Blog

Zmiany w postępowaniach rozwodowych

Aktualnie trwają pracę nad zmianami w prawie rodzinnym, które przede wszystkim wprowadzą szereg zmian w postępowaniach o rozwód i separację. Skierowany przez Ministerstwo Sprawaziedliwości projekt zmian zakłada, że w przypadku gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci postępowanie rozwodowe będzie poprzedzone obligatoryjnym postępowaniem informacyjnym. 

Postępowanie informacyjne – rozwód 

Do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej również jako „k.p.c.”) wprowadzone mają zostać dodatkowe przepisy, a mianowicie art. 4361 – 4364 k.p.c., zgodnie z którymi, jak wspomniano powyżej, małżonkowie będący rodzicami małoletnich dzieci, przed złożeniem pozwu o rozwód lub separację zobligowani będą do złożenia wniosku o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego. Następnie, przewodniczący wyznaczy termin spotkania i wezwie strony do osobistego stawiennictwa na nim. Spotkanie ma się odbyć “najwcześniejszym możliwym terminie”, natomiast nie oznacza to, że będzie to szybciej, aniżeli odbyłaby się pierwsza rozprawa rozwodowa. Oczywiście w każdym sądzie to jaki zostanie wyznaczony termin spotkania informacyjnego będzie determinowany aktualnym obłożeniem sądu. 


W trakcie spotkania informacyjnego sąd będzie pouczał małżonków o:

 1. indywidualnych i społecznych skutkach rozpadu małżeństwa, a w szczególności o skutkach dla nich i ich wspólnych małoletnich dzieci;
 2. działaniach, które strony powinny podjąć dla utrzymania małżeństwa lub zawarcia ugody w szczególności mediacji, terapii lub innej formie wsparcia rodziny;
 3. skutkach prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka albo przedstawienia zarzutów w którejkolwiek z tych spraw dla rodzinnego postępowania informacyjnego.

Wraz z wyznaczeniem terminu spotkania informacyjnego sąd wyznaczy mediatora i skieruje strony do przeprowadzenia mediacji rodzinnej. Warto jednak dodać, że Strony mogą wskazać samodzielnie mediatora spośród listy mediatorów prowadzonej przez sąd okręgowy. Mediacja rodzinna ma być dobrowolna i ma trwać miesiąc od dnia zakończenia spotkania informacyjnego. Warto jednak wskazać, że może zostać przedłużona na wniosek małżonków o kolejne maksymalnie 6 miesięcy. 

Sąd umorzy rodzinne postępowanie informacyjne w przypadku, gdy:

 1. strona cofnęła wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego;
 2. upłynął okres wyznaczony do przeprowadzenia mediacji rodzinnej;
 3. mediator przedstawił protokół z przebiegu mediacji;
 4. wniosek o przeprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego złożył małżonek, który został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka, lub przedstawiono mu zarzut popełnienia takiego czynu, a pokrzywdzony małżonek takiego wniosku nie złożył lub nie poparł wniosku złożonego przez małżonka;
 5. w czasie trwania rodzinnego postępowania informacyjnego jeden z małżonków został prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo popełnione na szkodę drugiego małżonka lub ich wspólnego małoletniego dziecka, lub przedstawiono mu zarzut popełnienia takiego czynu, a pokrzywdzony małżonek nie złożył wniosku o kontynuowanie rodzinnego postępowania informacyjnego;
 6. jeden z małżonków zmarł.

Obowiązek uczestnictwa w rodzinnym postępowaniu informacyjnym nie będzie dotyczył sytuacji, w których:

 1. małżonkowie, nie posiadają wspólnych, małoletnich dzieci; 
 2. w przypadku skazania jednego z małżonków za umyślne przestępstwo na szkodę drugiego lub ich wspólnego dziecka, jak również w sytuacji, gdy został mu przedstawiony zarzut popełnienia takiego przestępstwa.

Zmiany w pozwie o rozwód

Wprowadzenie postępowania informacyjnego niesie ze sobą również zmiany dla samej konstrukcji pozwu rozwodowego, ponieważ pojawi się obowiązek dołączenia do pozwu odpisu postanowienia o umorzeniu rodzinnego postępowania informacyjnego. Jeżeli odpis ten nie zostanie dołączony do pozwu, ani nie zostaną wyjaśnione w nim przyczyny nieprzeprowadzenia tego postępowania, sąd wezwie powoda do usunięcia tych braków pod rygorem zwrotu pozwu.

Podsumowanie 

Wprowadzenie postępowania informacyjnego, zgodnie z założeniami projektu ma na celu ochronę dobra małoletnich dzieci małżonków oraz realizacji wprowadzonej w Konstytucji zasady ochrony rodziny i małżeństwa. Opisane powyżej zmiany w postępowaniu rozwodowym mają zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Warto zaznaczyć, że sprawy, które są już w toku, jak również te wszczęte przed wejściem w życie nowelizacji będą prowadzone na dotychczasowych zasadach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii w zakresie spraw o rozwód w Rzeszowie. Bezpośredni kontakt z biurem kancelarii - tel. 570 420 373 lub e-mail kancelaria@ktmh.pl. Biura naszej kancelarii znajdują się w Rzeszowie i Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).


Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×