+48 17 307 07 66

Prawo pracy

Kancelaria TMH świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii prowadzą przedmiotowe sprawy na terenie Rzeszowa oraz innych miast Polski, w tym w szczególności Krakowa, Łodzi oraz Warszawy. Zespół Kancelarii TMH posiada bogate doświadczenie w szczególności w zakresie następujących obszarów praktyk z obszaru prawa pracy:

 

Przygotowywanie i analiza umów o pracę

Kancelaria prawna TMH świadczy usługi w zakresie sporządzania umów o pracę, a także analizy zastosowanej już dotychczas dokumentacji pracowniczej. Prawidłowo sporządzona umowa o pracę, która w pełni zabezpiecza interesy pracodawcy oraz zawiera wszelkie niezbędne elementy, w sytuacji sporu pozwoli na rozwiązanie go w pożądany sposób. Jest to szczególnie istotne obecnie, albowiem w Internecie często można mieć do czynienia ze wzorami umów o pracę, które zawierają postanowienia niezgodne z aktualnym stanem prawnym. Prawnicy Kancelarii TMH dokonują analizy stosowanych w przedsiębiorstwie umów pod kątem wymagań stawianych przez Klienta, a także dokonują kontroli zgodności z aktualnymi przepisami prawa. Sporządzane przez adwokatów i radców prawnych umowy o pracę (m.in. umowy na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny) mają charakter indywidualny, każda z nich dopasowana jest do potrzeb danej branży, danego przedsiębiorstwa i zawiera spersonalizowane postanowienia wskazane przez samego Klienta.

 

Wsparcie przy tworzeniu i zmianach regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, programów motywacyjnych oraz regulaminów ZFŚ

Prawnicy Kancelarii TMH, z uwagi na bogate doświadczenie z zakresu prawa pracy, a także, poprzez śledzenie aktualnych zmian, świadczą profesjonalne usługi tworzenia dokumentów związanych ze zbiorowym prawem pracy. Są to akty prawa pracy, dotyczące nie tylko jednego, lecz wszystkich pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy. Są to źródła prawa pracy takie jak regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, programy motywacyjne oraz regulaminy ZFŚ. Klientom Kancelarii adwokaci i radcowie prawni świadczą pomoc prawną zarówno przy sporządzaniu wskazanych dokumentów, kontroli tych stosownych aktualnie w przedsiębiorstwie pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, jak i przy wprowadzaniu zmian wskazanych przez Klienta. Odpowiednie przygotowanie dokumentów będących aktami prawa pracy pozwala na możliwie najpełniejsze zabezpieczenie interesów Klienta, które będzie miało znaczenie przede wszystkim w sytuacji wystąpienia sporu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

 

Reprezentacja pracodawców oraz pracowników w sporach sądowych dotyczących wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę

Zarówno wypowiedzenie jak i rozwiązanie bez wypowiedzenia umowy o pracę wiąże się z dopełnieniem szeregu obowiązków po stronie pracodawcy. Dlatego też, spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem najczęściej spowodowane są przez uchybienia formalne lub niedookreślenia powodu zakończenia stosunku pracowniczego. Kancelaria prawna TMH świadczy usługi polegające na reprezentacji Klientów, zarówno na etapach przedsądowych jak i po skierowaniu sprawy do postępowania sądowego. W imieniu Klienta Prawnicy Kancelarii sporządzają wszelkie niezbędne pisma, w tym procesowe, które umożliwią pozytywne dla Klienta zakończenie sprawy. Nasi Prawnicy, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw w imieniu pracodawcy rozwiązującego umowę lub w imieniu zwolnionego pracownika.

 

Obsługa prawna procesu przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę

Przekształcenia, których skutkiem jest przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w znacznej mierze regulują przepisy Kodeksu pracy. Dla pracodawców, nawet pomimo posiadanego doświadczenia w bieżących relacjach pomiędzy nimi a pracownikami, przeprowadzanie procedur przekształceń podmiotowych jest materią trudną i skomplikowaną. Aby dopełnić wszystkich wymogów formalnych oraz obowiązków nałożonych zarówno na zbywcę jak i nabywcę przedsiębiorstwa będącego zakładem pracy najlepszym wyjściem jest skorzystanie z usług Kancelarii prawnej TMH. Adwokaci lub radcowie prawni dokładają wszelkich starań, aby cały proces przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę od strony prawnej został przeprowadzony we właściwy sposób, wyłączający możliwość dochodzenia roszczeń przez pracowników.

