+48 17 307 07 66

Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria prawna TMH świadczy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii udzielają  porad prawnych zarówno dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i dla większych przedsiębiorstw i spółek. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie związane w szczególności z następującymi zagadnieniami:

 

Tworzenie i opiniowanie umów handlowych

Kancelaria TMH świadczy kompleksowe usługi prawne związane z wszelkiego typu umowami handlowymi, zarówno kodeksowymi jak i pozakodeksowymi. Prawnicy Kancelarii oferują możliwość tworzenia umów handlowych zgodnie z wytycznymi Klienta jak i opiniowanie i weryfikację umów przedstawionych przez Niego. Rozumiemy jak istotne znaczenie ma prawidłowe przygotowanie umowy przed jej podpisaniem w celu zabezpieczenia interesu Klienta. Na podstawie zdobytego uprzednio doświadczenia, wskazówek Klienta, a także specyfiki danej branży, w której działa Klient, adwokaci i radcowie prawni Kancelarii sporządzają umowę w sposób, która w przypadku wystąpienia ewentualnego sporu pozwoli na zakończenie go w sposób korzystny dla Klienta.

Prowadzenie postępowania przed urzędami regulacyjnymi

Kancelaria TMH świadczy obsługę prawną związaną z postępowaniami przed urzędami regulacyjnymi. Prawnicy Kancelarii, zarówno adwokaci, jak radcowie prawni współpracujący z Kancelarią, wspomagają Klientów podczas postępowań przed organami, takimi jak: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego, Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej i innymi. Działając w interesie Klienta kierujemy całym postępowaniem, na każdym jego etapie, w taki sposób, który pozwala w jak najlepszy sposób chronić jego interesy.

Reprezentacja przed wszystkimi sądami i innymi organami procesowymi

Niektórych sporów nie da się zakończyć polubownie i niezbędne jest skierowanie ich na drogę sądową. Kancelaria Prawna TMH świadczy kompleksowe usługi związane z reprezentacją przed sądami wszystkich instancji, a także przygotowuje pozew niezbędny dla wkroczenia na drogę sądową. Wszelkie pisma procesowe sporządzane są zgodnie ze wskazówkami oraz wytycznymi wskazanymi przez Klienta, a także kierowane do sądu po ich akceptacji. Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w zastępowaniu Klienta przed sądami w sprawach związanych z postępowaniami gospodarczymi, gdzie obiema stronami sporu są przedsiębiorcy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą, ale także związanych z postępowaniami cywilnymi, gdzie jedną ze stron sporu jest osoba fizyczna.

Stała obsługa podmiotów gospodarczych

Kancelaria Prawna TMH świadczy również usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, większych przedsiębiorstw czy dużych spółek kapitałowych. Stała obsługa prawna pozwala dużo prężniej reagować na spory związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Pomoc prawnika pozwala w bezpieczniejszy sposób zarządzać funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Prawnicy Kancelarii TMH zajmują się m.in. przygotowywaniem opinii prawnych, obsługą organów spółki, a także sporządzaniem dokumentów wewnętrznych przedsiębiorstwa. Usługi Kancelarii obejmują również kwestie związane z zatrudnieniem, m.in. sporządzanie umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło. Doświadczenie pozwala opracować strategie najkorzystniejsze dla Klienta, które zabezpieczą jego interesy przez cały okres funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nakierowanie na indywidualną sytuację oraz specyfikę branży umożliwia działania zgodne z wymogami stawianymi przez Klienta.

Windykacja należności

Kancelaria Prawna TMH świadczy kompleksowe usługi w zakresie windykacji należności. Płynność finansowa przedsiębiorstwa jest niezwykle ważna, bez względu na branżę w jakiej funkcjonuje. Dla osób nie zaznajomionych z prawem oraz przepisami prawa może stanowić trudność odzyskanie należnych środków pieniężnych. W takiej sytuacji niezbędna zdaje się pomoc profesjonalnego prawnika, który działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przygotuje całą niezbędną dokumentację i przeprowadzi proces odzyskania należności. Prawnicy Kancelarii (zarówno adwokaci jak i radcowie prawni) posiadają wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu należnych środków pieniężnych. Sporządzając odpowiednio wezwanie do zapłaty często możliwe jest zakończenie procesu windykacji już na tym etapie. Jeśli nie odniesie to oczekiwanych skutków prawnicy Kancelarii skierują sprawę na drogę postępowania sądowego w celu uzyskaniu tytułu wykonawczego, takiego jak nakaz zapłaty lub wyrok. Następnym krokiem procesu windykacji jest postępowanie egzekucyjne, czyli skierowanie sprawy do kancelarii komorniczej. Na wskazanych etapach niezbędne jest również prowadzenie korespondencji, zarówno z dłużnikiem, jak i na etapie sądowym oraz egzekucyjnym, czego dokonuje jeden z prawników Kancelarii prowadzący sprawę w imieniu Klienta.

