Blog

Rozwód bez orzekania o winie

Decyzja o rozwodzie ma zawsze ogromny wpływ na życie rodziny. W pierwszej kolejności jednak małżonkowie powinni się zastanowić, czy decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie, czy też bez, co ma kluczowe znaczenie dla samego postępowania rozwodowego. W niniejszym artykule przedstawimy jak wygląda postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie. 

[spis-tresci]

Postępowanie rozwodowe

Dla porządku przypomnieć należy, że rozwód jest jedną z przyczyn ustania małżeństwa uregulowaną w art. 56 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej również jako „k.r.o.”), zgodnie z którym jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z nich  może żądać, aby Sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. 

Warto jednak wskazać, że przy orzeczeniu rozwodu, Sąd orzeka również, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Jednakże, zgodnie z brzemieniem art. 57 § 2 k.r.o., na zgodne żądanie małżonków, Sąd może zaniechać orzekania o winie. Złożenie przez małżonków wniosku o braku orzekania przez Sąd o winie niesie za sobą skutki, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy za rozkład pożycia małżeńskiego. 

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Konsekwencją związaną z rozwodem bez orzekania o winie jest ograniczenie możliwości dochodzenia od byłego małżonka alimentów na siebie. Jeśli bowiem Sąd nie rozstrzygnie o winie, żądać alimentów może jedynie małżonek znajdujący się w niedostatku. 

Niedostatek  oznacza sytuację, w której małżonek nie ma realnych możliwości zarobkowych i majątkowych na zaspokojenie swoich podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb. Ważne jest, że stan niedostatku nie może wynikać z winy samego małżonka roszczącego o alimenty, co ma miejsce w sytuacji, gdy np. małżonek nie chce podejmować pracy lub gdy małżonek ze względu na swoje cechy nie jest w stanie utrzymać pracy. Podkreślić trzeba, że sam stan niedostatku nie musi zostać wywołany bezpośrednio przez rozwód, a może zaistnieć także na skutek różnych okoliczności, pojawiających się zarówno przed jak i po rozwodzie, jak np. nagła i ciężka choroba małżonka uprawnionego. Jednocześnie, niedostatek nie może być abstrakcyjny i powinien zostać określony w stosunku do możliwości majątkowych małżonka, który ma zostać zobowiązany do płacenia alimentów. 

Obowiązek alimentacyjny zwykły wygasa w dwóch przypadkach, tj.:

  1. Gdy małżonek uprawniony do niego zawrze kolejny związek małżeński;
  2. Lub z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu. 

Warto jednak wskazać, że na żądanie uprawnionego małżonka Sąd może przedłużyć obowiązek alimentacyjny, gdy zachodzą wyjątkowe okoliczności, przemawiające z punktu widzenia zasad współżycia społecznego za tym.

Rozwód bez orzekania o winie – postępowanie

Postępowanie rozwodowe bez orzekania o winie, z punktu widzenia samej procedury cywilnej nie różni się znacznie od postępowania z orzekaniem o winie. Sąd zawsze zobowiązany jest do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania Stron – tj. małżonków rozwodzących się. Warto jednak wskazać, że najczęściej w sytuacji, w której małżonkowie decydują się na rozwód bez orzekania o winie, Sąd nie przesłuchuje wskazanych przez Strony świadków. 

Konsekwencją ograniczenia postępowania dowodowego jest znacznie szybsze orzeczenie rozwodu, w szczególności, jeśli małżonkowie nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci, gdyż najczęściej rozwód następuje już na pierwszej rozprawie. Warto również wskazać, że okoliczność posiadania przez Strony małoletnich dzieci nie wpływa znacznie na długość postępowania sądowego w sytuacji, w której małżonkowie mają ustalone kwestie związane z ich wychowaniem po rozwodzie. 

Rozwód bez orzekania o winie – zalety

Największą zaletą płynącą z podjęcia decyzji o braku orzekania o winie jest znacznie szybsze uzyskanie rozwodu. Jak wskazano powyżej, rozwód ten następuje zwykle w ciągu jednej rozprawy.  

Przy orzekaniu rozwodu bez orzekania o winie, Sąd zwraca również Powodowi, czyli małżonkowi, który składał pozew rozwodowy, połowę opłaty od pozwu, tj. kwotę 300,00 zł, co powoduje, że rozwód bez orzekania o winie jest tańszy, aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. 

Zaletą rozwodu bez orzekania o winie jest również fakt, że małżonkowie nie wchodzą w szczegóły dotyczące wszystkich problemów ich życia codziennego. 

Podsumowanie

Decyzja o wszczęciu postępowania rozwodowego z orzeczeniem o winie lub bez jest zawsze sprawą indywidualną. Warto jednak wskazać, że istnieje możliwość modyfikacji swojego żądania w zakresie orzekania przez Sąd o winie, aż do momentu wydania samego wyroku rozwodowego. Należy jednak pamiętać, że jeśli w wyroku orzekającym rozwód nie ma rozstrzygnięcia dotyczącego winy, to nie można domagać się jej rozstrzygnięcia na późniejszym etapie, np. w osobnym postępowaniu sądowym. Dlatego też, decydując się na rozwód, warto mieć na uwadze nie tylko o zalety płynące z rozwodu bez orzekania o winie, ale trzeba mieć na uwadze również jego konsekwencje. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie.

Jagienka Jaracz-Wilk

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 113 recenzji
×