БЛОГ

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sądowe nakazy zapłaty dotyczą należności pieniężnych. Mogą być związana z brakiem zapłaty za fakturę lub też z tak popularnymi rachunkami jak opłata za prąd czy gaz. Tego rodzaju niespłacone należności są wbrew pozorom bardzo powszechne i niejednokrotnie są odsprzedawane firmom windykacyjnym oraz funduszom sekurytyzacyjnym, które następnie dochodzą rzeczonych należności w postępowaniu sądowym.

Spis treści

Nakaz zapłaty – co to takiego?

Nakaz zapłaty jest szczególną formą rozstrzygnięcia sporu przewidzianą przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego. W praktyce najczęściej stosowanym jest nakaz zapłaty wydawany w postępowaniu upominawczym. Postępowanie upominawcze jest jednym z trybów, w którym zasadniczo można dochodzić jedynie należności pieniężnych a sprawy rozpoznawane są w trybie niejawnym, na którym Sąd sprawdza formalnie pozew oraz jego załączniki a także bada zasadność roszczenia i wydaje nakaz zapłaty. W postępowaniu tym czynności mogą być wykonywane przez referendarza sądowego. Jak wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego co do zasady nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydaje się jeżeli wierzyciel dochodzi roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy oraz gospodarczych. Cechą charakterystyczną dla postępowania upominawczego jest fakt, że pozwany nie jest zawiadamiany o tym, że takie postępowanie jest prowadzone a pozwany często dowiaduje o nim dopiero w momencie otrzymania nakazu zapłaty wydanego przez sąd. 

W dostarczonym pocztą nakazie zapłaty sąd nakazuje aby pozwany w oznaczonym terminie zapłacił wskazaną w nim kwotę wraz z odsetkami a także kosztami postępowania sądowego lub wniósł środek zaskarżenia. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty – czym jest i komu przysługuje?

Nakaz zapłaty wydany przez sąd w postępowaniu upominawczym staje się prawomocny w terminie 14 od dnia jego doręczenia a zatem jeżeli się z nim nie zgadzamy powinniśmy się jak najszybciej od niego odwołać. W tym celu pozwany może wnieść do sądu sprzeciw. Obowiązującą formą dla sprzeciwu od nakazu zapłaty jest forma pisemna.

Sprzeciw od nakazu zapłaty powinien być wniesiony do sądu, który nakaz wydał. W sprzeciwie pozwany powinien przede wszystkim określić czy zaskarża nakaz zapłaty w całości czy w części a także przedstawić zarzuty, okoliczności faktyczne oraz dowody. Niezwykle istotnym jest aby zarzuty zostały przedstawione przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy pod rygorem ich utraty.

Przykładowymi zarzutami na jakie możne powołać się pozwany są niewłaściwość miejscowa sądu, przedawnienie roszczenia, spełnienie świadczenia przez pozwanego oraz powołanie się przez konsumenta na klauzule abuzywne. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty i co dalej?

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 505 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu następuje doręczenie powodowi sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz wyznaczenie rozprawy.

Co za tym idzie prawidłowe wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty powoduje, że rozpoczyna się drugi etap postępowania sądowego. Postępowanie w dalszym ciągu będzie toczyło się przed tym samym sądem, który wydał nakaz zapłaty zgodnie z ogólnymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego dotyczącymi postępowań procesowych z uwzględnieniem pewnych odrębności charakterystycznych dla postępowania upominawczego, do których należy zaliczyć m.in. fakt, że sąd, który wydał nakaz zapłaty zobowiązany jest do rozpoznania sprawy w granicach wniesionego przez pozwanego sprzeciwu. Jeżeli pozwany zaskarżył nakaz zapłaty jedynie w części sąd jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie jedynie w stosunku do tej części natomiast pozostałe postanowienia nakazu stają się prawomocne. 

Charakterystyczną dla postępowania upominawczego cechą jest także konieczność rozpoznania sprawy na rozprawie po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz możliwość występowania w trakcie toczącego się postępowania z nowymi roszczeniami. 

Jak wynika ze specyfiki sprzeciwu od nakazu zapłaty jest to skuteczny środek zaskarżenia dający możliwość obrony swoich praw. Powoduje, że sprawa trafia do rozpoznania w normalnym procesie a pozwany ma możliwość przedstawienia swoich racji. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje wyrok, od którego przysługuje odwołanie do sądu wyższej instancji. 

Podsumowanie

Podsumowując należy zaznaczyć, że otrzymanie nakazu zapłaty wcale nie musi oznaczać przegranej. W takim przypadku niezwykle ważne jest działanie. Brak podjęcia jakichkolwiek czynności może skutkować tym, że po upływie terminu do złożenia sprzeciwu nakaz zapłaty stanie się prawomocny nawet jeśli powództwo okaże się wadliwe a roszczenie przedawnione. Sposobem na to aby  zakwestionować podnoszone roszczenia jest prawidłowe złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz obrona swoich racji w normalnym postępowaniu. Aby czynność ta została wykonana z zachowaniem terminu najlepiej zwrócić się do profesjonalisty, który sporządzi sprzeciw i dopilnuje aby został on prawidłowo wniesiony a także pomoże nam bronić swoich praw w postępowaniu sądowym.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie.


Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88
Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 98
×