wyłącznie jednej klasy towarów wynosi 400 zł. Każda kolejna wybrana klasa to koszt w wysokości 120 zł. W związku z tym wybór dwóch klas to koszt 520 zł, trzech klas 640 zł itd.

Należy również pamiętać o tym, że w momencie wnoszenia pierwszej opłaty okresowej należy uiścić jednocześnie jednorazową opłatę za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym w wysokości 90 zł.

Opłaty okresowe

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Urzędu Patentowego o uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy należy uiścić opłatę okresową za pierwszy, 10-letni okres ochrony w wysokości 400 zł za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług.

Niezwykle ważne jest, że opłacając kolejne, 10-letnie okresy ochrony, należy również uiścić opłatę od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego wynoszącą 200 zł. Opłat tych należy dokonać do końca dotychczasowego terminu ochrony, w przypadku jego przekroczenia możliwe jest dokonanie przedłużenia ochrony na znak towarowy również okres sześciu miesięcy, za dodatkową opłatą w wysokości 300 zł. Wówczas pełna opłata od wniosku wynosi 500 zł.

Koszt uzyskania prawa ochronnego na Znak Towarowy Unii Europejskiej

Opłaty w procedurze uzyskania ochrony na europejski znak towarowy nie dzielą się, tak jak w procedurze krajowej, na opłaty jednorazowe oraz okresowe. W tej procedurze nie ma bowiem podziału na opłatę od wniosku oraz opłatę za pierwszy okres ochrony. Zgłaszając znak towarowy dokonujemy jednej opłaty, która zależy od formy zgłoszenia oraz od ilości wybranych klas towarów, podobnie jak w procedurze krajowej. W związku z tym należy pamiętać, że pełne opłaty urzędowe należy wnieść już w momencie zgłaszania znaku towarowego. W sytuacji kiedy Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej jako EUIPO) nie przyzna ochrony, wpłacone środki nie zostaną zwrócone.

W przypadku zgłoszenia / rejestracji europejskiego znaku towarowego w formie tradycyjnej należy wpłacić kwotę 1.000 Euro w przypadku wyboru jednej klasy towarów. Jeżeli zgłoszenia znaku towarowego dotyczy dwóch klas należy uiścić opłatę w wysokości 1.050 Euro. Każda kolejna, zgłoszona klasa wiąże się z dodatkową opłatą w wysokości 150 Euro, co w przypadku zgłoszenia trzech klas towarowych daje łączny koszt 1.200 Euro.

W przypadku skorzystania z możliwości elektronicznej rejestracji znaku towarowego za pomocą formularza znajdującego się na stronie UEIPO (forma elektroniczna), wysokość opłaty przy zgłoszeniu jednej klasy towarów wynosi 850 Euro. W przypadku zgłoszenia dwóch klas opłata wynosić będzie 900 Euro, natomiast decydując się na więcej klas każda z nich związana jest z dodatkową opłatą w wysokości 150 Euro.

Przedłużenie rejestracji Znaku Towarowego Unii Europejskiej

Opłaty wskazane powyżej związane są z uzyskaniem ochrony na europejski znak towarowy na okres 10 lat. W celu przedłużenia jego rejestracji należy uiścić opłatę za kolejny okres ochrony, nie później niż do dnia wygaśnięcia prawa ochronnego. Dodatkowy okres, trwający sześć miesięcy, umożliwiający dokonanie przedłużenia rozpoczyna się w dniu po terminie wygaśnięcia. W tym czasie koszt przedłużenia ochrony z tytułu znaku towarowego Unii Europejskiej stanowi 125% standardowo uiszczanej stawki.

Zmiany w prawie

Aktualnie trwają prace nad ustawą zmieniającą ustawę Prawo własności przemysłowej, projekt tej ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. wprowadza m.in. zmiany w art. 153 ust. 3. Ustęp ten otrzyma następujące brzmienie: „Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony, o ile uiszczona zostanie opłata za dalszy okres ochrony.” Oznacza to, że w celu przedłużenia ochrony na kolejne 10 lat nie będzie konieczne kierowanie do UP wniosku i ponoszenie od niego opłat. Po wprowadzeniu zmian Urząd Patentowy będzie informował o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za kolejny okres ochrony, a w celu jego przedłużenia należy jedynie terminowo uiścić stosowną opłatę za kolejny okres ochrony na konto Urzędu Patentowego.

Podsumowanie

Kancelaria prawna TMH świadczy kompleksowe usługi z zakresu znaków towarowych. W imieniu Klienta prawnicy Kancelarii dokonują rejestracji oraz zgłoszenia znaku towarowego zarówno w procedurze krajowej, jak i w celu uzyskania znaku towarowego Unii Europejskiej. W przypadku wystąpienia postępowania spornego, prawnicy Kancelarii TMH biorą czynny udział w postępowaniu przed UPRP lub sądami administracyjnymi zastępując Klienta.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów w renomowanych rzeszowskich kancelariach prawnych oraz jako konsultant i członek zarządu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy WPiA UR, a obecnie także jako radca prawny in-house ­w dużej spółce budowlanej. Z Kancelarią TMH współpracuje od 2018 roku. W pracy zajmuje się głównie prawem cywilnym, prawem spółek oraz obsługą prawną cudzoziemców. Zawodowo skupia się szczególnie na zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego takich jak przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, oraz prowadzenie postępowań sądowych z tego zakresu.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 116 recenzji
×