Blog

Plan wychowawczy w postępowaniu rozwodowym

Jak już wielokrotnie zostało podkreślone w poprzednich artykułach, w wyroku rozwodowym sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o alimentach, jakie małżonkowie są zobowiązani łożyć na wspólne dzieci. Należy sobie jednak odpowiedzieć na kluczowe pytanie – czy zawsze wszystkie te wyżej wskazane elementy są uzależnione jedynie od uznania sądu, czy też możliwe jest wspólne porozumienie się małżonków w kwestiach związanych z wychowaniem wspólnych dzieci? W niniejszym artykule zostanie szczegółowo omówiona kwestia związana z planem wychowawczym raz jego wpływem na postępowanie rozwodowe.

Spis treści

Plan wychowawczy – wprowadzenie

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej również jako „k.r.o.”), która została wprowadzona ustawą z dnia 6 listopada 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, został znowelizowany art. 58 § 1 k.r.o. oraz wszedł w życie art. 58 § 1a k.r.o. Zgodnie ze wskazanymi przepisami sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz utrzymywaniu wspólnych kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Natomiast w braku porozumienia małżonków, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Plan wychowawczy co to takiego?

Jak zostało wskazane na wstępie, w wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi, o wspólnych kontaktach rodziców z dziećmi oraz o wysokości alimentów. Niemniej, może zdarzyć się sytuacja, w której rodzice są zgodni, co do wszystkich ww. kwestii. Wówczas, aby przyspieszyć i ułatwić postępowanie rozwodowe, powinni oni przygotować tzw. plan wychowawczy. Rodzicielski plan wychowawczy (nazywany również porozumieniem wychowawczym lub planem rodzicielskim) jest pisemnym porozumieniem pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami, który rozstrzyga o najważniejszych sprawach dotyczących dziecka. Rodzice mogą sporządzić plan wychowawczy zarówno przed złożeniem pozwu i wówczas plan ten będzie stanowił załącznik do pozwu, jak i w trakcie postępowania rozwodowego.

Jak przygotować plan wychowawczy?

Warto zaznaczyć, że plan wychowawczy nie jest sztywnym formularzem, który wystarczy tylko wypełnić i dołączyć do pozwu. Każda sytuacja jest indywidualna i każdy plan wychowawczy będzie wyglądał inaczej. Najważniejsze jest jednak, aby w planie znalazły się takie kwestie jak:

  1. miejsce pobytu dziecka tj. czy po rozwodzie dziecko będzie mieszkać z matką, czy z ojcem;
  2. kontakty z dzieckiem określając przy tym dokładnie w jakie dni i w jakich godzinach rodzic ma prawo do spędzania czasu z dzieckiem. Warto również określić, miejsce w którym kontakty mają się odbywać, tzn. czy dziecko musi być w miejscu swojego zwykłego pobytu (taka sytuacja ma zwykle miejsce, gdy dziecko jest małe), czy też może być zabierane do domu drugiego rodzica. W porozumieniu dotyczącym kontaktów można szczegółowo określić zarówno kontakty osobiste jak i telefoniczne. Kontakty osobiste mogą zostać bardzo rozbudowane i zwierać porozumienie co do sposobu spędzania czasu z dzieckiem w okresie wakacji, ferii oraz świąt. Co więcej, warto określić również formę kontaktów z dzieckiem, tj. czy rodzic może np. spędzać z dzieckiem czas samodzielnie, bez obecności drugiego rodzica;
  3. sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, tj. jakie decyzje dotyczące dziecka muszą zostać podjęte wspólnie, a które mogą być podejmowane przez rodzica samodzielnie, bez konsultacji z drugim rodzicem;
  4. wysokość alimentów, które jeden z rodziców będzie płacił na rzecz drugiego dziecka.

Dodatkowo w planie rodzicielskim możemy określić:

  1. pozostałe kwestie finansowe, np. można szczegółowo doprecyzować kwestie związane z płatnościami za wakacje, ferie, wyprawkę szkolną, wycieczki szkolne oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, czy też koszty opieki medycznej;
  2. sprawy zdrowotne, tj. sposób leczenia oraz miejsce dziecka zarówno w sytuacjach nagłych jak i wizyty kontrolne, szczepienia oraz badania profilaktyczne;
  3. kwestie związane z edukacją dziecka, tj. do jakiego przedszkola, czy szkoły dziecko będzie uczęszczało;
  4. kwestie kontaktów z dalszą rodziną, tj. np. z dziadkami.

Plan wychowawczy – od czego zacząć?

Sporządzając plan wychowawczy trzeba kierować się przede wszystkim dobrem dziecka i potrzebą zapewnienia dziecku osobistych kontaktów z obojgiem rodziców. W przypadku starszego dziecka, warto przy sporządzaniu planu wychowawczego w miarę możliwości brać pod uwagę jego zdanie i zamieścić je w planie wychowawczym. Niemiej w tym miejscu należy wskazać, że nie ma jednego rozwiązania, które w 100 % zadowoli wszystkie strony postępowania, dlatego też porozumienie wymaga od rodziców chęci kompromisowego działania.

Podsumowanie

Jak wskazano powyżej, nie ma jednego wzoru planu wychowawczego, który sprawdziłby się w każdej sytuacji. Oczywiście plan powinien zawierać pewne ramy, natomiast ich szczegóły wypracowywane są w drodze porozumienia pomiędzy rodzicami.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×