БЛОГ

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich bez zachowania formy pisemnej – skutki prawne

W polskim prawie autorskim ustawodawca przewidział szereg wymogów, jakie musi spełniać umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich. Jednym z najważniejszych wymogów jest forma pisemna, gdyż jej brak powoduje nieważność umowy. Po jej podpisaniu, pierwotny uprawniony, czyli najczęściej twórca utworu, „traci wskazane w umowie prawa majątkowe”, tzn. sam nie może już (bez zgody nowego uprawnionego) korzystać z utworu na tych polach eksploatacji, które zostały wskazane w umowie o przeniesienie majątkowych praw autorskich.

Jakie są skutki niezachowania przez strony formy pisemnej?

Umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich ma być w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Skoro ustawodawca wyraźnie wskazał, że jest to skutek ad solemnitatem, to należałoby uznać, iż jest to po prostu nieważność czynności prawnej. Tym niemniej, stwierdzenie takiej nieważności nie jest jednoznaczne z zakwestionowaniem istnienia jakiejkolwiek więzi prawnej między stronami. Powstaje bowiem pytanie, czy dopuszczalna byłaby w takiej sytuacji konwersja czynności dokonanej bez zachowania prawem przewidzianej formy, aby chociażby częściowo utrzymać w mocy złożone przez strony oświadczenia woli?

Nieważna umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich – możliwość konwersji?

W doktrynie prawa autorskiego przyjmuje się dopuszczalność konwersji nieważnej umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich na umowę licencji niewyłącznej. Dotyczy to również nieważnej umowy licencji wyłącznej, która to umowa też wymaga formy pisemnej ad solemnitatem. Potrzeba takiej konwersji wynika przede wszystkim z postulatu ochrony interesów autora. Obecny jest także postulat „legalizacji” działań stron podjętych w wyniku realizacji takiej nieważnej umowy. Przykładem niech tu będzie dostarczenie utworu i zapłata wynagrodzenia w przypadku sprzedaży majątkowych praw autorskich.

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH prowadzą kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa autorskiego. Prawnicy naszej Kancelarii oferują doradztwo prawne z zakresu sporządzania i analizy umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umów licencji. W razie jakiegokolwiek problemu prawnego z zakresu prawa autorskiego, Kancelaria adwokacka TMH udziela odpowiedzi na zadane pytania. Działamy zarówno w Rzeszowie, jak i na terenie innych miast Polski.

Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88

Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 90
×