+48 17 307 07 66

Prawo cywilne

Prawnicy Kancelarii TMH świadczą kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego. Doradztwo prawne oferowane w tej dziedzinie przez adwokatów i radców prawnych Kancelarii obejmuje zarówno porady prawne, jak i reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym. Dotychczasowa praktyka Kancelarii obejmuje w szczególności następujące rodzaje usług:

 

przygotowywanie i weryfikacja umów (umowy przedwstępne, umowy sprzedaży,
umowy darowizny, umowy o świadczenie usług, umowy najmu)

Truizmem jest stwierdzenie, że pomiędzy przedsiębiorcami oraz na poziomie przedsiębiorca-konsument lub konsument-konsument bardzo często dochodzi do sporów związanych z wykonaniem czy rozliczeniem zawartej uprzednio umowy. W sytuacji, gdy osoba zgłasza się z takim właśnie sporem, prawnicy Kancelarii TMH mają wówczas w pewien sposób ograniczone pole manewru, albowiem najczęściej zapisy łączącej strony umowy są nieprecyzyjne, lub wręcz działają na korzyść przeciwnika sporu. Aby uniknąć takich sytuacji, zalecamy kontakt z Kancelarią przed zawarciem umowy, m.in. umowy przedwstępnej, sprzedaży, najmu, darowizny czy umowy deweloperskiej. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii przygotowują umowę w taki sposób, aby możliwie najpełniej oraz w sposób najbardziej skuteczny chronić interesy Klienta, biorąc pod uwagę w szczególności cele, które chciałby On osiągnąć. Kancelaria TMH świadczy również pomoc prawną w postaci weryfikacji gotowych umów, przede wszystkim pod kątem możliwego ryzyka dla Klienta, jak również wskazuje Klientowi sposób sformułowania zapisów, który byłby dla niego korzystniejszy. Kancelaria prawna TMH specjalizuje się między innymi w przygotowywaniu i weryfikacji umów o świadczenie usług  oraz umów najmu.

 

prowadzenie spraw spadkowych (w szczególności sprawy o zachowek oraz sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i sprawy o dział spadku)

Prawnicy Kancelarii TMH służą pomocą we wszystkich sprawach związanych z prawem spadkowym. Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni Kancelarii posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, na wszystkich etapach postępowania. Należy podkreślić, że obsługa Kancelarii obejmuje zarówno pozasądowe załatwianie spraw spadkowych, jak i prowadzenie spraw sądowych. Prawnicy Kancelarii prowadzą w  imieniu Klientów wszelkie sprawy związane z prawem spadkowym, a w szczególności sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, a także o zabezpieczenie spadku. Wszelkie sprawy spadkowe prowadzone są mając na uwadze szacunek do emocji Klientów Kancelarii, dla których postępowania spadkowe wiążą się często z dużymi emocjami i konfliktami rodzinnymi.

 

prowadzenie spraw o zasiedzenie (występowanie w imieniu Klientów o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości)

Mówiąc najprościej, zasiedzenie polega na utracie własności przez dotychczasowego właściciela nieruchomości na rzecz nowego, z mocy prawa (z chwilą spełnienia się ustawowych przesłanek(, bez uzyskania wynagrodzenia (odszkodowania). Aby zasiedzieć nieruchomość należy użytkować ją nieprzerwanie od momentu objęcia w posiadanie. Zasiedzenia nieruchomości można dokonać zarówno w dobrej jak i w złej wierze. W pierwszym przypadku termin ten wynosi 20 lat, natomiast w drugim już 30 lat. Prawnicy Kancelarii TMH, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni, służą pomocą Klientom, którzy chcą uregulować stan prawny zasiedzianej przez siebie nieruchomości. W imieniu Klientów nasi prawnicy prowadzą całe postępowanie nieprocesowe związane z zasiedzeniem, w tym w szczególności przygotowują dla Klientów wnioski o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

 

sprawy dotyczące służebności

Służebność to ograniczone prawo rzeczowe, które obciąża cudzą nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości albo zaspokojenia potrzeb innej niż właściciel osoby fizycznej. W prawie polskim wyróżniamy trzy rodzaje służebności, tj.: służebność gruntowa, służebność osobista oraz służebność przesyłu. Jedną z częściej spotykanych sytuacji, z jakimi Klienci zgłaszają się do Kancelarii TMH, jest ustanowienie służebności gruntowej. Sprawy te dotyczą m.in. ustanowienia służebności drogi koniecznej, zmiany sposobu wykonywania służebności, zwolnienia nieruchomości ze służebności, a także sprawy dotyczące zasiedzenia służebności. Adwokaci oraz radcowie prawni dokonują analizy indywidualnej sytuacji Klienta oraz decydują o możliwościach prawnych dostosowanych do konkretnego stanu prawnego oraz oczekiwań Klienta. Prawnicy współpracujący z Kancelarią TMH posiadają bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, co pozwala im osiągnąć cele postawione przez Klienta.

 

wszechstronna obsługa przedsiębiorców korzystających z umów o dzieło lub umów zlecenia

Kancelaria prawna TMH świadczy usługi wszechstronnej obsługi przedsiębiorców, zarówno prowadzących działalności w formie jednoosobowej działalności, mniejszych spółek, jak również  dużych spółek kapitałowych. Prawnicy współpracujący z Kancelarią TMH prowadzą obsługę przedsiębiorstw ze wszystkich branży, m.in. świadczących usługi transportowe, pośrednictwa pracy, sprzedaży internetowej czy podmiotów świadczących usługi medyczne. Większość przedsiębiorców korzysta w dużym stopniu z umów o dzieło oraz umów zlecenia. Zarówno adwokaci jak i radcowie prawni Kancelarii TMH posiadają szeroką wiedzę oraz bogate doświadczenie, które pozwala zredagować odpowiednie dla Klienta umowy, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb oraz kompleksowo zabezpieczające jego interesy. Konstruując projekty umów adwokaci i radcowie prawni Kancelarii dążą do sytuacji, w której w przypadku sporu np. z osobą zatrudnioną na podstawie umowy zlecenia, interes prawny Klienta będzie chroniony w możliwie najlepszy sposób.

