Zmiana MPZP a uprawnienia właściciela

W sytuacji, w której na skutek wejścia w życie mpzp dana nieruchomość nie może być wykorzystywana w całości lub w części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem właściciel ma dwie możliwości:

  • może żądać odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę,
  • może żądać wykupienia nieruchomości lub jej części.

Przykład 1

Jeśli nieruchomość została przeznaczona w nowym mpzp np. pod drogę gminną właścicielowi przysługiwać będzie co do zasady roszczenie o wykup nieruchomości (lub jej części), gdyż na tak określonym przeznaczeniu w mpzp nie będzie on już mógł zrealizować jakiejkolwiek inwestycji.

Przykład 2

Jeżeli właściciel nieruchomości przed wejściem w życie mpzp zamierzał wybudować na niej budynki wielorodzinne o wysokości 16 metrów i poczynił w tym celu działania (np. uzyskał decyzję o warunkach zabudowy na taką inwestycję), natomiast na skutek wejścia w życie mpzp wysokość zabudowy ograniczono do 8m – będzie mu przysługiwało roszczenie o odszkodowanie z uwagi na obniżenie wartości jego nieruchomości z uwagi na ograniczenie możliwości zabudowy.

Nieco odrębna sytuacja dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy po wejściu w życie mpzp dokonali jej sprzedaży i uzyskana za nią cena była niższa z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez mpzp. W takiej sytuacji będą oni posiadali roszczenie o „wyrównanie” straty jaką ponieśli a która to strata miała związek z wejściem w życie mpzp.

W zakresie roszczeń właścicieli o wykup nieruchomości lub odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę terminy przedawnienia wynoszą co do zasady lat 10 od dnia wejścia w życie mpzp, aczkolwiek w odniesieniu do mpzp, które weszły w życie po 08 lipca 2018 r. (a więc od 09 lipca 2018 r.) – termin ten wynosi lat 6 (z uwagi na nowelizację przepisów kodeksu cywilnego dot. okresów przedawnienia).

Właścicieli, którzy po wejściu w życie mpzp zbywają nieruchomość za cenę niższą od możliwej do uzyskania przed wejście w życie mpzp i nie skorzystali wcześniej z roszczenia o odszkodowanie mogą dochodzić roszczeń odszkodowawczych w terminie  5 lat od dnia wejścia w życie mpzp.

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 108 recenzji
×