+48 17 307 07 66

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria TMH świadczy kompleksowe usługi prawne związane z prawem własności intelektualnej. Prawnicy Kancelarii TMH posiadają doświadczenie z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego oraz w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Praktyka Kancelarii w tym obszarze obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

 

Przygotowywanie i analiza umów licencyjnych

Umowy licencyjne są jedną z postaci umów, jakie występują powszechnie w dziedzinie prawa autorskiego i praw pokrewnych. Tak jak umowy o przeniesienie praw autorskich mają na celu trwałe przeniesienie ze zbywcy na nabywcę uprawnień do korzystania z utworów na określonych polach eksploatacji, tak celem umowy licencyjnej jest określenie uprawnień korzystającego z utworu w ściśle określony sposób, na konkretnych płaszczyznach eksploatacji, w sposób nie prowadzący do definitywnego pozbawienia uprawnień licencjodawcy. W tej sytuacji, uprawniony z utworu nie wyzbywa się swoich praw, ale niejako pozwala innemu podmiotowi na korzystanie z utworu. Strony z tytułu umowy licencyjnej najczęściej określają stosowne wynagrodzenie (opłatę licencyjną). Prawnicy Kancelarii TMH, w szczególności adwokaci i radcowie prawni, są specjalistami w dziedzinie prawa autorskiego. Ich praktyka obejmuje w szczególności przygotowywanie i analizę umów licencyjnych pod kątem jak najpełniejszego zabezpieczenia praw Klienta.

 

Reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP

Urząd Patentowy RP jest de facto najważniejszym organem państwowym powołanym nie tylko do rozpatrywania zgłoszeń (podań) o udzielenie praw z zakresu własności przemysłowej, lecz jest również o ustawowym organem powołanym do rozstrzygania sporów w tym zakresie (tzw. postępowania sprzeciwowe). Aktywna działalność zainteresowanego rozstrzygnięciem w sprawach opartych o prawo własności przemysłowej albo prawo własności ma niewątpliwie istotny wpływ na wynik postępowania. Wniesienie i popieranie sprzeciwu, albo formułowanie kontrargumentów w odpowiedzi na sprzeciw rzuca zawsze nowe światło na całość sprawy, a UPRP posiada dzięki temu pogląd na istotne aspekty z punktu widzenia obu stron. Prawnicy Kancelarii TMH posiadają niezbędne doświadczenie i stosowne uprawnienia do skutecznego zastępowania Klientów przed Urzędem Patentowym RP.

 

Prowadzenie sporów z zakresu prawa autorskiego lub praw pokrewnych

Powstanie sporu na gruncie prawa własności intelektualnej może nierzadko swój finał znaleźć w postępowaniu przed sądem powszechnym. Prawnicy Kancelarii TMH posiadają duże doświadczenie i wiedzę teoretyczną niezbędne do prowadzenia w imieniu Klientów sporów z zakresu prawa autorskiego lub praw pokrewnych. Każda sprawa od samego początku jest przedmiotem ustaleń z Klientem – w szczególności w zakresie strategii procesowej. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii udzielają nie tylko doraźnych porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, lecz również reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych, gdzie wykorzystują wszelkie dostępne instytucje prawne w celu osiągnięcia rezultatu satysfakcjonującego Klienta.

 

Prowadzenie procedury zgłoszenia znaku towarowego

Od 2016 roku powszechnie obowiązuje inny, zmieniony system rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Tak zwany „system sprzeciwowy” znacznie ułatwia i przyspiesza rozpoznawanie podań o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. W pierwszej kolejności Prawnicy Kancelarii TMH analizują bazy znaków krajowych lub międzynarodowych pod kątem tego, czy nie istnieją już wcześniej zarejestrowane znaki towarowe będące podobnymi do znaku towarowego, który chce zgłosić Klient. Następnie Prawnicy Kancelarii TMH w imieniu Klienta składają podanie wskazujące oznaczenie będące przedmiotem zgłoszenia, oraz towary i usługi, dla których znak towarowy jest przeznaczony. W dalszej kolejności Urząd Patentowy RP bada, czy nie istnieją bezwzględne przesłanki powodujące odmowę udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Później, gdy Urząd stwierdzi, że nie ma bezwzględnych przesłanek powodujących odmowę udzielenia ochrony, to informacja o zgłoszonym znaku jest publikowana w Biuletynie Urzędu Patentowego RP. W terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego RP każda osoba trzecia może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego – jeżeli zaistnieją przesłanki przewidziane przepisami prawa W momencie zgłoszenia sprzeciwu toczy się przed UPRP postępowanie sprzeciwowe. Prawnicy Kancelarii TMH posiadają doświadczenie i wiedzę niezbędne do prawidłowego i skutecznego prowadzenia postępowania przed UPRP.

