Jak rozwiązać problem z polisolokatą?

Przez kilka lat wiele osób próbowało odzyskiwać zainwestowane w polisolokaty środki. W sądach toczyło się wiele postępowań dotyczących umów z ufk, jak często nazywane są umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W sądach posiadacze polisolokat mogą ubiegać się o uznanie postanowień umowy stosowanych przez ubezpieczycieli (a pozwalających na pobranie wysokich kwot z tytułu opłat likwidacyjnych) za niedozwolone lub (co jednak jest nieco trudniejsze) żądać unieważnienia umowy w całości. Wspólną konsekwencją obu tych form jest to, że ubezpieczony uwalnia się od niekorzystnej umowy, odzyskując częściowo lub w całości wpłacone środki. 

Uznanie postanowień umowy za niedozwolone 

Klauzule abuzywne to inaczej klauzule niedozwolone. Są to klauzule nieuzgodnione indywidualnie z konsumentem, które określają jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy. W świetle prawa są one niewiążące dla konsumenta. Niezwiązanie stron abuzywnymi postanowieniami umownymi wynika wprost z art. 3851 § 1 i 2 k.c. Zgodnie z § 2 tego przepisu: „Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie”. Ponadto, niedozwolone klauzule umowne nie obowiązują od chwili zawarcia umowy. Powoduje to, że ubezpieczyciel nie był uprawniony do uzależniania wypłaty wartości rachunku na rzecz klienta od umorzenia funduszów inwestycyjnych. Strony są jednak związane umową w pozostałym zakresie. 

Znacząca liczba spraw sądowych dotyczących polisolokat dotyczy właśnie spraw o uznanie postanowień umownych za abuzywne (w szczególności postanowień dotyczących tzw. opłat likwidacyjnych). Korzystny wyrok prowadzi do odzyskania środków zatrzymanych przez ubezpieczyciela z tytułu opłaty likwidacyjnej lub wartości świadczenia wykupu. Składając pozew do sądu z tego tytułu szanse na wygraną są bardzo wysokie.

Unieważnienie polisolokaty

Uznanie umowy za nieważną w całości powoduje nakazanie ubezpieczycielowi by ten oddał klientowi całą kwotę wpłaconych przez niego składek. Żądania dotyczące uznania umowy za niedozwoloną są jednak kwestią dużo bardziej złożoną, niż uznanie postanowień umowy za niedozwolone. Koniecznym jest zaznajomienie się z całością dokumentacji dotyczącej umowy. 

Powyższe wynika z faktu, iż wszystkie umowy, oferowane nawet przez tego samego ubezpieczyciela, są często zupełnie odmienne. Pomimo posiadania identycznych głównych celów, obowiązków i praw, to często różnią się chociażby sposobem ich zapisu w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Najczęstszymi powodami, na podstawie których można w sądzie żądać uznania umowy za niedozwoloną jest: niemożność precyzyjnego ustalenia świadczenia głównego w postaci świadczenia wykupu należnego ubezpieczającemu, jedynie pozorna ochrona ubezpieczeniowa czy brak wskazania konkretnej sumy ubezpieczenia wypłacanej w sytuacji wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Niezależnie od tego jaką strategię w konkretnej sprawie zarekomenduje adwokat czy radca prawny, to warto podkreślić, że oba rozwiązania stanowią realną oraz znaczną pomoc dla osób, które straciły na polisolokatach, bowiem odzyskują one dużą część z utraconych środków pieniężnych. 

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 116 recenzji
×