Blog

Niezapłacona faktura za towar lub wykonaną usługę

Zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa niejednokrotnie zależy od skuteczności ściągania zaległych należności od kontrahentów oraz może mieć kluczowe znaczenie dla utrzymania przedsiębiorstwa na rynku. Zdarza się, że brak wpływu jednej należności skutkuje lawiną niekorzystnych sytuacji prowadzących do bankructwa.

Właśnie dlatego niezwykle ważnym jest aby przedsiębiorca posiadał świadomość jak może się bronić przed kontrahentem, który z różnych przyczyn zalega z zapłatą i w jaki sposób odzyskać należność. Należy pamiętać, że brak zapłaty może wynikać bądź to z prostego przeoczenia bądź z braku środków pieniężnych ale niestety często mamy też do czynienia ze świadomą próbą wyłudzenia. W sytuacji kiedy przedsiębiorca sprzedał towar lub wykonał usługę ale nie otrzymał obiecanej zapłaty powinien pamiętać, że posiada narzędzia ochrony swych praw. 

Pierwszy etap odzyskiwania należności – wezwanie do zapłaty. 

Pierwszy krokiem mającym przybliżyć do odzyskania niezapłaconej należności za usługę lub towar powinno być wezwanie dłużnika do zapłaty. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest oświadczeniem wierzyciela skierowanym do dłużnika, w którym żąda on spełnienia wymagalnego świadczenia pieniężnego. Wezwanie to wierzyciel powinien nadać listem poleconym a w jego treści określić dokument z jakiego wynika należność, wskazać fakturę i przedstawić wysokość dochodzonej należności, a także określić datę, w której upłynął termin płatności. Podstawowym celem wezwania do zapłaty jest przede wszystkim przypomnienie dłużnikowi o istnieniu zobowiązania oraz jego wysokości, a ponadto, wskazanie możliwości polubownego załatwienia sporu oraz wyznaczenie odpowiedniego terminu do zapłaty. Wezwanie dłużnika do zapłaty ma o tyle istotne znaczenie, że decydując się w przyszłości na wniesienie pozwu do sądu wierzyciel jest zobowiązany wskazać w jego treści czy została podjęta próba polubownego załatwienia sporu, a jeśli nie to wyjaśnić dlaczego jej nie podjęto. Wezwanie do zapłaty powinno zawierać także informację o konsekwencjach i krokach prawnych jakie zostaną podjęte w przypadku niezapłacenia należności we wskazanym terminie. W razie dalszego uchylania się od płatności po upływie zakreślonego terminu, wezwanie uważa się za bezskuteczne co może prowadzić do wytoczenia powództwa przeciwko zalegającemu z płatnością kontrahentowi. Wezwanie do zapłaty wierzyciel może sporządzić sam jednak pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się nieoceniona i znacznie przyśpieszyć proces windykacji.

Kiedy trzeba wnieść pozew o zapłatę do sądu?

W przypadku bezskuteczności wezwania do zapłaty przedsiębiorca ma prawo wstąpienia na drogę sądową z dłużnikiem. Aby skutecznie wnieść pozew o zapłatę w pierwszym kroku należy ustalić jaki sąd będzie właściwy w naszej sprawie. Zgodnie z art. 34 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania.”

Należy pamiętać, że w przypadku sprzedaży miejscem spełnienia świadczenia będzie miejsce, do którego rzecz zgodnie z umową została lub miała zostać dostarczona, natomiast w przypadku należności za wykonaną usługę miejscem wykonania umowy będzie miejsce, które zgodnie z umową było lub miało być miejscem świadczenia usługi. 

Ustalając właściwość sądu nie można zapomnieć o tym, że zgodnie z art. 17 Kodeksu postępowania cywilnego sądem właściwym dla praw majątkowych, których wartość przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych będzie sąd okręgowy miejscowo właściwy dla rozpoznania sprawy.

Kolejnym kwestią o jakiej należy pamiętać składając pozew do sądu są elementy, które musi zawierać to pismo. Elementy te zostały wskazane w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego i należą do nich: oznaczenie sądu, do którego skierowany jest pozew, oznaczenie stron postępowania, dokładne określenie wysokości dochodzonego roszczenia tj. określenie wartości przedmiotu sporu, określenie daty wymagalności roszczenia, informację dotyczącą próby polubownego załatwienia sporu, wskazanie faktów z jakich wywodzi się powództwo, wskazanie dowodów na poparcie tych faktów, podpis stron oraz ewentualnego pełnomocnika a także wskazanie załączników. Wnosząc pozew należy mieć na uwadze także kwestię terminu przedawnienia roszczenia. Jeżeli termin ten już upłynął, dłużnik w dosyć prosty sposób będzie mógł się bronić przed naszym roszczenie, powołując się na zarzut przedawnienia.

Podsumowanie

Niewątpliwie brak zapłaty za wykonaną usługę bądź sprzedany towar jest dla przedsiębiorcy sytuacją stresującą i może prowadzić do popsucia relacji z kontrahentem. Należy jednak pamiętać, że nie jest to sytuacja bez wyjścia i można ją rozwiązać polubownie poprzez wspomniane wezwanie do zapłaty. Jeśli jednak pomimo podjęcia odpowiednich kroków należność w dalszym ciągu nie zostanie uregulowana pozostaje wytoczenie powództwa przed odpowiedni sąd. Oczywiście windykację przedsiębiorca może prowadzić osobiście jednak należy mieć na uwadze, że skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w tym zakresie może korzystnie wpłynąć na skuteczność podejmowanych działań i zagwarantować przyśpieszenie całej procedury. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×