 

Ochrona interesów Klientów w postępowaniach o unieważnienie prawa podmiotowego z zakresu własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej przewiduje kilka rodzajów praw podmiotowych, takich jak znak towarowy, patent czy oznaczenie geograficzne. Zasadniczo takie prawo podmiotowe z zakresu własności przemysłowej może być unieważnione. Przykładowo unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy może nastąpić na wniosek, w całości lub w części, jeżeli nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa z przyczyn, o których mowa w ustawie o prawie własności przemysłowej, lub w przypadku istnienia wcześniejszego prawa. Podjęcie działań przez uprawnionego w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego może pozwolić mu na utrzymanie w mocy tego prawa, a Prawnicy Kancelarii TMH pomagają wskazać Klientowi jakie działania należy podjąć, aby wygrać spór. Ponadto, adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH zastępują Klienta w postępowaniu przed UPRP na każdym etapie postępowania celem jak najpełniejszej ochrony jego praw.

 

Procesy sądowe w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest w Polsce ustawą stosunkowo starą, jednak bardzo uniwersalną, albowiem zastosowana w niej klauzula generalna deliktu nieuczciwej konkurencji ma charakter ponadczasowy. Pozwala to na uczestnikom obrotu na diagnozowanie czynów nieuczciwej konkurencji popełnianych przez ich konkurentów i dochodzenie roszczeń związanych z tymi czynami. Eksperci z Kancelarii Prawnej TMH posiadają niezbędne doświadczenie również w zakresie prowadzenia sporów sądowych z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony interesów uprawnionego. Wachlarz roszczeń przysługujący przedsiębiorcy którego prawo zostało naruszone czynem nieuczciwej konkurencji jest niezwykle szeroki. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH udzielają Klientom porad prawnych, które pozwalają na wybór najbardziej optymalnego rozwiązania w konkretnej sprawie. Należy podkreślić, że prawnicy Kancelarii prowadzą od lat wiele sporów sądowych w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

WERYFIKACJA REJESTRÓW URZĘDU PATENTOWEGO RP ORAZ URZĘDU UNII EUROPEJSKIEJ DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ (EUIPO).

Jak zostało to już wskazane, zainteresowany uzyskaniem prawa ochronnego powinien  najpierw przejrzeć rejestry, w których katalogowane są prawa ochronne z uprzednim pierwszeństwem, co pozwala uniknąć odmowy udzielenia prawa ochronnego przez Urząd Patentowy RP lub Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Prawnicy Kancelarii skrupulatnie weryfikują rejestry zarówno krajowe jak i zagraniczne i udzielają Klientom stosownych rekomendacji. Kompleksowe podejście do tematu, łącznie z czynnościami technicznymi, pozwala na uzyskanie pożądanego rezultatu – a w efekcie realizację postawionych przez Klienta celów.

 

Negocjacje umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych pozostawia szeroką możliwość swobodnego ułożenia stosunku prawnego w ramach umowy o przeniesienie praw autorskich. Strony mogą w dużej mierze dowolnie umówić się co do zakresu, przedmiotu lub wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich. Uważamy, że dobra decyzja biznesowa jest rezultatem starannych działań i skutecznych negocjacji. Prawnicy Kancelarii TMH w imieniu Klienta negocjują najkorzystniejsze i najoptymalniejsze rozwiązania – zarówno pod kątem prawnym jak i materialnym. Adwokaci i Radcowie Prawni Kancelarii TMH, z uwagi w szczególności na bogate doświadczenie oraz wiedzę teoretyczną z zakresu prawa własności intelektualnej, od lat pomagają Klientom w należytym przygotowywaniu kontraktów w przedmiotowej dziedzinie.

 

Analiza umów dotyczących programów komputerowych

Programy komputerowe i pochodne rozwiązania techniczne, istniejące lub bazujące na Internecie, w XXI wieku są zjawiskiem wszechstronnym i powszechnym. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić funkcjonowania polityki, gospodarki czy rozrywki w oderwaniu od realiów wirtualnych. Prawnicy Kancelarii TMH, którzy tworzą młody i zorientowany na nowe technologie zespół, doskonale zdają sobie sprawę z doniosłości programów komputerowych w nowoczesnym społeczeństwie – społeczeństwie informacyjnym – i ukierunkowują swoje działania głównie na obszary Internetu. Programy komputerowe są wyjątkową formą utworu zgodnie z prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Z tego względu zasługują na szczególną uwagę praktyków prawa, takich jak Adwokaci i Radcowie Prawni Kancelarii TMH.

 

 

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.