Blog

Jak chronić logo firmy?

Logo bez wątpienia jest symbolem przedsiębiorstwa, które niejednokrotnie przychodzi nam na myśl, gdy mówimy o wielkich koncernach. Praktycznie każdy na świecie człowiek wie, czego symbolem jest nadgryzione jabłko, zielony krokodyl, czy złote łuki tworzące literę M. Wybór logo – symbolu przedsiębiorstwa jest niezwykle ważnym etapem w procesie jego zakładania, ponieważ w pewnym momencie stanie się ono niejako wizytówką naszego przedsiębiorstwa. Rozpoczynający swoją działalność przedsiębiorcy zwykle niewiele wiedzą, w jaki sposób można skutecznie zabezpieczyć logo i chronić je przed działaniem nieuczciwej konkurencji. W niniejszym artykule zostanie omówiona tematyka ochrony logo. 

Spis treści

Przepisy chroniące logo firmy 

Na wstępie warto podkreślić, że logo podlega ochronie przede wszystkim na gruncie przepisów:

 1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej również jako „Prawo autorskie”);
 2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (dalej również jako „Prawo własności przemysłowej”).

Logo a prawo autorskie

Logo przedsiębiorstwa będzie najczęściej podlegało ochronie na gruncie ustawy Prawo autorskie, bowiem co do zasady (przynajmniej w przypadku znaków graficznych lub logo słowno-graficznego) logo stanowi utwór w jej rozumieniu. 

Utworem w rozumieniu Prawa autorskiego jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Co ważne, logo korzysta z ochrony na gruncie Prawa autorskiego z mocy samego prawa (o ile są spełnione przesłanki o których mowa w zdaniu poprzednim) po jego ustaleniu (stworzeniu), a w związku z tym przedsiębiorca nie musi dokonywać żadnej jego rejestracji. Warto jednak wspomnieć, że przedsiębiorcy niejednokrotnie przy tworzeniu swojego logo korzystają z pomocy specjalistów – grafików, dlatego niezbędne jest aby w umowie uwzględnić postanowienie, które przenosi wszelkie autorskie prawa majątkowe na przedsiębiorcę (zamawiającego) z chwilą odbioru dzieła lub z chwilą zapłaty wynagrodzenia. Podkreślić należy, że umowa powinna być zawarta w formie pisemnej, gdyż w innym wypadku nie dojdzie do skutecznego przeniesienia na zamawiającego majątkowych praw autorskich (forma pisemna jest tu zastrzeżona pod rygorem nieważności). Zgodnie z Prawem autorskim w umowie należy wyraźnie wskazać wszelkie pola na jakich utwór (logo) będzie eksploatowane. 

Nie można pominąć problematyki osobistych praw twórcy do utworu, czyli do logo. Przez osobiste prawa autorskie należy rozmieć nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

 1. autorstwa utworu;
 2. oznaczenia go swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania anonimowo;
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 4. decydowania o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu;
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Osobiste prawa do utworu, a w konsekwencji do logo są niezbywalne i zawsze pozostają przy twórcy. Innymi słowy nie można odkupić osobistych praw do logo. Można jednak w umowie maksymalnie zabezpieczyć się, aby w przyszłości twórca nie próbował utrudniać zamawiającemu korzystania z logo. Dlatego, też w umowie warto wprowadzić stosowne postanowienie, zgodnie z którym np. twórca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do utworu.

Logo a Prawo własności przemysłowej

Niezależnie od ochrony logo przewidzianej przez przepisy Prawa autorskiego, jego ochrona jest możliwa również na gruncie przepisów Prawa własności przemysłowej. Ważne jednak jest, że ochrona ta nie przysługuje automatycznie, natomiast aby z niej skorzystać należy dokonać rejestracji logo jako znaku towarowego. 

Znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być nie tylko logo przedstawione w formie graficznej, ale również ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a nawet melodia lub zapach. 

Rejestracja znaku towarowego daje prawo wyłącznego używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy i polega w szczególności na:

 1. umieszczaniu tego znaku na towarach lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich importowaniu lub eksportowaniu, oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
 2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
 3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Warto jednak wskazać, że bez rejestracji znaku towarowego przedsiębiorca może z niego korzystać w sposób przewidziany powyżej, tj. np. umieszczać go na swoim papierze biurowym, natomiast nie można wykluczyć sytuacji, że ktoś stworzy taki sam znak towarowy i go zarejestruje przed przedsiębiorcą i wówczas będzie on mógł żądać zaprzestania używania logo przez inne osoby. Chcąc skorzystać z ochrony przewidzianej dla znaku towarowego trzeba wykazać, że posiada ono łącznie pewne cechy odróżniające, a mianowicie musi ono:

 1. być zmysłowo postrzegalne (czyli możliwe do odbioru za pomocą zmysłów, np. wzroku, dotyku, zapachu, czy słuchu);
 2. być jednolite (łatwe do zapamiętania, spójne, odpowiednio skrótowe);
 3. być samodzielne względem towaru, które oznacza, tj. musi charakteryzować się odrębnością wobec niego. 

Istotne jest, że konsekwencją braku którejkolwiek z powyższych przesłanek będzie odmowa udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. 

Znak towarowy można zarejestrować w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. Jeśli przedsiębiorcy zależy na ochronie znaku w całej Unii Europejskiej należy zarejestrować go przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Najczęściej rejestrowane przed urzędami, tak jak wspomniano powyżej, są nazwa przedsiębiorstwa oraz właśnie jego logo, które stanowią znak słowny, graficzny lub słowno-graficzny. 

Po zakończeniu całej procedury rejestracji znaku towarowego nadaje się mu niepowtarzalny numer rejestracyjny oraz specjalne świadectwo ochronne. Prawo ochronne na znak towarowy przyznawane jest na okres 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne tego typu okresy. 

Zarejestrowanie znaku towarowego daje przedsiębiorcy pewne korzyści, a mianowicie:

 1. wyłączne prawo posługiwania się danym znakiem towarowym;
 2. narzędzie do walki z nieuczciwą konkurencją;
 3. wyższą renomę i prestiż przedsiębiorstwa;
 4. dodatkowe możliwości zarobkowe dla przedsiębiorstwa. 

Podsumowanie

Logo przedsiębiorstwa podlega ochronie na gruncie powszechnie obowiązujących przepisów, a w szczególności na podstawie przepisów Prawa autorskiego oraz Prawa własności przemysłowej. Warto jednak pomyśleć o logo i jego ochronie już na samym początku drogi do tworzenia sukcesu swojego biznesu, ponieważ może nawet za 100 lat, logo firmy będzie w dalszym ciągu rozpoznawalne. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×