Blog

Rozwód bez orzekania o winie

Decyzja o rozwodzie ma zawsze ogromny wpływ na życie rodziny. W pierwszej kolejności jednak małżonkowie powinni się zastanowić, czy decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie, czy też bez, co ma kluczowe znaczenie dla samego postępowania rozwodowego. W niniejszym artykule przedstawimy jak wygląda postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie

Spis treści

Postępowanie rozwodowe

Dla porządku przypomnieć należy, że rozwód jest jedną z przyczyn ustania małżeństwa uregulowaną w art. 56 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej również jako „k.r.o.”), zgodnie z którym jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich  może żądać, aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 

Warto jednak wskazać, że przy orzeczeniu rozwodu, Sąd orzeka również, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże, zgodnie z brzemieniem art. 57 § 2 k.r.o., na zgodne żądanie małżonków, Sąd może zaniechać orzekania o winie. Złożenie przez małżonków wniosku o braku orzekania przez Sąd o winie niesie za sobą skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozkład pożycia małżeńskiego. 

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Wiele osób zastanawia się jak ma się zagadnienie rozwodu bez orzekania o winie a alimenty. Wskazać trzeba, że konsekwencją związaną z rozwodem bez orzekania o winie jest ograniczenie możliwości dochodzenia od byłego małżonka alimentów na siebie. Jeśli bowiem Sąd nie rozstrzygnie o winie, żądać alimentów może jedynie małżonek znajdujący się w niedostatku. 

Niedostatek  oznacza sytuację, w której małżonek nie ma realnych możliwości zarobkowych i majątkowych na zaspokojenie swoich podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb. Ważne jest, że stan niedostatku nie może wynikać z winy samego małżonka roszczącego o alimenty, co ma miejsce w sytuacji, gdy np. małżonek nie chce podejmować pracy lub gdy małżonek ze względu na swoje cechy nie jest w stanie utrzymać pracy. Podkreślić trzeba, że sam stan niedostatku nie musi zostać wywołany bezpośrednio przez rozwód, a może zaistnieć także na skutek różnych okoliczności, pojawiających się zarówno przed jak i po rozwodzie, jak np. nagła i ciężka choroba małżonka uprawnionego. Jednocześnie, niedostatek nie może być abstrakcyjny i powinien zostać określony w stosunku do możliwości majątkowych małżonka, który ma zostać zobowiązany do płacenia alimentów. 

Obowiązek alimentacyjny zwykły wygasa w dwóch przypadkach, tj.:

  1. Gdy małżonek uprawniony do niego zawrze kolejny związek małżeński;
  2. Lub z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. 

Warto jednak wskazać, że na żądanie uprawnionego małżonka Sąd może przedłużyć obowiązek alimentacyjny, gdy zachodzą wyjątkowe okoliczności, przemawiające z punktu widzenia zasad współżycia społecznego za tym.

Rozwód bez orzekania o winie – postępowanie

Postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie, z punktu widzenia samej procedury cywilnej nie różni się znacznie od postępowania z orzekaniem o winie. Sąd zawsze zobowiązany jest do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania Stron – tj. małżonków rozwodzących się. Warto jednak wskazać, że najczęściej w sytuacji, w której małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, Sąd nie przesłuchuje wskazanych przez Strony świadków. 

Konsekwencją ograniczenia postępowania dowodowego jest znacznie szybsze orzeczenie rozwodu, w szczególności, jeśli małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, gdyż najczęściej rozwód następuje już na pierwszej rozprawie. Warto również wskazać, że okoliczność posiadania przez Strony małoletnich dzieci nie wpływa znacznie na długość postępowania sądowego w sytuacji, w której małżonkowie mają ustalone kwestie związane z ich wychowaniem po rozwodzie. 

Rozwód bez orzekania o winie – zalety

Największą zaletą płynącą z podjęcia decyzji o braku orzekania o winie jest znacznie szybsze uzyskanie rozwodu. Jak wskazano powyżej, rozwód ten następuje zwykle w ciągu jednej rozprawy.  

Przy orzekaniu rozwodu bez orzekania o winie, Sąd zwraca również Powodowi, czyli małżonkowi, który składał pozew rozwodowy, połowę opłaty od pozwu, tj. kwotę 300,00 zł, co powoduje, że rozwód bez orzekania o winie jest tańszy, aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. 

Zaletą rozwodu bez orzekania o winie jest również fakt, że małżonkowie nie wchodzą w szczegóły dotyczące wszystkich problemów ich życia codziennego. 

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie

Pozew rozwodowy przy rozwodzie z orzeczeniem o winie, czy też bez orzekania o winie praktycznie w swojej konstrukcji nie różnią się od siebie. W każdym pozwie należy wskazać Sąd, do którego kierujemy pozew przy rozwodach zawsze jest to Sąd Okręgowy) oraz trzeba oznaczyć Strony postępowania, a więc wskazać imię i nazwisko, adresy Stron, a Powód (czyli osoba inicjująca pozew) musi wskazać swój PESEL. Główne żądanie pozwu to rozwiązanie małżeństwa stron bez orzekania o winie. Oczywiście, jeśli Strony mają małoletnie dzieci w pozwie rozwodowym Powód musi zawrzeć swoje żądania dotyczące tych kwestii, lub wnieść o uregulowanie tych kwestii zgodnie z planem wychowawczym, jeśli Strony wcześniej już go sporządziły. 

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

Niezależnie od faktu, że małżonkowie wnoszą orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, w wyroku rozwodowym muszą znaleźć się rozstrzygnięcia dotyczące wspólnych małoletnich dzieci Stron. Najlepiej jest, gdy małżonkowie nie są ze sobą bardzo skonfliktowani i potrafią wypracować wspólne porozumienie wychowawcze, które kwestie te będzie regulować. Niestety nie zawsze jest to możliwe i wówczas Sąd będzie musiał ustalić miejsce pobytu małoletnich dzieci, rozstrzygnąć, czy władza rodzicielska będzie przysługiwała obojgu rodzicom, czy jednemu z nich, a drugi władzę tę będzie miał ograniczoną (tu Sąd wskaże do jakich czynności ograniczy władzę rodzicielską jednemu z rodziców), wysokość alimentów na małoletnie dzieci oraz kwestie kontaktów dzieci z rodzicami. Reasumując, Sąd dokona wszystkich rozstrzygnięć dotyczących dzieci i nie ma przy tym znaczenia, że małżonkowie nie wnoszą o orzekanie o winie małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego. 

Podsumowanie

Decyzja o wszczęciu postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie lub bez jest zawsze sprawą indywidualną. Warto jednak wskazać, że istnieje możliwość modyfikacji swojego żądania w zakresie orzekania przez Sąd o winie, aż do momentu wydania samego wyroku rozwodowego. Należy jednak pamiętać, że jeśli w wyroku orzekającym rozwód nie ma rozstrzygnięcia dotyczącego winy, to nie można domagać się jej rozstrzygnięcia na późniejszym etapie, np. w osobnym postępowaniu sądowym. Dlatego też, decydując się na rozwód, warto mieć na uwadze nie tylko o zalety płynące z rozwodu bez orzekania o winie, ale trzeba mieć na uwadze również jego konsekwencje. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii w zakresie spraw o rozwód w Rzeszowie. Bezpośredni kontakt z biurem kancelarii - tel. 570 420 373 lub e-mail kancelaria@ktmh.pl. Biura naszej kancelarii znajdują się w Rzeszowie i Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).


Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×