Blog

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Kolejnym wpisem o tematyce przekształceń w prawie korporacyjnym będzie przekształcenie jednej spółki osobowej w inną, czyli przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną. Zazwyczaj zmiany korporacyjne mają miejsce z poziomu spółek osobowych (komandytowej, komandytowo-akcyjnej, jawnej, partnerskiej) do spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) tak, aby spółka przekształcona uzyskała osobowość prawną, bowiem spółki osobowe są tzw. „ułomnymi osobami prawnymi”, czyli jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi zdolności prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną. 

Bazując na kanwie poprzedniego wpisu dotyczącego przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcenie spółki komandytowej jest drugim sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania spółki komandytowej (o której pisano w poprzednim wpisie). Z informacji wynikających z nowych zapowiedzi wynika, że inne spółki osobowe, takie jak spółka jawna nie miałyby zostać objęte podatkiem CIT. Oznacza to, że transformacja spółki komandytowej w jawną byłaby sposobem uniknięcia konieczności opłaty podatku dochodowego od osób prawnych, przy zachowaniu natury spółki osobowej (czyli szczególnego nacisku na osoby wspólników, a nie kapitał). 

Spis treści

Jak przekształcić spółkę komandytową w spółkę jawną?

Podobnie jak w przypadku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, tak w opisywanej dzisiaj procedurze należy spełnić wymagania przewidziane przepisami art. 551 – 570 KSH oraz art. 581 KSH i następnymi. Ważne jest to, iż w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową, za taką uchwałą muszą zagłosować wszyscy jej wspólnicy, to znaczy zarówno komplementariusze jak i komandytariusze – przepis art. 581 KSH ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co odróżnia przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o., gdzie rygory głosowania są złagodzone.

Zasadą przekształceń w prawie korporacyjnym jest kontynuacja praw i obowiązków spółki przekształcanej. Ma to zapewnić ciągłość funkcjonowania spółki i zdolność do realizowania jej praw i obowiązków. Z dniem przekształcenia wspólnicy spółki komandytowej stają się wspólnikami spółki jawnej. 

Istotne jest, że za zobowiązania spółki jawnej każdy ze wspólników odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, ale wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólników tylko wówczas, gdy egzekucja majątku spółki okaże się bezskuteczna. Wspólnik spółki jawnej ponosi więc odpowiedzialność subsydiarną, ale jest ona nieograniczona co do wysokości. Jest to rozwiązanie przeciwne temu, na co wskazują uregulowania tyczące się spółki komandytowej, w której za zobowiązania spółki odpowiedzialność ponoszą komplementariusze, a komandytariusz jedynie do sumy komandytowej. Ta odpowiedzialność, co do zasady, zostaje zrównana w przypadku przekształcenia w spółkę jawną. 

Procedura przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną

Przekształcenie spółki komandytowej w jawną nie jest postępowaniem różniącym się dużo bardziej od przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z o.o. (o czym zresztą pisano na blogu). 

W telegraficznym skrócie, pierwszym krokiem jest sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami. Następnie podejmowana jest uchwała o przekształceniu spółki, później należy określić który wspólnik prowadzi sprawy tej spółki i ją reprezentuje. Ostatnim etapem jest wpis w rejestrze spółki przekształconej. 

Wszyscy wspólnicy spółki komandytowej sporządzają plan przekształcenia w formie pisemnej. Plan musi zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień. Do samego planu dołącza się projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy spółki oraz sprawozdanie finansowe. 

Po tym jak plan przekształcenia podlega zatwierdzeniu, spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu. Jego treść i zakres powinien spełniać wymagania wskazane w art. 560 KSH, a w szczególności zawierać istotne informacje z punktu widzenia przekształcenia. Następnie wspólnicy podejmują uchwałę o przekształceniu, która także musi określać szczególne rozwiązania określone dokładnie w art. 563 KSH, takie jak określać typ spółki w którą się przekształca, zakres praw przyznanych wspólnikom, jeżeli jest to przewidziane, zgodę na brzmienie umowy, itp. Oczywiście niewykluczone jest zawarcie dodatkowych postanowień, wedle uznania wspólników, byleby mieściły się w przepisach KSH. 

Ostatnim etapem jest zarejestrowanie spółki przekształconej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Podsumowanie

Warto jednak pamiętać, że mimo iż zgodnie z regulacją art. 34 KSH postanowienia wyłączające odpowiedzialność wspólników wobec osób trzecich są nieważne z mocy ustawy, co nie oznacza, że stosunki wewnętrzne nie mogą regulować praw i obowiązków pomiędzy samymi wspólnikami odmiennie. Przykładowo, nawet jeśli każdy wspólnik musi odpowiadać wobec osób trzecich za zobowiązania spółki (subsydiarnie), to niewykluczone jest takie uregulowanie pomiędzy wspólnikami, zgodnie z którym pozostali wspólnicy muszą zwolnić z tej odpowiedzialności jednego z nich. Pozwany wspólnik oczywiście będzie musiał odpowiadać wobec wierzycieli spółki, ale potem przysługiwać mu będzie roszczenie regresowe w stosunku do pozostałych wspólników. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie studiów w renomowanych rzeszowskich kancelariach prawnych oraz jako konsultant i członek zarządu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy WPiA UR, a obecnie także jako radca prawny in-house ­w dużej spółce budowlanej. Z Kancelarią TMH współpracuje od 2018 roku. W pracy zajmuje się głównie prawem cywilnym, prawem spółek oraz obsługą prawną cudzoziemców. Zawodowo skupia się szczególnie na zagadnieniach z zakresu prawa budowlanego takich jak przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, oraz prowadzenie postępowań sądowych z tego zakresu.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×