Blog

SMS-y i e-maile jako dowód w sprawie rozwodowej

Wraz z rozwojem techniki, a w szczególności Internetu relacje międzyludzkie w dużej mierze  przeniosły się do świata wirtualnego. W ostatnim czasie stało się głośno o sprawie rozwodowej pewnej Włoszki, która przyłapała swojego męża na nawiązywaniu dwuznacznych relacji z innymi kobietami za pośrednictwem portalu randkowego i postanowiła od niego odejść. Sprawa trafiła aż na wokandę Sądu Najwyższego, który uznał, że zachowanie męża można uznać za zdradę. Dlatego też w niniejszym artykule omówimy zagadnienie dopuszczania SMS-ów i wiadomości mailowych jako dowód w sprawie rozwodowej.

Spis treści

SMS jako dowód w sprawie rozwodowej

W pierwszej kolejności warto przypomnieć, iż w postępowaniu rozwodowym, w myśl art. Art. 56 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r., Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (dalej „k.r.o.”) sąd bada, czy między małżonkami doszło do trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego oraz który z małżonków ponosi za ten rozkład winę. Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.”), przedmiotem dowodu są fakty mające istotne znaczenie dla sprawy, a jak zostało wskazane w poprzednim artykule o dowodach w sprawie rozwodowej, katalog środków dowodowych jest bardzo szeroki.

Wobec powyższego, aktualnie powszechnie przeprowadzanym dowodem w sprawie rozwodowej są treści SMS-ów. Przykładowo: jeżeli z treści wiadomości SMS wynika, że jeden z małżonków dopuścił się zdrady bądź też ma romans, można je powołać jako dowód w sprawie rozwodowej. Natomiast w przypadku, kiedy  jeden z małżonków podejrzewa drugiego o romans, a nie dysponuje treścią wysyłanych przez małżonka wiadomości SMS, to nie ma możliwości zwrócenia się do Operatora o przedstawienie ich treści. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. z Prawa Telekomunikacyjnego, Operator nie posiada uprawnień do przechowywania treści SMS-ów w żadnym zakresie. Pomocne w tym zakresie będą jedynie bilingi.

Wiadomość e-mail w sprawie rozwodowej

Za kolejny powszechny dowód w sprawie rozwodowej uznać należy wiadomości e-mail. Tak samo jak SMS-y mogą one dowodzić zdrady bądź romansu drugiego małżonka. Pomimo, że dowody te mogą być kwestionowane przez drugą stronę, chociażby w zakresie wejścia w ich posiadanie, należy mieć na uwadze, że Sąd ocenia moc dowodową według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego w sprawie materiału.

W tym miejscu warto przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w wyroku z 19 października 1989 r., II CR 419/89. Otóż:

„Wyłączenie bezprawności z takiego powodu (uzyskanego w sposób bezprawny), choć sporne w doktrynie (nauce prawa), jest więc przyjmowane w orzecznictwie. Natomiast ewentualna odpowiedzialność karna małżonki za naruszenie tajemnicy korespondencji musiałaby się wiązać z “przełamywaniem lub omijaniem elektronicznych zabezpieczeń” (art. 267 Kodeksu karnego). Niekoniecznie zawsze musi to mieć miejsce. Można więc uznać, że małżonek, który podejrzewa drugiego małżonka o zdradę lub romans, mógłby bez obaw takie dowody przedstawić w sądzie.”

SMS i e-mail w sprawie rozwodowej – podsumowanie

Oczywiście wobec aktualnego rozwoju techniki, zarówno SMS-y jak i e-maile mogą stanowić dowód w sprawie rozwodowej. Za ich pomocą możemy w szczególności udowodnić winę drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego. Niemniej należy pamiętać o kilku zasadach, a mianowicie:

  1. Dowody powinny zostać uzyskane w sposób legalny;
  2. Z przedstawionych dowodów powinno jednoznacznie wynikać, kto jest ich nadawcą oraz do kogo zostały skierowane;
  3. Dowody powinny wskazywać nośnik informacji, z którego pochodzą;
  4. Dowody powinny zostać przedstawione w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko ingerencji w dobra osobiste osób trzecich.

Podsumowanie

Adwokaci i radcowie prawni, tworzący Kancelarię Prawną TMH, posiadają duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym w szczególności spraw rozwodowych. Po przeprowadzeniu dokładnej analizy dokumentacji przedstawionej przez Klienta, nasi adwokaci oraz radcowie prawni oferują zarówno udzielenie jednorazowej porady prawnej, jak również reprezentację Klienta w postępowaniu procesowym. Prawnicy tworzący Kancelarię TMH zdają sobie sprawę z faktu, że sprawy rozwodowe wzbudzają wśród naszych Klientów wiele emocji. Pomagają im zatem bezpiecznie oraz spokojnie przejść przez całe postępowanie od początku, aż do końca. Nasza Kancelaria adwokacko-radcowska obsługuje Klientów przede wszystkim na terenie województwa podkarpackiego (Rzeszów, Przemyśl, Krosno, etc.) oraz małopolskiego.Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii w zakresie spraw o rozwód w Rzeszowie. Bezpośredni kontakt z biurem kancelarii - tel. 570 420 373 lub e-mail kancelaria@ktmh.pl. Biura naszej kancelarii znajdują się w Rzeszowie i Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).


Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×