Blog

Wspólne mieszkanie po rozwodzie – regulacje prawne i opłaty

Na wstępie niniejszego artykułu należy podkreślić, że rozwód nie wywołuje skutków jedynie w sferze osobistej między małżonkami, ale przede wszystkim w sferze prawnej. Powstaje zatem kluczowe pytanie, jak ma się rozwód do kwestii wspólnego mieszkania dotychczasowych małżonków? Czy wspólne mieszkanie po rozwodzie jest możliwe?

W pierwszej kolejności warto wskazać, że zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 58 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej: „k.r.o.”), jeśli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z niego przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim małżonków. Z powyższego wynika jednoznacznie, że okres wspólnego zamieszkiwania przez małżonków jest okresem przejściowym. W niniejszym artykule wyjaśnimy najważniejsze kwestie związane z tym zagadnieniem.

Spis treści

Wspólne mieszkanie a współwłasność

Najważniejszą kwestią jest rozróżnienie dwóch kluczowych pojęć, tj. „wspólnego mieszkania” oraz „współwłasności”. Przez „wspólne mieszkanie” należy rozumieć wspólne zamieszkiwanie w nieruchomości przez dwoje rozwiedzionych małżonków. Natomiast „współwłasność”, to pojęcie odnoszące się do prawa własności przysługującego niepodzielnie kilku osobom. Wobec faktu, iż wraz z orzeczeniem rozwodu ustaje między małżonkami wspólność ustawowa małżeńska, małżonkowie po rozwodzie są właścicielami mieszkania w 1/2. Oczywiście powyższy przykład jest bardzo uproszczony („standardowy”). Obejmuje on jedynie sytuację, gdy nieruchomość stanowi składnik majątku wspólnego stron.

Wspólne mieszkanie po rozwodzie

Jak wskazano powyżej, stan wspólnego zamieszkiwania przez małżonków powinien mieć charakter tymczasowy. Przede wszystkim, jeżeli Sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym o sposobie wspólnego korzystania z mieszkania, precyzyjnie określa, który małżonek zamieszkuje w którym pokoju, wskazuje z jakich części małżonkowie mogą korzystać wspólnie (to dotyczy głównie korytarza, kuchni oraz łazienki).

W tym miejscu należy wskazać również uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 13.01.1978 r. w sprawie III CZP 30/77. Jak wskazano:

„Rozstrzygnięcie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków (art. 58 § 2, zdanie pierwsze k.r.o.) obejmuje w zasadzie każde mieszkanie, zajmowane przez nich, tzn. mieszkanie znajdujące się faktycznie w ich dyspozycji niezależnie od posiadanego tytułu prawnego.”

Wobec tego, mieszkanie nie musi stanowić własności małżonków.

Opłaty za wspólne mieszkanie

W związku z faktem, iż mieszkanie po rozwodzie jest w dalszym ciągu wspólne (o ile oczywiście wchodziło wcześniej w skład majątku wspólnego), byli małżonkowie powinni ponosić razem koszty jego utrzymania. W przypadku gdyby tak nie było, małżonek, który samodzielnie ponosi koszty związane z utrzymywaniem wspólnego mieszkania, może wystąpić przeciwko drugiemu małżonkowi z powództwem o zapłatę kwoty, stanowiącej połowę poniesionych kosztów.

Eksmisja małżonka

Kolejnym zagadnieniem, które ma związek ze wspólnym zamieszkiwaniem stron jest możliwość nakazania w wyroku rozwodowym eksmisji małżonka. Przede wszystkim trzeba wskazać, że takie orzeczenie ma charakter wyjątkowy. Możliwość orzeczenia eksmisji została ograniczona jedynie do przypadku, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. W praktyce takie przypadki to awantury, nadmierne i uciążliwe spożywanie alkoholu. W rachubę wchodzi tu również, zwłaszcza, przemoc, która może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pozostałych osób.

Podsumowanie

Jak wskazano, wspólne mieszkanie po rozwodzie nie jest wykluczone przez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania zostaje jednak bardzo precyzyjnie określony w wyroku rozwodowym.

Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której warto wspomnieć, a mianowicie że określenia sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania nie można mylić w żadnym wypadku z podziałem majątku wspólnego. Co prawda, przepis art. 58 § 3 k.r.o. przewiduje możliwość orzeczenia o podziale majątku stron w wyroku rozwodowym, na wniosek jednego z małżonków, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu, jednakże ma ono tak wyjątkowy charakter, że praktycznie się nie zdarza, gdyż zwykle bardzo zantagonizowane strony musiałyby przedstawić wspólny i zgodny plan jego podziału.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii w zakresie spraw o rozwód w Rzeszowie. Bezpośredni kontakt z biurem kancelarii - tel. 570 420 373 lub e-mail kancelaria@ktmh.pl. Biura naszej kancelarii znajdują się w Rzeszowie i Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).


Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 116 recenzji
×