Spory korporacyjne

Bez względu na to czy mamy do czynienia z małą spółą osobową czy z dużą spółką kapitałową pomiędzy osobami ją tworzącymi może w każdej chwili dojść do konfliktu. Najczęściej możliwe będzie jego rozwiązanie w ramach wzajemnych rozmów i negocjacji. Są jednak przypadki, gdy dochodzi do eskalacji i konieczne jest poszukanie ochrony prawnej.

Nasze doświadczenie z zakresu sporów korporacyjnych wskazuje, że istotna jest nie tylko wiedza i praktyka sądowa, ale również odpowiednie biznesowe podejście do danej sprawy. Ostatecznie chodzi bowiem przede wszystkim o bilans zysków i strat związany z danym postępowaniem.

W naszej Kancelarii przykładamy szczególną wagę do tego, aby zaproponować Klientowi najbardziej optymalne rozwiązanie. Nie zawsze będzie to wszczynanie postępowania sądowego. Czasami o wiele skuteczniejsze mogą być rozmowy ugodowe i polubowne zakończenie sprawy.

Zawsze zatem w pierwszej kolejności doradzamy aby rozwiązać spór we własnych gronie i przygotowujemy propozycje warunków zakończenia współpracy. Jednocześnie, w sytuacji, gdy druga strona nie jest zainteresowana takim koncyliacyjnym rozwiązaniem sporu, prawnicy Kancelarii reprezentują naszych Klientów na drodze sądowej.

W każdym wypadku przykładamy szczególną wagę do bardzo dokładnego przeanalizowania sprawy i przygotowania długofalowej strategii postępowania.

Wyłączenie wspólnika ze spółki i rozwiązanie spółki

 • analiza sprawy pod kątem przesłanek wyłączenia wspólnika lub rozwiązania spółki
 • przygotowanie strategii procesowej
 • tworzenie pism procesowych, w tym szczególności pozwów
 • pomoc przy ochronie praw wspólników związanych z właściwą wyceną ich udziałów

Postępowania dotyczące praw wspólników/akcjonariuszy

 • analiza zapisów umów i statutów spółek
 • pomoc w realizacji uprawnień osobistych wspólników/akcjonariuszy
 • prowadzenie spraw dotyczących praw do udziałów/akcji
 • reprezentacja interesów udziałowców mniejszościowych i większościowych
 • wsparcie zarządu w sprawach konfliktu z lub pomiędzy wspólnikami
 • wsparcie w sporach o wycenę akcji akcjonariuszy poddanych procedurze przymusowego wykupu (squeeze out)
 • prowadzenie postępowań dotyczących dopłat do spółki

Procesy dotyczące odpowiedzialności członków organów spółki

 • weryfikacja przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów
 • pomoc w ustaleniu wysokości szkody
 • dochodzenie odszkodowania w sądzie przeciwko członkom organów spółki
 • reprezentacja interesów osób pozwanych
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki

Naruszenie zakazu konkurencji

 • ocena zachowań pod kątem naruszenia zakazu konkurencji
 • tworzenie umów dotyczących zakazu konkurencji w tym postanowień dotyczących kar umownych za złamanie zakazu
 • prowadzenie postępowań związanych z naruszeniem zakazu konkurencji
 • pomoc w realizacji wyroków sądowych

Postępowania dotyczące wypłat dywidendy lub należności członkom organów spółki

 • pomoc w dochodzeniu wierzytelności od spółki
 • opracowywanie regulacji dotyczących wynagradzania członków organów spółki
 • zaskarżanie uchwał wyłączających dywidendę od podziału
 • reprezentacja spółki w sporach o zapłatę przeciwko wspólnikom lub członkom organów spółki

Zaskarżanie uchwał

 • reprezentacja wspólnika/akcjonariusza na zgromadzeniu wspólników/walnym zgromadzeniu
 • wnoszenie powództw o uchylenie/unieważnienie uchwały
 • prowadzenie spraw o ustalenie nieistnienia uchwały
 • składanie wniosków o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały

Dostęp do informacji o spółce

 • pomoc przy wykonywaniu prawa kontroli w spółce z o.o.
 • ocena zasadności żądania informacji lub dokumentów przez wspólników
 • reprezentacja akcjonariuszy na walnych zgromadzeniach spółek akcyjnych celem złożenia żądania informacji dotyczących spółki
 • wsparcie zarządu w sprawach związanych z żądaniem informacji przez akcjonariusza
 • prowadzenie postępowań sądowych związanych z dostępem do informacji o spółce

Spory pomiędzy wspólnikami spółek osobowych

 • analiza działań prawnych przysługujących spółce lub wspólnikom
 • dochodzenie praw wspólników przed sądem
 • branie udziału w negocjacjach i zawieraniu ugód
 • dochodzenie roszczeń wynikających z zapisów zawartych w umowie spółki

Postępowania karne dotyczące sporów korporacyjnych

 • ocena podjętych lub planowanych działań z perspektywy prawnokarnej
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • przygotowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa

Ochrona przed szantażem korporacyjnym

 • ocena zachowania wspólników z perspektywy zgodności z zasadami współżycia społecznego
 • reprezentacja Klientów w postępowaniu sądowym
 • negocjowanie porozumień ze wspólnikami
 • wsparcie zarządu w przypadku wystąpienia szantażu korporacyjnego

Postępowania rejestrowe

 • składanie wniosków do sądu rejestrowego o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • analiza akt rejestrowych
 • rejestracja zmian wynikających z wyroków sądowych
 • wstępowanie do postępowań rejestrowych jako uczestnik, celem zapobiegnięcia dokonaniu wpisu niezgodnego z rzeczywistością

Negocjacje i sporządzanie ugód

 • wsparcie Klientów przy prowadzeniu negocjacji
 • opracowywanie długofalowej strategii prowadzenia sporu korporacyjnego
 • sporządzanie projektów ugód
 • analiza propozycji ugodowych zaproponowanych przez drugą stronę
Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×