Blog

Kredyt frankowy w PKO BP nieważny!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 27 czerwca 2023 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt: I C 832/22 uznał umowę kredytu frankowego za nieważną. Sprawa toczyła się przeciwko bankowi PKO BP, który jest następcą prawnym Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. Oprócz samego stwierdzenia nieważności Sąd zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 175.111,14 zł.

W zawarte umowie za niedozwolone uznać należy następujące zapisy

§ 2 ust. 1 Umowy  

Bank udziela Kredytobiorcy na jego wniosek z dnia 27.02.2003r. na warunkach określonych  
w umowie oraz Regulaminie kredytowania osób fizycznych w Banku Przemysłowo Handlowym PBK S.A., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy kredytu w wysokości 48.089 CHF (słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt dziewięć franków szwajcarskich), a Kredytobiorca zobowiązuje się do wykorzystania i zwrotu kredytu wraz z odsetkami zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 

§ 3 ust. 1 in fine Umowy  

Prowizja bankowa od kredytu walutowego, naliczana jest i pobierana w złotych po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym w Banku, zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłaszaną  
w siedzibie Banku, w dniu zapłaty prowizji. 

§5 ust. 2 zdanie drugie Umowy  

Kwota transzy wypłacana jest w złotych po przeliczeniu według kursu kupna waluty kredytu obowiązującego w Banku, zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK S.A. ogłaszaną w siedzibie Banku, w dniu wypłaty kwoty transzy 

§10 ust.  10 Umowy  

Kwota spłaty podlega przeliczeniu na złote po kursie sprzedaży waluty kredytu obowiązującym  
w Banku zgodnie z Tabelą kursów walut BPH PBK SA ogłaszaną w siedzibie Banku na koniec dnia spłaty.  

To już kolejna sprawa, w której udało nam się unieważnić kredyt frankowy dla naszych Klientów. W przeważającej liczbie przypadków jest to możliwe, co potwierdza tendencja orzecznicza.

Warto zatem rozważyć przeanalizowanie własnej umowy pod kątem możliwości jej unieważnienia i przysługujących roszczeń.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×