 

negocjacje i przygotowywanie umów o roboty budowlane

Prawnicy Kancelarii prawnej TMH posiadają niezwykle bogate doświadczenie w obsłudze firm budowlanych. Jedynym z najistotniejszym elementów obsługi dla spółek zajmujących się inwestycjami budowlanymi jest niewątpliwie przygotowanie umów o roboty budowlane.  Dlatego też, negocjacje przedmiotowych umów stanowią jeden z najważniejszych etapów procesu inwestycyjnego zarówno dla zamawiającego (inwestora) jak i wykonawcy. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię TMH w celu ochrony interesów Klienta oraz jego praw prowadzą negocjacje w Jego imieniu w taki sposób, aby zminimalizować stronie ryzyko zawarcia umowy niosącej istotne ryzyko. Prawnicy Kancelarii przygotowują stosowne projekty umów o roboty budowlane, które pozwalają na właściwe zabezpieczenie Klientów.

 

wnoszenie tzw. skarg pauliańskich w imieniu Klientów

Skarga pauliańska jest instytucją prawną służącą ochronie wierzyciela przed niewypłacalnością dłużnika. Można z niej skorzystać w sytuacji, gdy dłużnik, chroni majątek, z którego powinno nastąpić zaspokojenie wierzyciela, na przykład dokonując darowizny na rzecz najbliższego członka rodziny, jak również przedsiębiorcy pozostającego w stałych stosunkach z Dłużnikiem. Należy zauważyć, że korzystając z możliwości jakie daje skarga pauliańska, pozwanym nie jest niewypłacalny dłużnik, lecz osoba trzecia, która uzyskała korzyść prawną na skutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela. Kancelaria prawna TMH specjalizuje się w prowadzeniu różnego typu sporów cywilnoprawnych. Adwokaci jak i radcowie prawni naszej Kancelarii posiadają bogate doświadczenie, które pozwala na należytą ocenę szans na skuteczne wniesienie skargi pauliańskiej w indywidualnej sytuacji Klienta.

 

dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z tytułu deliktu lub w związku z odpowiedzialnością kontraktową

Kancelaria TMH świadczy usługi prawne zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych, w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, z tytułu deliktu oraz w związku z odpowiedzialnością kontraktową. Rękojmia jest to instytucja prawa cywilnego chroniąca kupującego, w przypadku, gdy rzecz przez niego kupiona posiada wady fizyczne lub wady prawne. Uprawnienia przysługujące z tytułu rękojmi to m.in. roszczenie o usunięcie wady lub żądanie obniżenia ceny. Oferowanie przez sprzedawcę rzeczy, która posiada wady, jest objęte jednocześnie odpowiedzialnością kontraktową. Dlatego też, w takiej sytuacji możliwe jest również dochodzenie odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy. Prawnicy współpracujący z Kancelarią prawną TMH zajmowali się prowadzeniem wielu spraw związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu odpowiedzialności kontraktowej jak i z tytułu rękojmi, zarówno na drodze przedsądowej jak i po skierowaniu sprawy na drogę sądową. Ponadto, adwokaci i radcowie prawni Kancelarii prowadzą również obsługę w zakresie spraw dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wynikającej z deliktów.

 

spory dotyczące prawa konsumenckiego

Kancelaria TMH świadczy obsługę prawną związaną z prawem konsumenckim – zarówno z perspektywy osób fizycznych (konsumentów), jak i z perspektywy przedsiębiorców. Rosnąca świadomość konsumentów wymusza na osobach prowadzących działalność gospodarczą świadczenie swoich usług zgodnie ze standardami prawa konsumenckiego. Dlatego, też nasi prawnicy prowadzą kompleksową obsługę przedsiębiorców poprzez m.in.: analizę umów świadczenia usług oraz regulaminów pod kątem obowiązujących przepisów prawa, prowadzenie postępowań reklamacyjnych i gwarancyjnych, reprezentowanie oraz prowadzenie spraw związanych z prawem konsumenckim w postępowaniach sądowych, reprezentowanie przedsiębiorców w sporach przed Rzecznikiem Praw Konsumentów oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prawnicy Kancelarii TMH prowadzą również obsługę osób fizycznych (konsumentów) w sporach związanych z: dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji, dokonaniem odstąpienia od niekorzystnej umowy, egzekwowaniem wypłat z tytułu ubezpieczenia.

 

odzyskiwanie środków z tzw. kredytów frankowych

Kredyty we frankach szwajcarskich w dalszym ciągu budzą wiele emocji. W sporze z bankiem najbezpieczniejszym wyjściem jest kontakt z profesjonalnym prawnikiem, adwokatem lub radcą prawnym, który po analizie indywidualnej sytuacji Klienta, wzorca umowy oraz wszelkiej dokumentacji związanej z kredytem, ustali możliwości prawne, które pozwolą na odzyskanie wpłaconych środków. Jedną z najistotniejszych kwestii jest zbadanie przez prawnika prowadzącego sprawę wzorca umowy, pod kątem zawartych w nim klauzul niedozwolonych. Mówiąc najprościej, są to takie postanowienia umowy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. Sprawy związane ze sporami z bankiem są zazwyczaj skomplikowane oraz czasochłonne, dlatego duże znaczenie ma wybór właściwego pełnomocnika, który będzie prowadził postępowanie w imieniu Klienta.

 

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.