FAQ właściciela nieruchomości

[spis-tresci]

W jakim okresie wójt (burmistrz, prezydent miasta) może naliczyć opłatę – tzw. „rentę planistyczną”?

Opłata taka może zostać naliczona w terminie 5 lat od wejścia w życie mpzp. Tym samym każda sprzedaż nieruchomości objętej planem dokonana w okresie 5 lat od jego wejścia w życie będzie objęta procedurą badania i oceny czy na skutek wejścia w życie mpzp jej wartość nie wzrosła.

Jakie kroki należy podjąć w sytuacji obniżenia wartości nieruchomości na skutek wejścia w życie mpzp?

W pierwszej kolejności należy dokonać badania zasadności roszczenia tj. czy na skutek wejścia w życie mpzp nieruchomość nie może być wykorzystana w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Następnie, w sytuacji odpowiedzi twierdzącej, wystąpić do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z wnioskiem o wykup lub odszkodowanie.

W jakim terminie wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien spełnić roszczenie właściciela nieruchomości?

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w pierwszej kolejności może zaoferować właścicielowi zgłaszającego się z roszczeniem nieruchomość zamienną. Jeżeli jednak strony w tym zakresie nie dojdą do porozumienia, to w terminie 6 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku o wykup lub odszkodowanie wójt (burmistrz, prezydent miasta) powinien wykonać obowiązek i roszczenie spełnić.

Co jeśli wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie spełni roszczenia właściciela nieruchomości?

W takiej sytuacji właściciel nieruchomości ma możliwość złożenia powództwa do sądu powszechnego. 

Jaki jest koszt wytoczenia powództwa w sprawach wynikających z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wytoczenie powództwa wiąże się z koniecznością wniesienia tzw. wpisu sądowego. W sytuacji roszczeń mających swoje źródło w mpzp wynosi on 5% wartości przedmiotu sporu (czyli wartości roszczenia), ale nie więcej niż 1 000 zł. 

W toku procesu może zaistnieć konieczność wniesienia zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego ds. wyceny, która w przypadku pełnej wygranej zostanie wnoszącemu ją zwrócona.

Ile trwa proces?

O tym jak długo trwał będzie proces decyduje wiele czynników wśród których do najważniejszych należą: miejsce wytoczenia powództwa („obłożenie” sądu właściwego do rozpoznania sprawy), stopień skomplikowania sprawy, dostępność biegłych sądowych.

Zazwyczaj proces trwa od 2 do 3 lat (postępowanie w I i II instancji).

Jak wygląda proces?

Najważniejszą czynnością jest dobrze skonstruowany pozew oraz prawidłowo przeprowadzone postępowanie. 

Po złożeniu pozwu Sąd doręcza go przeciwnikowi, który ma prawo do złożenia odpowiedzi na pozew. 

Następnie Sąd powinien powołać biegłego sądowego, który dokona oszacowania słuszności zgłaszanych roszczeń i określi ich wysokość.

Strony procesu mają prawo wypowiedzieć się oraz zgłosić uwagi w zakresie sporządzonej opinii, które biegły sądowy ma obowiązek rozpatrzyć.

W sytuacji ustalenia zasadności i wysokości roszczenia Sąd wydaje wyrok (w I instancji) od którego stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia apelacji.

Co się stanie, jeśli przegram?

Porażka wiąże się z koniecznością poniesienia przez Klienta następujących kosztów:

  • dotychczas poniesionych opłat (zapłaconych przed i w toku procesu),
  • zastępstwa procesowego na rzecz przeciwnika, jeżeli korzystał on w toku procesu z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego), których wysokość uzależniona jest od zgłoszonej w pozwie wartości przedmiotu sporu.

Czy wytaczając powództwo będę musiał brać czynny udział?

Procesy w sprawach dot. miejscowym planów zagospodarowania przestrzennego, w sytuacji zlecenia prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi obecność, nie wymagają, co do zasady, obecności czy też udziału właściciela nieruchomości w toku procesu.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×