Blog

Rozwód obywateli Ukrainy w Polsce

Truizmem zdaje się twierdzenie, iż w Polsce wciąż przybywa imigrantów, co powoduje, że coraz powszechniejsze stają się związki, a w konsekwencji również i małżeństwa obywateli różnych państw. Jednocześnie wraz ze wzrostem małżeństw pomiędzy obywatelami różnych państw, wzrasta tym samym ilość rozwodów, w których jedną ze Stron jest obywatel innego państwa aniżeli Polska. W niniejszym artykule zostaną przedstawione sytuacje, w których możliwy jest rozwód z obywatelem Ukrainy na terenie Polski oraz w oparciu o prawo polskie.

[spis-tresci]

Rozwód z obywatelem Ukrainy – podstawa prawna

O ile większość społeczeństwa zdaje sobie sprawę z faktu, że kwestie związane z jurysdykcją i stosowaniem prawa w Unii Europejskiej są uregulowane stosownymi rozporządzeniami unijnymi, o tyle nie wszyscy wiedzą, że jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie kwestie te są uregulowane na podstawie łączącej Ukrainę z Polską Umową o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, która została sporządzona w Kijowie, która obowiązuje od dnia 24 maja 1993 r. (dalej również jako „Umowa”). Umowa ta określa zarówno jakie organy i w jakich sytuacjach są właściwe w przypadku rozwodów małżeństw polsko-ukraińskich, jak również jakie prawo (polskie czy ukraińskie) należy stosować w takich sytuacjach.

Jakie prawo należy stosować?

Rozstrzygnięcie kwestii jakie prawo, polskie czy ukraińskie należy stosować podczas prowadzenia sprawy o rozwód w sytuacji, gdy w chwili wszczęcia postępowania, jeden z małżonków jest obywatelem Polski, drugi natomiast drugi z nich obywatelem Ukrainy, przewiduje art. 26 ust. 2 Umowy.

Zgodnie z nim, rozwód podlega prawu tego państwa, na którego terytorium małżonkowie mają miejsce zamieszkania. Wobec powyższego, jeśli małżonkowie, pomimo faktu, że jeden z nich jest obywatelem Ukrainy, ale zamieszkują w dalszym ciągu na terytorium Polski, wówczas ich rozwód zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy prawa polskiego, a mianowicie, w oparciu o zasady wynikające z ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej również jako „k.r.o.”).

Również w sytuacji, w której jeden z małżonków mieszka obecnie poza granicami Polski, natomiast drugi z nich w dalszym ciągu mieszka w Polsce, właściwe jest prawo tego państwa, w którym toczy się postępowanie rozwodowe, co oznacza, że jeśli rozwód toczy się na terenie państwa polskiego, także będzie toczyć się w oparciu o przepisy k.r.o.

W jakim państwie można przeprowadzić rozwód małżeństwa polsko-ukraińskiego?

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 26 ust. 4 Umowy, w przypadku rozwodu małżeństwa polsko-ukraińskiego właściwy jest organ tego państwa, na którego terytorium małżonkowie mają miejsce zamieszkania.

Powyższe oznacza, że jeśli planujący się rozwieść małżonkowie w dalszym ciągu mieszkają na terytorium Polski, wówczas właściwy jest sąd polski. W takim wypadku właściwy jest Sąd Okręgowy, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce wspólnego zamieszkania, jeżeli choć jeden z nich w okręgu tym jeszcze mieszka. W sytuacji, gdyby jednak małżonkowie w dalszym ciągu zamieszkiwali na terytorium Ukrainy, wówczas właściwy do orzekania rozwodu jest odpowiedni organ na terenie Ukrainy.

Jeżeli natomiast jeden z małżonków ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, a drugi na terytorium Ukrainy, właściwe do orzekania rozwodu są organy obu tych państw. O ile wydaje się logiczne, że obywatel państwa polskiego mieszkający na terytorium Polski chciałby rozwieść się z obywatelem Ukrainy na terytorium Polski, wówczas może wnieść pozew do sądu polskiego. Co więcej małżonek, który co prawda nie ma obywatelstwa polskiego, ale mieszka w Polsce i chciałby wziąć rozwód z obywatelem Polski, wówczas również może złożyć pozew do właściwego sądu okręgowego na terenie Polski.

Gdzie można przeprowadzić rozwód?

Podkreślić należy, że w Polsce jedynym właściwym organem w zakresie orzekania rozwodu jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. W przypadku braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Natomiast prawo ukraińskie przewiduje dwie alternatywy w zakresie organu, przed którym można wziąć rozwód.

Pierwszym z nich jest rozwód w Urzędzie Stanu Cywilnego, który udzielany jest na wspólny wniosek małżonków. Nie jest jednak możliwy jeśli małżeństwo posiada dzieci lub gdy jeden z małżonków jest niezdolny do czynności prawnych. Rozwód poświadczany jest dokumentem – świadectwem o rozwiązaniu małżeństwa.

We wszystkich innych przypadkach organem właściwym w zakresie orzekania rozwodu jest Sąd.

Podsumowanie

Podsumowując podkreślić należy, że sam fakt, że jednym z małżonków jest obywatelem Ukrainy nie oznacza automatycznie, że rozwód nie może zostać udzielony na terytorium państwa polskiego i w oparciu o przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie.

Jagienka Jaracz-Wilk

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 113 recenzji
×