Blog

Kiedy unieważnienie a kiedy odfrankowienie umowy kredytu?

Frankowicze, czyli posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich, mogą w sądzie starać się o unieważnienie umowy lub o jej „odfrankowienie”. Oba te rozwiązania spowodują polepszenie sytuacji frankowicza, a przede wszystkim uwolnienie od wysokich spłat przyznanego kredytu. 

Przed dokonaniem porównania, w zakresie proponowanych dwóch rozwiązań, w pierwszej kolejności przedstawione zostaną w szczegółowy sposób obie metody „uwolnienia się” od kredytu we franku szwajcarskim.

Spis treści

Odfrankowienie kredytu

Odfrankowienie związane jest przede wszystkim z niedozwolonymi postanowieniami umownymi, które zawarte zostały w treści umowy kredytu przed kredytodawcę. W szczególności związane są one z klauzulami walutowymi na podstawie których określana jest wysokość kredytu, a także poszczególnych rat. 

Jeżeli sąd uzna, iż klauzule walutowe zawarte w umowie kredytowej mają charakter niedozwolony, natomiast sama umowa może w dalszym ciągu łączyć strony z pominięciem postanowień niedozwolonych to jest to właśnie odfrankowienie kredytu. Taki wyrok sądu powoduje, iż umowa w dalszym ciągu funkcjonuje w taki sposób, jakby od początku kredyt został udzielony w złotówkach, dlatego też na kredytodawcy ciąży obowiązek zwrotu wszelkich nadpłat, które powstały w wyniku stosowania szkodliwych klauzul walutowych. Najczęściej, po wydaniu wyroku przez sąd, bank dokonuje zwrotu nadpłaty na rzecz właściciela kredytu, natomiast kolejne raty zostają na nowo obliczone i obniżone. 

Odfrankowienie kredytu nie powoduje całkowitego „uwolnienia” się od zawartej umowy kredytu, jednakże przekształca go z kredytu w walucie obcej do kredytu w złotówkach. Od tego momentu wartość kredytu, a co za tym idzie również wysokość miesięcznej raty, nie będą zależne od kursu franka szwajcarskiego, a także tabeli kursu walut, którą ustalał często sam bank. Jeżeli zawarta umowa dotyczyła kredytu hipotecznego to należy zwrócić uwagę, iż odfrankowienie nie zmienia w żaden sposób statusu nieruchomości, która pozostaje obciążona hipoteką na rzecz banku.  

Unieważnienie umowy 

Tak jak w przypadku odfrankowienia kredytu, unieważnienie umowy związane jest często  z występującymi w treści umowy klauzulami niedozwolonymi. Jednakże, w przeciwieństwie do odfrankowienia, sąd uznając klauzule za niedozwolone, jednocześnie stwierdza, że umowa kredytu nie może w dalszym ciągu funkcjonować po ich usunięciu. Unieważnić umowę kredytu sąd może również, gdy jest ona sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa. 

Po uznaniu przed sąd, że umowa kredytu jest nieważna, traktuje się ją, jakby nigdy nie została zawarta. Oznacza to, że obie strony powinny zwrócić sobie wzajemnie wszystko, co od siebie otrzymały, czyli frankowicz powinien zwrócić całą otrzymaną kwotę kredytu, natomiast na kredytodawcy spoczywa obowiązek zwrotu wszystkich pobranych świadczeń związanych z umową, takich jak: raty kredytu, odsetki oraz prowizje. 

Unieważnienie umowy kredytu we frankach szwajcarskich powoduje całkowite „uwolnienie” się. Ze względu na to, ze uznaje się, jakby umowa ta nigdy nie istniała to w przypadku umowy kredytu hipotecznego, nieruchomość zostaje zwolniona spod hipoteki.

Podsumowanie

Zarówno odfrankowienie, jak i unieważnienie zawartej umowy kredytowej, są rozwiązaniami korzystnymi dla kredytobiorcy, przede wszystkim dlatego, że kredytobiorca przestaje płacić kredytodawcy wysokie kwoty rat kredytu. 

Unieważnienie kredytu powoduje całkowite „uwolnienie” się od kredytu, jednakże po wydaniu wyroku należy zwrócić całość otrzymanej od banku kwoty jednorazowo, co niejednokrotnie może spowodować tylko dodatkowe problemy po stronie frankowicza.  

Z drugiej strony, przewalutowanie opłacalne jest dla kredytobiorcy przede wszystkim wtedy, gdy spada wartość franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki, natomiast prognozowany jest wzrost kursu tej waluty.

Podkreślić jednakże należy, że każdą sprawę rozpatrywać należy indywidualnie, dlatego też należy przeanalizować sprawę pod wieloma aspektami, aby wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w zakresie zagadnień prawa bankowego, windykacji należności Klientów, prawa cywilnego oraz wsparciem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×