БЛОГ

Zastrzeżenie znaku towarowego – procedura oraz opłaty

Znakiem towarowym jest oznaczenie możliwe do przedstawienia w sposób graficzny. Bardzo istotnym elementem znaku towarowego jest jego indywidualny charakter – umożliwia to proste rozróżnienie produktu lub usługi danego przedsiębiorcy na rynku. Znak towarowy ma istotne znaczenie przy budowaniu wizerunku oraz reputacji danej marki. Zadać należy sobie zatem pytanie, jak wygląda zastrzeżenie znaku towarowego?

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym według polskiej ustawy „Prawo własności przemysłowej” może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Pamiętać należy również, iż nie stanowi to katalogu zamkniętego. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, możliwe do przedstawienia w sposób graficzny, jeżeli tylko nadaje się do odróżnienia od towarów innego przedsiębiorcy.

Zastrzeżenie znaku towarowego następuje w drodze tzw. procedury krajowej lub procedury europejskiej. W obu przypadkach rejestracji dokonuje się dla określonych towarów lub usług, które pogrupowane są w tzw. klasy. Na przykład klasa 12 obejmuje pojazdy i urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie. Znak towarowy można zarejestrować na jedną lub więcej klas, co również wiąże się z wyższymi kosztami rejestracji, co zostanie przedstawione w dalszej części artykułu.

W ramach procedury krajowej zastrzeżenie znaku towarowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP (dalej „UPRP”), gdzie uzyskuje on ochronę wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku procedury unijnej wniosek składa się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej „EUIPO”). Jednak tym sposobem, zgłaszany znak zostaje zarejestrowany jako Europejski Znak Towarowy, który chroniony jest na terytorium wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Procedura krajowa uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy

Jak już zostało wspomniane, zgłoszenia w procedurze krajowej dokonuje się w UPRP. Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Patentowego, wysłać listownie lub faksem. Możliwe jest również złożenie takiego podania poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) i opatrzenie go elektronicznym podpisem.

W obu przypadkach należy wnieść opłatę za zgłoszenie, której kwota uzależniona jest od ilości wybranych klas. Jeżeli zastrzeżenie znaku towarowego nastąpi tylko dla 1 klasy, opłata od wniosku wynosi 450 zł. Za każdą kolejną klasę należy dopłacić 120 zł. Wybranie 2 klas to koszt 570 zł, 3 klas to 690 zł itd. Jeżeli UP nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych zgłoszenia znaku towarowego, to zostanie ono ogłoszone w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).

Następnie, w ciągu 3 miesięcy może zostać wniesiony sprzeciw wobec tego zgłoszenia, powoduje to rozpoczęcie tzw. postępowania sprzeciwowego. Jeżeli sprzeciw nie wpłynął lub postępowanie zakończyło się po myśli wnioskującego o rejestrację, na znak towarowy zostanie udzielone prawo ochronne.

Po wydaniu decyzji należy uiścić opłatę za pierwszy okres ochrony, która wynosi 400 zł od każdej wybranej klasy towarów. Ochronę na znak towarowy uzyskuje się na 10 lat, po ich upływie należy uiścić opłatę za kolejny okres ochrony.

Procedura europejska uzyskania Europejskiego Znaku Towarowego

Zgłoszenia znaku towarowego w procedurze europejskiej można dokonać na dwa sposoby. Metoda tradycyjna sprowadza się do przesłania wniosku w formie papierowej na adres siedziby EUIPO. Zgłoszenia można także dokonać korzystając z elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu.

W procedurze europejskiej do wniosku dołącza się opłatę, która stanowi koszt zgłoszenia znaku towarowego oraz jego ochrony przez 10 lat. Korzystając z metody tradycyjnej ten koszt dla jednej klasy towarów to 1000 euro, natomiast dokonując zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego wynosi on 850 euro. Za każdą kolejną klasę ujętą w zgłoszeniu kwota opłaty zwiększa się o 150 euro.

W tej sytuacji jeszcze istotniejsze jest szczegółowe sprawdzenie baz danych znaków towarowych przed dokonaniem zgłoszenia, aby uchronić się przed ewentualnym sprzeciwem osób trzecich. Procedura po zgłoszeniu znaku towarowego jest podobna do procedury krajowej. Po publikacji zgłoszenia rozpoczyna się termin na wniesienie sprzeciwu, który trwa przez 3 miesiące.

Podsumowanie

Kancelaria prawna TMH świadczy kompleksowe usługi z zakresu znaków towarowych. W imieniu Klienta dokonujemy zgłoszenia znaku towarowego zarówno w procedurze krajowej, jak i w celu uzyskania Europejskiego Znaku Towarowego. W przypadku wystąpienia postępowania spornego, prawnicy Kancelarii TMH biorą czynny udział w postępowaniu przed UPRP lub sądami administracyjnymi zastępując Klienta.

Kancelaria adwokacko-radcowska TMH prowadzi pełną obsługę z zakresu rejestracji znaków towarowych w szczególności na terenie Rzeszowa, Krakowa, Łodzi oraz Katowic. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH pomagają przedsiębiorcom (w tym w szczególności start-upom) uzyskać stosowne decyzje o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Julia Bonusiak – prawnik Kancelarii TMH

Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88

Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 90
×