Blog

Zastrzeżenie znaku towarowego – procedura oraz opłaty

Znakiem towarowym jest oznaczenie możliwe do przedstawienia w sposób graficzny. Bardzo istotnym elementem znaku towarowego jest jego indywidualny charakter – umożliwia to proste rozróżnienie produktu lub usługi danego przedsiębiorcy na rynku. Znak towarowy ma istotne znaczenie przy budowaniu wizerunku oraz reputacji danej marki. Zadać należy sobie zatem pytanie, jak wygląda zastrzeżenie znaku towarowego?

Spis treści

Czym jest znak towarowy?

Znakiem towarowym według polskiej ustawy „Prawo własności przemysłowej” może być wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Pamiętać należy również, iż nie stanowi to katalogu zamkniętego. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, możliwe do przedstawienia w sposób graficzny, jeżeli tylko nadaje się do odróżnienia od towarów innego przedsiębiorcy.

Zastrzeżenie znaku towarowego następuje w drodze tzw. procedury krajowej lub procedury europejskiej. W obu przypadkach rejestracji dokonuje się dla określonych towarów lub usług, które pogrupowane są w tzw. klasy. Na przykład klasa 12 obejmuje pojazdy i urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie. Znak towarowy można zarejestrować na jedną lub więcej klas, co również wiąże się z wyższymi kosztami rejestracji, co zostanie przedstawione w dalszej części artykułu.

W ramach procedury krajowej zastrzeżenie znaku towarowego dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP (dalej „UPRP”), gdzie uzyskuje on ochronę wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku procedury unijnej wniosek składa się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (dalej „EUIPO”). Jednak tym sposobem, zgłaszany znak zostaje zarejestrowany jako Europejski Znak Towarowy, który chroniony jest na terytorium wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Procedura krajowa uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy

Jak już zostało wspomniane, zgłoszenia w procedurze krajowej dokonuje się w UPRP. Podanie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy należy złożyć w formie papierowej w siedzibie Urzędu Patentowego, wysłać listownie lub faksem. Możliwe jest również złożenie takiego podania poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) i opatrzenie go elektronicznym podpisem.

W obu przypadkach należy wnieść opłatę za zgłoszenie, której kwota uzależniona jest od ilości wybranych klas. Jeżeli zastrzeżenie znaku towarowego nastąpi tylko dla 1 klasy, opłata od wniosku wynosi 450 zł. Za każdą kolejną klasę należy dopłacić 120 zł. Wybranie 2 klas to koszt 570 zł, 3 klas to 690 zł itd. Jeżeli UP nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych zgłoszenia znaku towarowego, to zostanie ono ogłoszone w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).

Następnie, w ciągu 3 miesięcy może zostać wniesiony sprzeciw wobec tego zgłoszenia, powoduje to rozpoczęcie tzw. postępowania sprzeciwowego. Jeżeli sprzeciw nie wpłynął lub postępowanie zakończyło się po myśli wnioskującego o rejestrację, na znak towarowy zostanie udzielone prawo ochronne.

Po wydaniu decyzji należy uiścić opłatę za pierwszy okres ochrony, która wynosi 400 zł od każdej wybranej klasy towarów. Ochronę na znak towarowy uzyskuje się na 10 lat, po ich upływie należy uiścić opłatę za kolejny okres ochrony.

Procedura europejska uzyskania Europejskiego Znaku Towarowego

Zgłoszenia znaku towarowego w procedurze europejskiej można dokonać na dwa sposoby. Metoda tradycyjna sprowadza się do przesłania wniosku w formie papierowej na adres siedziby EUIPO. Zgłoszenia można także dokonać korzystając z elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu.

W procedurze europejskiej do wniosku dołącza się opłatę, która stanowi koszt zgłoszenia znaku towarowego oraz jego ochrony przez 10 lat. Korzystając z metody tradycyjnej ten koszt dla jednej klasy towarów to 1000 euro, natomiast dokonując zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego wynosi on 850 euro. Za każdą kolejną klasę ujętą w zgłoszeniu kwota opłaty zwiększa się o 150 euro.

W tej sytuacji jeszcze istotniejsze jest szczegółowe sprawdzenie baz danych znaków towarowych przed dokonaniem zgłoszenia, aby uchronić się przed ewentualnym sprzeciwem osób trzecich. Procedura po zgłoszeniu znaku towarowego jest podobna do procedury krajowej. Po publikacji zgłoszenia rozpoczyna się termin na wniesienie sprzeciwu, który trwa przez 3 miesiące.

Podsumowanie

Kancelaria prawna TMH świadczy kompleksowe usługi z zakresu znaków towarowych. W imieniu Klienta dokonujemy zgłoszenia znaku towarowego zarówno w procedurze krajowej, jak i w celu uzyskania Europejskiego Znaku Towarowego. W przypadku wystąpienia postępowania spornego, prawnicy Kancelarii TMH biorą czynny udział w postępowaniu przed UPRP lub sądami administracyjnymi zastępując Klienta.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×