Blog

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich bez zachowania formy pisemnej – skutki prawne

W polskim prawie autorskim ustawodawca przewidział szereg wymogów, jakie musi spełniać umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich. Jednym z najważniejszych wymogów jest forma pisemna, gdyż jej brak powoduje nieważność umowy. Po jej podpisaniu, pierwotny uprawniony, czyli najczęściej twórca utworu, „traci wskazane w umowie prawa majątkowe”, tzn. sam nie może już (bez zgody nowego uprawnionego) korzystać z utworu na tych polach eksploatacji, które zostały wskazane w umowie o przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Spis treści

Jakie są skutki niezachowania przez strony formy pisemnej?

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich ma być w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Skoro ustawodawca wyraźnie wskazał, że jest to skutek ad solemnitatem, to należałoby uznać, iż jest to po prostu nieważność czynności prawnej. Tym niemniej, stwierdzenie takiej nieważności nie jest jednoznaczne z zakwestionowaniem istnienia jakiejkolwiek więzi prawnej między stronami. Powstaje bowiem pytanie, czy dopuszczalna byłaby w takiej sytuacji konwersja czynności dokonanej bez zachowania prawem przewidzianej formy, aby chociażby częściowo utrzymać w mocy złożone przez strony oświadczenia woli?

Nieważna umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich – możliwość konwersji?

W doktrynie prawa autorskiego przyjmuje się dopuszczalność konwersji nieważnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich na umowę licencji niewyłącznej. Dotyczy to również nieważnej umowy licencji wyłącznej, która to umowa też wymaga formy pisemnej ad solemnitatem. Potrzeba takiej konwersji wynika przede wszystkim z postulatu ochrony interesów autora. Obecny jest także postulat „legalizacji” działań stron podjętych w wyniku realizacji takiej nieważnej umowy. Przykładem niech tu będzie dostarczenie utworu i zapłata wynagrodzenia w przypadku sprzedaży majątkowych praw autorskich.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×