Zmiana MPZP a uprawnienia właściciela

W sytuacji, w której na skutek wejścia w życie mpzp dana nieruchomość nie może być wykorzystywana w całości lub w części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem właściciel ma dwie możliwości:

  • może żądać odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,
  • może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części.

Przykład 1

Jeśli nieruchomość została przeznaczona w nowym mpzp np. pod drogę gminną właścicielowi przysługiwać będzie co do zasady roszczenie o wykup nieruchomości (lub jej części), gdyż na tak określonym przeznaczeniu w mpzp nie będzie on już mógł zrealizować jakiejkolwiek inwestycji.

Przykład 2

Jeżeli właściciel nieruchomości przed wejściem w życie mpzp zamierzał wybudować na niej budynki wielorodzinne o wysokości 16 metrów i poczynił w tym celu działania (np. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy na taką inwestycję), natomiast na skutek wejścia w życie mpzp wysokość zabudowy ograniczono do 8m – będzie mu przysługiwało roszczenie o odszkodowanie z uwagi na obniżenie wartości jego nieruchomości z uwagi na ograniczenie możliwości zabudowy.

Nieco odrębna sytuacja dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy po wejściu w życie mpzp dokonali jej sprzedaży i uzyskana za nią cena była niższa z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez mpzp. W takiej sytuacji będą oni posiadali roszczenie o „wyrównanie” straty jaką ponieśli a która to strata miała związek z wejściem w życie mpzp.

W zakresie roszczeń właścicieli o wykup nieruchomości lub odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę terminy przedawnienia wynoszą co do zasady lat 10 od dnia wejścia w życie mpzp, aczkolwiek w odniesieniu do mpzp, które weszły w życie po 08 lipca 2018 r. (a więc od 09 lipca 2018 r.) – termin ten wynosi lat 6 (z uwagi na nowelizację przepisów kodeksu cywilnego dot. okresów przedawnienia).

Właścicieli, którzy po wejściu w życie mpzp zbywają nieruchomość za cenę niższą od możliwej do uzyskania przed wejście w życie mpzp i nie skorzystali wcześniej z roszczenia o odszkodowanie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych w terminie  5 lat od dnia wejścia w życie mpzp.

Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88
Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 98
×