 

Dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych

Tak zwane zwolnienia grupowe uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zwolnienia tego typu występują, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracę na podstawie wypowiedzenia lub porozumień z pracownikami najczęściej w sytuacji, gdy dochodzi do automatyzacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Osobom zwolnionym z pracy na podstawie przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych przysługuje odprawa pieniężna, której wysokość zależna jest od stażu pracy u danego pracodawcy. Prawnicy Kancelarii TMH, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, prowadzą w imieniu Klienta sprawy związane z dochodzeniem roszczeń od pracodawcy, zarówno na etapie przedsądowym, sporządzają pozew, jak i następnie reprezentują Klienta przed sądem. Doświadczenie zdobyte w prowadzeniu tego typu spraw pozwala nam ocenić realne możliwości w zakresie dochodzenia roszczeń. Kancelaria TMH świadczy pomoc prawną także osobom zwolnionym indywidualnie, np. do 4 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, kobiet w ciąży lub korzystającym z urlopu macierzyńskiego.

 

Wsparcie przedsiębiorców przy kontrolach PIP

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (czyli PIP) sprawdzają przede wszystkim czy przedsiębiorstwo działa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa pracy, w tym dotyczącymi BHP oraz legalności zatrudnienia pracowników. Kontrola w przedsiębiorstwie to niewątpliwie sytuacja stresowa dla osób będących jego właścicielami. Pomoc ze strony profesjonalnego prawnika, posiadającego bogate doświadczenie z zakresu będącego przedmiotem kontroli PIP pozwala na korzystne dla Klienta zakończenia kontroli w jego przedsiębiorstwie. Prawnicy Kancelarii prawnej TMH przeprowadzą analizę przedsiębiorstwa pod względem uchybień, które mogłyby zostać wykryte przez inspektora PIP, a następnie przedstawią rekomendacje dotyczące uzupełnienia dokumentów oraz inne zalecenia, które pozwalają na pozytywne zakończenie kontroli.

 

Przygotowywanie i analiza  kontraktów managerskich, umów o współpracy, umów o zakazie konkurencji oraz umów o zachowaniu poufności

Kancelaria prawna TMH świadczy obsługę prawną przedsiębiorców w szeroko rozumianym zakresie. Wspomagamy w funkcjonowaniu zarówno małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców. Sporządzamy dokumenty niezbędne m.in. dla prawidłowego zatrudniania pracowników, ochrony tajemnic przedsiębiorstwa czy regulowania zakazu konkurencji. Prawnicy Kancelarii TMH przygotowują dokumenty takie jak: kontrakty managerskie, umowy o współpracy, o zakazie konkurencji oraz o zachowaniu poufności. Nasza Kancelaria świadczy również usługi weryfikacji aktualnie stosowanych wzorców umów w celu skontrolowania ich z obowiązującymi przepisami prawa pracy, a także sporządza rekomendacje ich zmiany pod kątem pełniejszego dopasowania do potrzeb danego przedsiębiorstwa w branży w jakiej działa, a także zabezpieczenia jego interesów w przypadku wystąpienia ewentualnych sporów.

 

Wsparcie przedsiębiorców we współpracy ze związkami zawodowymi

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH w Rzeszowie świadczą usługi prawne polegające zarówno na wsparciu przedsiębiorców we współpracy ze związkami zawodowymi, jak i pomagają przedstawicielom związków zawodowych potrzebujących pomocy od strony prawnej w kontaktach z pracodawcą. Prawnicy Kancelarii prawnej TMH, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, są wsparciem przy negocjacjach pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, jak również sami zastępują Klienta w negocjacjach. Świadczymy również pomoc prawną w zakresie doradztwa przy rozwiązaniu stosunku pracy. Prawnicy naszej Kancelarii, na podstawie zdobytego doświadczenia w zakresie prawa pracy, również związanym ze związkami zawodowymi, sporządzają układy zbiorowe pracy, będące podstawowym dokumentem określającym wzajemne zobowiązania stron, dotyczące np. wynagrodzenia, nagród, sposobów osiągania podwyżek czy premiowania.

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Blog z zakresu Prawa Pracy

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.