+48 17 307 07 66

Prawo transportowe i przewozowe

Prawnicy Kancelarii TMH świadczą profesjonalne usługi w zakresie prawa transportowego i przewozowego. Prowadzimy kompleksową obsługę przedsiębiorców zajmujących się usługami transportowymi oraz przewozowymi. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 

Obsługa prawna przedsiębiorców świadczących usługi transportowe i przewozowe

Usługi transportowe są jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki w tej części Europy, a w szczególności w Polsce. Sprawnie działające przedsiębiorstwo transportowe posiadające stosowne licencje i zabezpieczone odpowiednimi umowami z kontrahentami – to cel, do którego dąży każdy przedsiębiorca z branży przewozowej. Prawnicy Kancelarii TMH łącząc zainteresowania teoretyczne z rozległą wiedzą praktyczną z zakresu prawa transportowego potrafią zadbać o każdy interes Klienta, a w efekcie, będąc dla niego wsparciem, zbudować sprawnie funkcjonujące przedsiębiorstwo transportowe (przewozowe) i godną zaufania markę. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii TMH świadczą bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców z branży transportowej i przewozowej, konstruują dla nich umowy handlowe, występują o licencje transportowe, czy wreszcie – pomagają w incydentalnych, bieżących sprawach przedsiębiorcy takich jak niezapłacone faktury czy dochodzenie innych należnych wierzytelności.

 

Tworzenie i opiniowanie umów transportowych

Zasada swobody umów znajdująca oparcie w przepisach prawa cywilnego pozwala na konstruowanie wachlarzu zabiegów prawnych i rozwiązań, mogących skutecznie ochronić wszelkie prawa Klienta. Podobnie, powyższa zasada znajduje zastosowanie także w sprawach transportowych, w szczególności przy tworzeniu umów transportowych. Odpowiednio dobrane środki prawne pozwalają ochronić prawa Klienta i skutecznie dochodzić roszczeń wobec nieuczciwego kontrahenta. Wieloletnie doświadczenie Prawników (adwokatów i radców prawnych) Kancelarii TMH pozwoliło na dostrzeżenie w obrocie prawnym optymalnych rozwiązań służących realizacji wyznaczonego celu gospodarczego.

 

Opracowywanie regulaminów przewozu

Każde przedsiębiorstwo przewozowe powinno posiadać precyzyjnie skonstruowany regulamin przewozu. Prawnicy Kancelarii stoją na stanowisku, że tylko perfekcyjna znajomość reguł rządzących daną dziedziną prawa w połączeniu z wypracowanym doświadczeniem pozwala stworzyć regulamin, który maksymalnie zabezpieczy prawa przewoźnika, a jednocześnie będzie prosty w odbiorze dla jego adresatów. Prawnicy z Kancelarii TMH z Rzeszowa brali udział w tworzeniu i opiniowaniu wielu regulaminów przewozu, dlatego też świadczą w tym zakresie kompleksową obsługę prawną.

 

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych

Branża transportowa jest nad wyraz dynamiczną gałęzią gospodarki. Nie tylko jeśli chodzi o jej rozwój, ale także w ramach samego jej obrotu – przedsiębiorcy transportowi codziennie dokonują nowych transakcji, towary w każdej chwili są dostarczane do każdego miejsca w Europie i na świecie, a ich samochody są ciągle w ruchu. Charakter branży każe zatem brać pod uwagę szkody majątkowe wyrządzane w trakcie wypadków samochodowych albo uszkodzenia towarów. Radcowie prawni i adwokaci współpracujący z Kancelarią TMH z Rzeszowa, działając w imieniu swoich Klientów, występują przed sądami i organami właściwymi w sprawie w celu wyegzekwowania wymaganych należności (odszkodowania).

 

Prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej

Ustawodawca unijny, a w ślad za nim także ustawodawca krajowy, uznał, że usługi świadczone w przedmiocie transportu i przewozu (bagażu lub osób) zasługują na bycie reglamentowanymi. Tym samym nałożył na przedsiębiorstwa transportowe obowiązek uzyskania stosownej licencji międzynarodowej oraz zezwolenia krajowego. Organem właściwym w wielu sprawach związanych z szeroko pojętym prawem transportowym i jego nadzorem administracyjnoprawnym jest Inspekcja Transportu Drogowego (ITD.). Mnogość postępowań, w których ITD występuje jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy, wymaga często obecności w sprawie profesjonalnego pełnomocnika takiego jak Prawnicy (adwokaci i radcowie prawni) z Kancelarii prawnej TMH. Doświadczenie w postępowaniach przed organami regulacyjnymi podszyte biegłą znajomością przepisów postępowania pozwala adwokatom oraz radcom prawnym z Kancelarii TMH na należyte zabezpieczenie interesów Klienta.

 

Prowadzenie postępowań sądowych

Nierzadko, w przypadku sporu, którego nie da się rozwiązać polubownie, pomiędzy wierzycielem i dłużnikiem może dojść do sytuacji, gdy sprawa trafi do sądu. Sprawy transportowe cechują się dużym stopniem skomplikowania, często także obie strony sporu są przedsiębiorcami. Usługi prawne świadczone przez Prawników Kancelarii TMH pozwalają na skuteczne prowadzenie spraw sądowych i należytą obronę praw Klienta, zarówno materialnych jak i procesowych. Eksperci z Kancelarii TMH pomagają dobrać odpowiednią strategię procesową, uzależnioną od specyfiki konkretnej sprawy i jej zawiłości. Ponadto, adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH zastępują Klienta na każdym etapie postępowania przed sądem powszechnym – zastępstwo obejmuje w szczególności sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację na rozprawach.  

 

Sporządzanie opinii prawnych dotyczących odpowiedzialności za szkodę powstałą podczas transportu

Z całą pewnością można stwierdzić, że szkoda majątkowa w sprawach transportowych może być niezwykle trudna do spostrzeżenia. Eksperci z Kancelarii prawnej TMH, łącząc podbudowę teoretyczną z doskonałą znajomością przepisów prawa cywilnego i prawa transportowego, przeprowadzają kompleksową analizę stanu faktycznego pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń przez Klientów. Adwokaci i radcowie prawni z Kancelarii TMH oferują pomoc prawną zarówno powodom jak i pozwany w postępowaniach sądowych dotyczących odpowiedzialności za szkodę powstałą podczas transportu.  

 

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.