Przygotowanie umów inwestycyjnych

Prawnicy Kancelarii TMH świadczą profesjonalne usługi w zakresie sporządzania umów inwestycyjnych. Są to wymagające dużej wiedzy oraz doświadczenia dokumenty, które niosą za sobą ogromną odpowiedzialność prawną. Skorzystanie z usług profesjonalisty, czyli radcy prawnego lub adwokata, pozwoli na przygotowanie umowy, która zabezpieczy interesy Klienta, a także będzie zawierać wszelkie przekazane przez niego wskazówki. Kancelaria TMH udziela pomocy prawnej zarówno inwestorom i wykonawcom, od wyboru optymalnego sposobu pozyskania kapitału lub znalezienia właściwego inwestora, poprzez cały proces negocjacji aż do sporządzenia i podpisania umowy inwestycyjnej. Odpowiednie jej przygotowanie jest niezbędne, gdyż każda pomyłka może powodować daleko idące konsekwencje prawne.

Zabezpieczenie inwestycji

Kancelaria Prawna TMH świadczy również usługi związane z zabezpieczeniem inwestycji. Po przedstawieniu indywidualnej sytuacji, a także rodzaju inwestycji oraz oczekiwań w stosunku do niej prawnicy Kancelarii TMH zaproponują możliwe sposoby jej zabezpieczenia. Adwokat lub radca prawny dokona szczegółowej analizy i pomoże dokonać właściwego wyboru, który pozwoli zabezpieczyć interesy Klienta. Często stosowanymi środkami zabezpieczenia inwestycji jest weksel in blanco, będący papierem wartościowym, z którego wynika bezwarunkowa zapłata określonej sumy pieniężnej na rzecz odbiorcy weksla. Dobrą metodą zabezpieczenia jest również zawarcie w umowie odpowiednich kar umownych.

Odzyskiwanie środków z tytułu umów ubezpieczenia z UFK (tzw. polisolokaty)

Polisolokaty to produkt oferowany przez przedsiębiorców zajmujących się ubezpieczeniami na życie będący formą ubezpieczenia na życie wraz z powiązanym z nim funduszem kapitałowym. Oznacza to, że jest formą inwestycji kapitałowej, która dodatkowo zawiera element ubezpieczeniowy. Wiele osób decydowało się wpłacić środki pieniężne na tego typy inwestycję, natomiast po dłuższym czasie okazywało się, że nie jest to produkt opłacalny i większość klientów ubezpieczycieli decydowała o rezygnacji z tej inwestycji i wypłacie środków. W momencie zakończenia umowy okazywało się, że mimo tego, że środki zgromadzone na lokacie nie zarabiały, a wręcz powodowały straty to towarzystwa ubezpieczeń i tak nie wypłacały całych środków rachunku ze względu na tzw. opłaty likwidacyjne. Osoba zawierająca umowę tzw. polisolokaty nie była informowana o ryzyku przedwczesnego zakończenia stosunku umownego. Kancelaria Prawna TMH świadczy pomoc prawną osobom będącym posiadaczami polisolokat, których część środków została zatrzymana przez ubezpieczycieli. W imieniu Klienta prawnicy Kancelarii dążą do odzyskania niewypłaconej kwoty zarówno na drodze przedsądowej, jak i po skierowaniu sprawy do sądu.

Odzyskiwanie środków z tytułu obligacji

Dosyć często zdarzają się sytuacje, gdy emitent obligacji utraci płynność finansową. Prowadzi to do zaprzestania obsługi swoich obligacji, a co za tym idzie np. brak wypłat odsetek czy ich wykupu w terminie. Klientami Kancelarii TMH są często osoby, które utraciły część lub całość zainwestowanych w obligacje środków. W ich imieniu prawnicy Kancelarii prowadzą całe postępowanie mające na celu odzyskanie zainwestowanych kwot pieniężnych. Adwokat lub radca prawny zajmujący się daną sprawą, opierając się na posiadanym doświadczeniu prowadzi windykację w stosunku do emitenta w sposób, który pozwoli skutecznie odzyskać należności wynikające z obligacji.

Zobacz również:

Blog związany z tematyką Prawa Handlowego

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.