+48 17 307 07 66

Prawo Administracyjne

Kancelaria Prawna TMH świadczy kompleksowe usługi prawne dotyczące prawa administracyjnego. Adwokaci i radcowie prawni przygotowują odwołania od decyzji administracyjnych jak również skargi do sądu administracyjnego. Jednocześnie reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania. Oferta Kancelarii Prawniczej TMH obejmuje w szczególności następujące usługi prawne:

 

Sporządzanie wniosków w sprawach administracyjnych:

Prawo administracyjne jest najszerszą gałęzią prawa w Polsce, które charakteryzuje się władczym, często jednostronnym normowaniem dziedzin życia społecznego lub gospodarczego, które są ważne ze względu na interes państwowy lub publiczny. Przepisy prawa administracyjnego znajdują zastosowanie z mocy samego prawa, gdy postępowanie jest wszczynane z urzędu albo na wniosek zainteresowanego. Kancelaria TMH świadczy profesjonalne usługi prawne osobom fizycznym i prawnym, które są zainteresowane wszczęciem postępowania administracyjnego we wszystkich celach uzasadnionych prawem. W szczególności, przedmiotem zainteresowania Prawników z Kancelarii TMH są postępowania administracyjne, których celem jest uzyskanie licencji, zezwoleń, zgód albo pozwoleń administracyjnych. Ponadto, przedmiotem wniosków może być uzyskanie stosownych zaświadczeń. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii TMH sporządzają w imieniu Klienta wnioski do organów administracji publicznej oraz urzędów regulacyjnych, prowadzą w jego imieniu korespondencję z organami oraz kompleksowo zajmują się konkretną sprawą administracyjną.

 

Przygotowywanie odwołań oraz wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

Zasadą jest, że od każdej decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy. Zależnie od rodzaju decyzji może być to odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zaletą skutecznego odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniu administracyjnym musi być precyzyjne wskazanie zarzutów, naruszonych przepisów postępowania lub prawa materialnego oraz dokładne określenie żądanych wniosków. Prawnicy Kancelarii TMH posiadają bogate doświadczenie w konstruowaniu skutecznych odwołań i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w postępowaniach administracyjnych. Duża skuteczność w tego typu sprawach wiąże się z doskonałą znajomością przepisów prawa, orzecznictwa i literatury przedmiotu. Uchwycenie głównego aspektu sprawy administracyjnoprawnej daje możliwość skonstruowania dobrego odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, które w przyszłości poskutkują załatwieniem sprawy zgodnie z wolą Klienta.

 

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji oraz SKO

Prawnicy współpracujący z Kancelarią TMH posiadają bogate doświadczenie w reprezentacji Klientów we wszelkiego typu postępowaniach administracyjnych, na wszystkich etapach tego procesu. Kancelaria oferuje pomoc prawną zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, których interesy ważą się w toku postępowania administracyjnego, a szczególnie w postaci zastępstwa procesowego przed organami administracji publicznej oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO). W ramach takiej formy pomocy prawnej, adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii prawnej TMH z Rzeszowa sporządzają w imieniu Klienta pisma w sprawie, takie jak wnioski czy odwołania i biorą aktywny udział w sprawie korespondując z organami administracji publicznej.

 

Przygotowywanie skarg do sądu administracyjnego oraz reprezentacja w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zakres usług Kancelarii, w ramach prawa administracyjnego, obejmuje ponadto reprezentację Klienta w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, takimi jak wojewódzkie sądy administracyjne czy Naczelny Sąd Administracyjny. Wszczęte na skutek skargi postępowanie sądowoadministracyjne charakteryzuje się dwuinstancyjnością i jest niejako „przedłużeniem” drogi postępowania administracyjnego przed organem administracji publicznej. Zastępstwo procesowe przed tymi sądami obejmuje sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, czy środków odwoławczych. Ponadto, prawnicy współpracujący z Kancelarią TMH uczestniczą we wszelkich czynnościach procesowych, posiedzeniach i rozprawach profesjonalnie zastępując Klienta i działając w jego imieniu, na jego korzyść.

 

Sprawy o wywłaszczenie

Szczególną materią spraw administracyjnych są sprawy związane z wywłaszczeniem nieruchomości oraz wypłatą odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Prawnicy współpracujący z Kancelarią TMH zajmują się kompleksową pomocą prawną związaną z dochodzeniem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość. Zastępują Klienta przed organami starostwa powiatowego i na każdym etapie postępowania odwoławczego. W szczególności, adwokaci i radcowie prawni współpracujący z Kancelarią TMH działają w imieniu Klienta przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Z uwagi na specyficzny charakter spraw o wywłaszczenie nieruchomości, prawnicy Kancelarii TMH dają prawidłową rękojmię należycie wykonanej usługi prawnej.

 

 

Uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej;

Reglamentacja działalności gospodarczej w kraju jest wyrazem prowadzenia regulacyjnej polityki gospodarczej państwa i realizacji założeń politycznych, których celem jest nadzór i kontrola państwa nad istotnymi elementami ważnych sektorów gospodarki krajowej. Postępowania w przedmiocie uzyskiwania zezwoleń, licencji i koncesji są szczególnym rodzajem spraw administracyjnych, które są uregulowane w różnych aktach prawnych – zarówno na szczeblu ustawowym jak i aktów prawa unijnego. Prawnicy współpracujący z Kancelarią TMH zajmują się profesjonalnym doradztwem prawnym i zastępstwem procesowym Klienta w postępowaniach administracyjnych, których celem jest uzyskanie zezwoleń, licencji i koncesji. Zakres usług adwokatów i radców prawnych obejmuje w szczególności sporządzanie wniosków, pism procesowych, odwołań i skarg.

 

 

Przygotowywanie opinii prawnych, analiz i doradztwi w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego

Prawnicy współpracujący z Kancelarią TMH zajmują się profesjonalnym doradztwem prawnym, świadcząc usługi sporządzania opinii prawnych i analiz prawnych. Prawo administracyjne, które jest tematyką skomplikowaną i rządzącą się specyficznymi konstrukcjami prawnymi wymaga dogłębnej analizy przed podjęciem konkretnych działań. Rolą adwokatów i radców prawnych z Kancelarii TMH jest uwypuklenie najistotniejszych zagadnień z dziedziny prawa administracyjnego, w tym publicznego prawa gospodarczego. Szczególnie skuteczną formą jest opinia prawna i ekspertyza, które poruszając konkretną materię prawa administracyjnego, dają w efekcie kompleksową odpowiedź na nurtujące Klienta tematy. Wysoka skrupulatność prawników Kancelarii TMH i głębokie doświadczenie w tym zakresie pozwalają stworzyć kompleksową opinię prawną, zgodnie z wolą Klienta.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.