+48 17 307 07 66

Prawo karne gospodarcze i skarbowe

Kancelaria TMH zajmuje się pomocą z zakresu prawa karnego gospodarczego i skarbowego, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw z obszaru rynku kapitałowego i prawa hazardowego. Analizujemy poszczególne działania pod kątem ryzyk prawnokarnych jak również reprezentujemy naszych Klientów na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

W ramach prowadzonej praktyki, zajmujemy się w szczególności następującymi zagadnieniami:

 

Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności prawnokarnej

Celem sporządzenia opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności prawnokarnej jest przede wszystkim ocena ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej za skutki podejmowanych przez Klienta decyzji biznesowych pozostających w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię TMH przygotowując opinię z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnego skarbowego rozpoczynają od wszechstronnej analizy stanu prawnego i faktycznego sprawy. Następnie po sporządzeniu opinii, adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii TMH przedstawiają Klientowi analizę tego jakie konsekwencje wiążą się z podejmowanym przez niego działaniem oraz przedstawiają rekomendację dotyczącą wyboru możliwie najkorzystniejszego dla Klienta rozwiązania sprawy.

 

Obrona na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego

Prawnicy Kancelarii Prawnej TMH każdą sprawę analizują indywidualnie, obierając dla swoich Klientów możliwie najbezpieczniejszą linię obrony. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii reprezentują swoich Mocodawców zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Nie można bowiem zapomnieć, że najkorzystniejsza dla podejrzanego jest profesjonalna obrona już od samego początku postępowania przygotowawczego. Postępowania o przestępstwa oraz wykroczenia skarbowe są bardzo specyficzne i odbiegają od zwykłego postępowania sądowego. Przede wszystkim organami postępowania przygotowawczego są urzędy skarbowe, inspektorzy kontroli skarbowej oraz urzędy celne. Postępowanie karne gospodarcze natomiast łączy w sobie elementy prawa karnego skarbowego jak i prawa karnego, co oznacza, że postępowanie przygotowawcze może toczyć się przed urzędem celnym, czy urzędem skarbowym. Następnym etapem jest postępowanie przed Sądem, które kończy się wyrokiem. W przypadku niekorzystnego wyroku dla Klienta, jak również w przypadku wystąpienia odpowiednich przesłanek, radcowie prawni i adwokaci z Kancelarii prawnej TMH reprezentują swoich Klientów w postępowaniu przed sądem II Instancji oraz Sądem Najwyższym.

 

Przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa

Każdy organ, który zajmuje się zwalczaniem przestępczości, w sytuacji gdy dowie się o popełnieniu przestępstwa, jest zobowiązany do jego ścigania. Najczęściej jednak wszczęcie postępowania jest inicjowane poprzez przyjęcie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie może mieć zarówno formę ustną do protokołu, jak i pisemną. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii Prawnej TMH świadczą pomoc w zakresie przygotowywania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, które zawierają dokładny opis popełnionego przestępstwa oraz jego odpowiednią podstawę prawną, wskazanie czasu i miejsca jego popełnienia, wskazanie osoby sprawcy, ewentualnie informację o tym, że sprawca jest nieznany. Ponadto, prawnicy Kancelarii doradzają pokrzywdzonemu, które ze zgromadzonych przez niego dowodów należy do przedmiotowego zawiadomienia dołączyć. Nie można zapomnieć, że złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niesie za sobą pewne uprawnienia, bowiem pokrzywdzony powinien zostać zawiadomiony o wszczęciu postępowania, odmowie jego wszczęcia, ewentualnie o jego umorzeniu.

 

Reprezentacja pokrzywdzonych i zabezpieczenie ich praw w ramach postępowania karnego

Pokrzywdzonym jest każdy, czyje dobro zostało naruszone bądź zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzony może aktywnie działać zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i w postępowaniu przed sądem. Aby możliwie maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy, może on w tym celu skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Warto wskazać, że z pomocy takiej można korzystać już od wczesnej fazy postępowania przygotowawczego poprzez całe postępowanie sądowe, zarówno w I jak i II Instancji. Natomiast korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika jest obligatoryjne w przypadku składania przez pokrzywdzonego subsydiarnego aktu oskarżenia. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię TMH działają w taki sposób aby możliwie najpełniej zabezpieczyć interesy swojego Klienta. Przede wszystkim sporządzają odpowiednie pisma, składają wnioski dowodowe niezbędne w konkretnej sprawie, jak również uczestniczą w oględzinach oraz eksperymentach procesowych.

 

Występowanie w roli pełnomocników oskarżycieli posiłkowych

Nie można zapomnieć, że w polskim prawie karnym zasadniczo nie ma wyodrębnionego prawa karnego gospodarczego, a podział ten wynika raczej z potocznego nazewnictwa. Występując w charakterze oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzony uzyskuje wiele uprawnień, w tym w szczególności możliwość czynnego udziału w toczącym się postępowaniu sądowym. Tym samym pokrzywdzony posiada realną możliwość wpływu na jego przebieg. Nie można również zapomnieć, że postępowania dotyczące przestępstw gospodarczych są w swojej strukturze bardzo złożone i niejednokrotnie dotyczą dużych podmiotów jak spółki oraz ich wspólników i członków zarządu, a co za tym idzie w sprawach tych wchodzą w grę duże pieniądze. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii Prawnej TMH reprezentują swoich Klientów będących oskarżycielami posiłkowymi w postępowaniu sądowym. W szczególności, prawnicy Kancelarii TMH składają w imieniu swoich Mocodawców odpowiednie do charakteru sprawy wnioski dowodowe oraz uczestniczą w przesłuchiwaniu świadków w postępowaniu przed sądem, w taki sposób, aby możliwie najpełniej zabezpieczyć ich interesy.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.