+48 17 307 07 66

Szkolenia i audyty

Prawnicy Kancelarii TMH przeprowadzają audyty prawne, jak również przygotowują i prowadzą szkolenia dla kadry zarządzającej oraz innych pracowników przedsiębiorstwa. Z doświadczenia Kancelarii wynika, iż systematyczny nadzór nad zagadnieniami prawnymi działalności przedsiębiorstwa przynosi lepsze skutki niż rozwiązywanie zaistniałych już problemów.
Audyty mają na celu analizę stosowanych w przedsiębiorstwie rozwiązań prawnych w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń, w szczególności obejmują:

 

analiza wykorzystywanych wzorców umów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi

Prawnicy Kancelarii Prawnej TMH, zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni, oferują kompleksowe doradztwo w zakresie wykorzystywanych w obrocie prawnym wzorców umów, kładąc szczególny nacisk na ich zgodność z aktualnym stanem prawnym. Przede wszystkim prezentują indywidualne podejście do klienta, co pozwala dostosować już używane przez niego wzorce umowne do jego aktualnego zapotrzebowania.
Przeprowadzają szkolenia z zakresu aktualnie obowiązujących norm prawnych, uwzględniając specyfikę przedsiębiorstwa. Analizując wykorzystywane wzorce umowne, takie jak ogólne warunki umów, wzory umów, formularze umów, regulaminy, czy też taryfy, nasi prawnicy wyjaśniają klientowi znaczenia poszczególnych zapisów umownych, aby zwiększyć jego świadomość prawną w zakresie treści zawieranej, czy też już zawartej już umowy.

Po zapoznaniu się z indywidualną sytuacją klienta, prawnicy Kancelarii Prawnej TMH, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, zwracają szczególną uwagę na zapisy umów, które mogą negatywnie kształtować jego prawa. W razie wystąpienia sporu, nasi prawnicy posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie reprezentacji klientów w postępowaniach mediacyjnych oraz sądowych.

 

analizę umów oraz regulaminów pod kątem wystąpienia w nich tzw. klauzul abuzywnych.

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej TMH, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, przeprowadzają analizę umów i regulaminów pod kątem występowania w nich klauzul abuzywnych. Wyjaśniają klientom znaczenie poszczególnych zapisów tak, by klient miał świadomość treści zawieranej czy też już zawartej umowy.
W razie wystąpienia w umowie wzorców umownych, które mogą być uznane za abuzywne, informują klientów o konsekwencjach stosowania w umowie takiego zapisu, w szczególności o tym, iż w sytuacji zawarcia takiej umowy z konsumentem będzie on uprawniony do zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który decyzją administracyjną może uznać konkretne postanowienie za niedozwolone oraz, iż taki zapis nie będzie obowiązywał konsumenta.

Ponadto, prawnicy Kancelarii Adwokackiej TMH zarówno adwokaci, jak i radcowie prawni posiadają doświadczenie w reprezentacji klienta przed Sądami, w sprawach sporów z konsumentami.
doradztwo prawne dotyczące opracowania procedur ochrony przed roszczeniami konsumentów
Po przeprowadzeniu audytu w przedsiębiorstwie, prawnicy Kancelarii Radcowskiej TMH szczegółowo omawiają z klientem, jakie zmiany należy wprowadzić, aby jego organizacja odpowiadała najwyższym standardom w zakresie przepisów prawa. Pomagają dostosować już obowiązujące wzorce umowne, regulaminy wewnętrzne czy procedury do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
W razie zaistnienia sporu z konsumentem nasi prawnicy, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, oferują możliwość reprezentacji klienta na drodze przedsądowych negocjacji oraz w postępowaniu mediacyjnym tak, by klient nie był narażony na ponoszenie kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

 

przygotowanie regulaminów, a także polityki bezpieczeństwa i polityki prywatności dla sklepów internetowych – dokumentacja zgodna z RODO

Wprowadzenie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych postawiło przed przedsiębiorcami prowadzącymi sklepy internetowe nowe wyzwania w zakresie stworzenia niezbędnej dokumentacji, która będzie odpowiadała aktualnie obowiązującym przepisom prawnym.
Pracę z klientem Prawnicy Kancelarii Prawnej TMH, rozpoczynają od przeprowadzenia u niego audytu, który ma na celu ustalenie jego rzeczywistych potrzeb. Następnie dostosowują już obowiązujące dokumenty do nowych przepisów prawnych z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez klienta działalności, ponieważ zdają sobie sprawę, że czasem drobne zmiany wystarczą, aby zapobiec ewentualnym negatywnym konsekwencjom.
Jeżeli pojawia się taka potrzeba, nasi prawnicy, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, posiadają niezbędne doświadczenie i umiejętności, które pozwolą stworzyć całą niezbędną dokumentację od początku.

 

audyt RODO i dopasowanie dokumentów do unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO)

Prawnicy Kancelarii Adwokackiej TMH są wykwalifikowanymi specjalistami w zakresie ochrony danych osobowych. Przeprowadzają audyty na zamówienie klienta, a następnie opracowują całą procedurę zmian w organizacji. Przede wszystkim proponują zmiany, które dostosowują już obowiązujące procedury i dokumentację do wszystkich zmian, jakie zostały wprowadzone przez RODO, z uwzględnieniem specyfiki placówki, tak by jego system ochrony w zakresie danych osobowych spełniał najwyższe standardy.
Działania naszych prawników, zarówno adwokatów, jak i radców prawnych, mają na celu uniknięcie negatywnych konsekwencji, w szczególności wysokich kar finansowych wprowadzonych przez aktualnie obowiązujące Rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.
Z kolei szkolenia prowadzone przez prawników Kancelarii TMH koncentrują się na wyjaśnianiu Klientom zagadnień prawnych budzących największe kontrowersje, jak również wywołujących największe trudności w praktyce. Ponadto, znaczna liczba szkoleń dotyczy nowelizacji prawa, które posiadają szczególnie doniosłe znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.